Quyết định 17/2013/QĐ-UBND

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về đặt số hiệu đường Tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh, bổ sung năm 2013)

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND đặt số hiệu đường Tỉnh lộ tỉnh Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 40/2016/QĐ-UBND đặt tên số hiệu đường tỉnh lộ tỉnh Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 25/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2013/QĐ-UBND đặt số hiệu đường Tỉnh lộ tỉnh Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 26 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐẶT SỐ HIỆU ĐƯỜNG TỈNH LỘ, TỈNH HÀ NAM (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2013)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính Phủ;

Căn cứ Quyết định số 36/2005/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc đặt tên, số hiệu đường bộ; Quyết định số 1425/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyến tuyến đường nối các tỉnh Hải Dương-Hưng Yên- Hà Nam- Nam Định- Ninh Bình thành Quốc lộ 38B;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt số hiệu đường Tỉnh lộ của tỉnh Hà Nam, gồm 17 tuyến sau: ĐT.491; ĐT.492; ĐT.493; ĐT.393B; ĐT.494; ĐT.494B; ĐT.494C; ĐT.495; ĐT.495B; ĐT.495C; ĐT.496; ĐT.496B; ĐT.497; ĐT.498; ĐT.498B; ĐT.499; ĐT.499B. Tổng chiều dài 281,1km. (có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải quản lý các tuyến đường được đặt số hiệu tại Điều 1; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý đường đô thị, đường huyện và mạng lưới đường giao thông nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh về đặt số hiệu hệ thống đường Tỉnh lộ- địa bàn tỉnh Hà Nam.

Chánh Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải (để b/c);
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu VT, GT.
B/2013/QĐ05

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC

ĐẶT SỐ HIỆU ĐƯỜNG TỈNH LỘ, TỈNH HÀ NAM ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Nam)

STT

Số hiệu đường Tỉnh lộ

Chiều dài (Km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Ghi chú

1

ĐT.491

22,3

Giao đường Trần Hưng Đạo (Tp. Phủ Lý)

Đê sông Hồng

điều chỉnh

2

ĐT.492

15,5

Giao QL38B (xã Chính Lý)

Giao ĐT491 tại Km11+700 (TT.Vĩnh Trụ)

điều chỉnh

3

ĐT.493

20,0

Giao QL38 (TT Hoà Mạc)

Giao QL1A tại Km229+600 (Tp. Phủ Lý)

 

4

ĐT.493B

6,6

Giao ĐT.493 tại

Km 7+400 (xã Đọi Sơn)

 Giao QL1A tại Km225+250(xã Tiên Tân)

bổ sung

5

ĐT.494

18,3

Giao QL21 tại Km110+500

(cầu Đồng Sơn)

Nút giao Liêm Tuyền

 

6

ĐT.494B

10,0

Giao QL21B tại Km51+900

(đường Nam Cao)

Giao ĐT.494

tại Km6+00

(xã Thanh Sơn)

điều chỉnh, bổ sung

7

ĐT.494C

6,8

Giao QL21 tại Km120+725

(ngã ba cầu Đọ Xá)

Xã Thanh Thuỷ-Thanh Liêm

(nhà máy rác)

điều chỉnh

8

ĐT.495

18,3

Giao QL1A tại Km234+110 (Dốc Đọ )

Giao QL1A tại Km245+50 (Phố Cà)

điều chỉnh

9

ĐT.495B

52,3

Xã Thanh Thuỷ (giao đường Ba sao-Bái Đính)

Xã Chân Lý (giao với đường nối 2 cao tốc)

điều chỉnh, bổ sung

10

ĐT.495C

15,0

Giao ĐT.494 tại Km8+500

(TT Kiện Khê)

Xã Thanh Thuỷ- Thanh Liêm

(giáp tỉnh Ninh Bình)

bổ sung

11

ĐT.496

20,7

Giao ĐT.491 tại Km8+500 (Dốc Mỹ)

Cống Đá

(Mỹ Hà- Nam Định)

 

12

ĐT.496B

8,8

Giao QL38B

(xã Nhân Chính)

Giao QL21A tại Km134+950 (Cầu Họ)

bổ sung

13

ĐT.497

19,5

Giao ĐT.496 tại Km0+50 (xã Trang An)

Cầu Vĩnh Tứ

 

14

ĐT.498

10,5

Giao QL21 tại Km107+900

(xã Khả Phong)

Giao QL38 tại Km87+300

(xã Nhật Tựu)

 

15

ĐT.498B

8,3

Giao QL21B tại Km52+500

(Trạm bơm TT Quế)

Giao QL38 tại Km86+800

(xã Nhật Tựu)

 

 16

ĐT.499

20,3

Nút giao Liêm Tuyền

Đê sông Hồng

đường nối 2 cao tốc

17

ĐT.499B

8,0

Giao QL21 tại Km125+700 (Phố Động)

Giao QL1A tại Km239+250 (Dốc Bói )

bổ sung

Tổng cộng 17 tuyến, chiều dài 281,1 Km

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/03/2013
Ngày hiệu lực 05/04/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/10/2016
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2013/QĐ-UBND đặt số hiệu đường Tỉnh lộ tỉnh Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND đặt số hiệu đường Tỉnh lộ tỉnh Hà Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Nam
Người ký Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành 26/03/2013
Ngày hiệu lực 05/04/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/10/2016
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 17/2013/QĐ-UBND đặt số hiệu đường Tỉnh lộ tỉnh Hà Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2013/QĐ-UBND đặt số hiệu đường Tỉnh lộ tỉnh Hà Nam