Quyết định 40/2015/QĐ-UBND

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, đính chính Quyết định 29/2015/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp có vườn, ao; hạn mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND hạn mức giao đất xây dựng mộ bia tưởng niệm tách thửa Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 108/2016/QĐ-UBND hạn mức giao đất hạn mức công nhận quyền sử dụng đất Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2015/QĐ-UBND hạn mức giao đất xây dựng mộ bia tưởng niệm tách thửa Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2015/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2015/QĐ-UBND NGÀY 25/6/2015 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH QUY ĐỊNH HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở, ĐẤT TRỐNG, ĐỒI NÚI TRỌC, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC THUỘC NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG; HẠN MỨC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CÓ VƯỜN, AO; HẠN MỨC ĐẤT XÂY DỰNG PHẦN MỘ, TƯỢNG ĐÀI, BIA TƯỞNG NIỆM TRONG NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA; DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định, chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 382/TTr- STNMT ngày 19/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, đính chính Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp có vườn, ao; hạn mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 6 như sau:

- Nội dung đã ban hành:

“3. Đối với các khu vực nông thôn khác còn lại:

Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở mới từ các thửa đất đang sử dụng là 150 m2 và phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 8,0 mét;

b) Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 15,0 mét”.

- Nội dung sửa đi như sau:

“3. Đối với các khu vực nông thôn khác còn lại:

Diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở mới từ các thửa đất đang sử dụng là 150 m2 và phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Đối với những thửa đất ở có mặt tiền tiếp giáp với đường:

- Chiều mặt đường không được nhỏ hơn 8,0 mét;

- Chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 15,0 mét”.

b) Đối với những thửa đất ở còn lại:

- Chiều rộng thửa đất không được nhỏ hơn 8,0 mét;

- Chiều dài thửa đất không được nhỏ hơn 15,0 mét”.

2. Đính chính khoản 6, Điều 6 như sau:

- Nội dung đã ban hành:

“6. Cơ quan nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đối với đất ở thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu, không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều này và khoản 1, khoản 2 Điều 7 quyết định này”;

- Nội dung đính chính như sau:

“6. Cơ quan nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đối với đất ở thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu, không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này”;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 ban hành quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp có vườn, ao; hạn mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người bị thu hồi đất và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
- TT: TU HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể của tỉnh;
- HĐND thành phố Lào Cai;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Sở Tư pháp;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh, Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH, QLĐT, Trang TTĐT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực11/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2015/QĐ-UBND hạn mức giao đất xây dựng mộ bia tưởng niệm tách thửa Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2015/QĐ-UBND hạn mức giao đất xây dựng mộ bia tưởng niệm tách thửa Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýDoãn Văn Hưởng
       Ngày ban hành01/09/2015
       Ngày hiệu lực11/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 40/2015/QĐ-UBND hạn mức giao đất xây dựng mộ bia tưởng niệm tách thửa Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2015/QĐ-UBND hạn mức giao đất xây dựng mộ bia tưởng niệm tách thửa Lào Cai