Quyết định 50/QĐ-UBND

Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 50/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Nam 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/QD-UBND

Hà Nam, ngày 13 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIU LC TOÀN B HOC MT PHẦN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 38 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần năm 2016 (tính từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016).

(Có Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản - BTP;
- TTTU, TT HĐND t
nh;
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: LĐVP(3), các CV;
- Lưu: VT, NC(H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định s 50/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của CT. UBND tỉnh Hà Nam)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lc

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND ngày 7/2/2015

Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2015 - 2016

Bị thay thế bởi Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và phí dự thi tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2016 -2017

31/8/2016

2.

Nghị quyết

21/2015/NQ-HĐND ngày 12/2/2015

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2016

3.

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND ngày 29/07/2016

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2016

4.

Nghị quyết

23/2014/NQ-HĐND ngày 02/12/2014

Về quy định mức thu phí, tỷ lệ (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí và tỷ lệ (%) phân chia số còn lại của phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Nghị Quyết s21/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND quy định mức thu phí, tỷ lệ (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí và tỷ lệ (%) phân chia số còn lại của phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam

08/08/2016

5.

Nghị quyết

33/2010/NQ-HĐND ngày 9/12/2010

Về quy định định mức phân bdự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 cho các cơ quan tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn

Bị thay thế bởi Nghị Quyết s34/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020

18/12/2016

II. QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

42/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

Về Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015

04/01/2016

2

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008

Vviệc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

B thay thế bởi Quyết định s33/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 v/v ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

05/01/2016

3

Quyết định

58/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Về việc quy định hệ s điu chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2015 đối với các trường hợp thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 vviệc quy định hệ số điều chnh giá đt để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2016 đối với các trường hợp thuê đất hàng năm trên địa bàn tnh Hà Nam

10/01/2016

4

Quyết định

57/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Bị thay thế bởi Quyết định s35/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

10/01/2016

5

Quyết định

956/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định s03/2016/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công thương tỉnh Hà Nam

17/3/2016

6

Quyết định

45/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Bị thay thế bởi Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam

31/3/2016

7

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và lệ phí trước bạ đi với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

Bị thay thế bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về việc thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tnh Hà Nam

18/4/2016

8

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 23/5/2011

Vviệc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

B thay thế bởi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam

01/5/2016

9

Quyết định

725/QĐ-UBND ngày 23/6/2008

Vviệc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Hà Nam.

B thay thế bởi Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở y tế tỉnh Hà Nam

05/5/2016

10

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND ngày 25/8/2009

Vviệc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam.

Bị thay thế bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam

20/5/2016

11

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 03/10/2011

Về Quy định chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

23/5/2016

12

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012

Ban hành Quy định quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư, quản lý khai thác khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam

28/5/2016

13

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012

Ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam

28/5/2016

14

Quyết định

661/QĐ- UBND ngày 30/6/2010

Quy định vquản lý đu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

B thay thế bởi Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 07 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành "Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

25/7/2016

15

Quyết định

1021/QĐ-UBND ngày 27/9/2010

Về việc sửa đổi Điều 9 Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

B thay thế bởi Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 07 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành "Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

25/7/2016

16

Quyết định

1386/QĐ-UBND ngày 19/9/2012

Sửa đổi Điều 6 Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010

Bị thay thế bởi Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 07 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành ''Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

25/7/2016

17

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012

Ban hành Quy định trình tự thủ tục trong quản lý đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ

Bị thay thế bởi Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 07 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành "Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

25/7/2016

18

Quyết định

1045/2003/QĐ-UBND 12/9/2003

Vviệc Ban hành Quy chế xếp hạng di tích cấp tỉnh

B thay thế bởi Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 07 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy chế xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

28/7/2016

19

Quyết định

1546/QĐ-UBND 07/12/2011

Vviệc Quy định mức thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi

Bị thay thế bởi Quyết định s 23/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định mức khen thưng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi

01/8/2016

20

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011

Về quy định thí điểm đấu giá quyền khai thác cát, đất để san lấp trên địa bàn tỉnh.

Bị thay thế bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa địa bàn tỉnh Hà Nam

29/8/2016

21

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012

“Quy định vquản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam”.

Bị thay thế bởi Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 08 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam

03/9/2016

22

Quyết định

54/2014/QĐ-UBND 27/12/2014

Vviệc Quy định mức thu phí, tỷ lệ (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí và tỷ lệ (%) phân chia số còn lại của phí sử dng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 09 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Bãi bỏ quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu phí, tỷ lệ % số thực thu để lại cho công tác thu phí và tỷ lệ % phân chia scòn lại của phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam

15/9/2016

23

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014

Ban hành Quy định phi hợp Quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 09 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

20/9/2016

24

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013

Về đặt số hiệu hệ thống đường Tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc đặt tên, số hiệu đường tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam.

25/10/2016

25

Quyết định

28/1999/QĐ-UBND ngày 08/01/1999

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh.

Bị thay thế bởi Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam

28/10/2016

26

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013

Về đặt số hiệu hệ thống đường huyện, địa bàn tỉnh Hà Nam.

Bị thay thế bởi Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đặt tên, số hiệu đường huyện lộ, thuộc tỉnh Hà Nam

28/10/2016

B. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bn/ trích yếu nội dung của văn bản

Ni dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYT

1.

Nghị quyết

Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

khoản 5 mục I Điu 1

B thay thế bởi Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020

18/12/2016

II. QUYẾT ĐỊNH

2.

Quyết định

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 về việc thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 1 Quyết định

Bị thay thế bởi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

28/8/2016

3.

Quyết định

Quyết định số 661/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 7 Quyết định

Bị thay thế bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 09 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam

20/9/2016

4.

Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Điểm 1 Mục 1 Bảng giá đất số 3

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh

14/2/2016

Đim c, Khoản 3, Điều 11; Bảng giá đất số 7; Bảng giá đất số 2; Bảng giá đất số 3; Bảng giá đất số 5; Bảng giá đất số 2 và Bảng giá đất số 4; Bảng giá đất số 6

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định và Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Hà Nam

25/5/2016

5.

Quyết định

Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Đim a Khoản 1 Mục III danh mục mức thu, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về việc thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

18/4/2016

6.

Quyết định

Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân

Khoản 1 Điều 1

Bị thay thế bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về việc thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

18/4/2016

7.

Quyết định

Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm, trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Mục 7 Điều 1

Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi Mục 7 Điều 1 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trường hợp thuê đất: hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, có mặt nước và xây dựng công trình ngầm

23/5/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2017
Ngày hiệu lực13/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Nam 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Nam 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýBùi Quang Cẩm
       Ngày ban hành13/01/2017
       Ngày hiệu lực13/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 50/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Nam 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Nam 2017

           • 13/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực