Quyết định 40/2015/QĐ-UBND

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Hòa Bình


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÒA BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 40/2015/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế: s 96/2012/NĐ-CP về điều trị nghiện">12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; số 35/2014/TT-BYT ngày 13/11/2014 Quy định, định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 137/TTr-SYT ngày 26/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau:

(Có biểu chi tiết danh mục giá dịch vụ đính kèm)

Điều 2. Giao Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở điều trị và cơ sở cấp phát thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh thực hiện niêm yết công khai giá các dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đúng các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4
-
VP Chính phủ;
- BY tế;
-
Bộ Tài chính;
-
Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
-
Thường trực Tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
Chủ tịch, các Phó Chtịch UBND tỉnh;
-
Chánh, Phó Chánh VP/UBND tỉnh;
-
Đăng Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX (T065b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

BIỂU CHI TIẾT

DANH MỤC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Đồng

STT

Tên dịch vụ

ĐVT

Giá dịch vụ

I

Khám (Không bao gồm xét nghiệm và thuốc)

 

 

1

Khám ban đầu

Đồng/ lần khám/ người

30.000

2

Khám khởi liều điều trị

Đồng/ lần khám/ người

19.000

3

Khám định kỳ

Đồng/ lần khám/ người

15.000

II

Cấp phát thuốc (Không bao gồm thuốc)

 

 

1

Tại cơ sở điều trị thay thế

Đồng/ lần/ người/ ngày

9.000

2

Tại cơ s cp phát thuốc điều trị thay thế

Đồng/ lần/ người/ ngày

10.000

III

Tư vn (Không bao gồm thuốc và xét nghiệm)

 

 

1

Tư vấn cá nhân

Đồng/ lần/ người

10.000

2

Tư vấn nhóm

Đồng/ lần/ người

5.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 40/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/12/2015
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Hòa Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 40/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hòa Bình
Người ký Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành 28/12/2015
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 40/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Hòa Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Hòa Bình

  • 28/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực