Quyết định 529/QĐ-UBND

Quyết định 529/QĐ-UBND về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định số 529/QĐ-UBND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu đã được thay thế bởi Quyết định 40/2014/QĐ-UBND thù lao người đã nghỉ hưu lãnh đạo hội tính chất đặc thù Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định số 529/QĐ-UBND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 529/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI ĐẶC THÙ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Thông tư số 45/2010/NĐ-CP">11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội đặc thù được quy định như sau:

1. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh là 3,4 lần so với mức lương tối thiểu chung;

2. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong thành phố Huế là 2,4 lần so với mức lương tối thiểu chung;

3. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã là 2,2 lần so với mức lương tối thiểu chung;

4. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn là 1,0 lần so với mức lương tối thiểu chung.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hữu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 529/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 529/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/03/2013
Ngày hiệu lực 01/04/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/07/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 529/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 529/QĐ-UBND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định số 529/QĐ-UBND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 529/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Ngày ban hành 15/03/2013
Ngày hiệu lực 01/04/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/07/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định số 529/QĐ-UBND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu

Lịch sử hiệu lực Quyết định số 529/QĐ-UBND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu