Quyết định 40/2016/QĐ-UBND

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND về đặt tên, số hiệu đường tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND đặt tên số hiệu đường tỉnh lộ tỉnh Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 20/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2016/QĐ-UBND đặt tên số hiệu đường tỉnh lộ tỉnh Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2016/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐẶT TÊN, SỐ HIỆU ĐƯỜNG TỈNH LỘ, TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định v quản lý và bảo vệ kết cu hạ tng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư s 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dn thực hiện một s điu của Nghị định s 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: Quyết định s36/2005/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 7 năm 2005 quy định v việc đặt tên, s hiệu đưng bộ; Quyết định số 1742/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2014 về việc chuyn tuyến đường ni các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam thành QL37B; Quyết định s 2707/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2015 về việc điều chỉnh hướng tuyến Quc lộ 21 đoạn qua địa phận tnh Hà Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên, số hiệu đường Tỉnh lộ của tỉnh Hà Nam, gồm 16 tuyến sau: ĐT.491; ĐT 492; ĐT.493, ĐT.493B; ĐT.494; ĐT.494B; ĐT.494C; ĐT.495; ĐT495B; ĐT.495C; ĐT.496; ĐT.496B; ĐT.498; ĐT.498B; ĐT.499; ĐT.499B. Tng chiều dài 235,9 km (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải quản lý các tuyến đường được đặt tên, shiệu tại Điều 1; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý đường đô thị, đường huyện và mạng lưới đường giao thông nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/10/2016; thay thế Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh về đặt số hiệu hệ thống đường Tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 ;
- Bộ Giao thông vận tải (để b/c);
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh
ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Website Hà Nam;
- Lưu VT, GT.

B/2016/QĐ 34.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

PHỤ LỤC

ĐẶT TÊN, SỐ HIỆU LỘ ĐƯỜNG TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm th
eo Quyết định số: 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam)

Stt

Số hiệu ĐT. 49 đường Tỉnh lộ

Chiều dài (Km)

Điểm đầu

Đim cui

Ghi chú

1

ĐT.491

19,8

Giao đường Trn Hưng Đạo (Tp Phủ Lý)

Đê sông Hồng

 

2

ĐT.492

15,5

Giao QL38B (xã Chính Lý)

Giao ĐT.491 tại Km12+500 (Vĩnh trụ)

 

3

ĐT.493

10,0

Giao QL37B tại Km128+500 (cầu Câu Tử)

Giao QL 1/Km229+600 (Tp Phủ Lý)

 

4

ĐT.493B

6,6

Giao QL37B tại Km131+650 (xã Đọi Sơn)

Giao QL1/Km225+250 (xã Tiên Tân)

 

5

ĐT.494

5,0

QL21 (cầu Đồng Sơn)

Ngã ba Thanh Sơn

đoạn QL21 và ĐH.08 cũ H.Kim Bảng

6

ĐT.494B

10,0

Giao QL21B/Km50+900 (đường Nam Cao, TT Quế)

Giao QL21/Km113+050

 

7

ĐT.494C

6,8

Ngã ba Đọ Xá, Tp Phủ Lý

Xã Thanh Thủy, Thanh Liêm (n/m rác Ba An)

 

8

ĐT.495

18,3

Giao QL1/Km234+110 (dốc Đọ)

Giao QL1/Km245+50 (Phố Cà)

 

9

ĐT.495B

52,3

Xã Thanh thủy (giao đường Ba sao- Bái Đính)

Xã Chân Lý (giao đường nối 2 cao tốc)

 

10

ĐT.495C

15,0

Giao QL21/Km115+500 (Thtrấn Kiện Khê)

Xã Thanh Hải, Thanh Liêm (giáp Ninh Bình)

 

11

ĐT.496

20,7

Giao QL37B tại Km125+950 (Dốc Mỹ)

Cng đá (Mỹ Hà- Nam Định)

 

12

ĐT.496B

8,8

Giao QL38 (xã Nhân Chính)

Giao QL21/Km135+500 (Cầu Họ)

 

13

ĐT.498

10,5

Giao QL21/Km104+700 (xã Khả Phong)

Giao QL38/ Km87+300 (xã Nhật Tựu)

 

14

ĐT.498B

8,3

Giao QL21B/Km52+500 (trạm bơm TT Quế)

Giao QL38/Km86+800 (xã Nhật Tựu)

 

15

ĐT.499

20,3

Nút giao Liêm Tuyền

Đê sông Hồng

đưng ni 2 cao tốc

16

ĐT.499B

8,0

Giao QL21/Km126+250 (Phố Động)

Giao QL1/Km239+250 (dốc Bói)

 

Tng cộng

235,9

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2016/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 40/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/10/2016
Ngày hiệu lực 25/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/04/2019
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2016/QĐ-UBND đặt tên số hiệu đường tỉnh lộ tỉnh Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND đặt tên số hiệu đường tỉnh lộ tỉnh Hà Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 40/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Nam
Người ký Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành 14/10/2016
Ngày hiệu lực 25/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/04/2019
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 40/2016/QĐ-UBND đặt tên số hiệu đường tỉnh lộ tỉnh Hà Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2016/QĐ-UBND đặt tên số hiệu đường tỉnh lộ tỉnh Hà Nam