Quyết định 40/QĐ-TĐC

Quyết định 40/QĐ-TĐC năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 40/QĐ-TĐC năm 2013 Kế hoạch thực hiện Thông tư 28/2012/TT-BKHCN


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 28/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Quyết định số 46/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 quy định về công bố hợp, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật".

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch lấy từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VP, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 28/2012/TT-BKHCN NGÀY 12/12/2012 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-TĐC ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

TT

Nội dung công việc

Thời hạn

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

Tổ chức thông tin tuyên truyền

 

 

 

 

Viết bài giới thiệu về Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN đăng trên phương tiện thông tin đại chúng (báo và tạp chí, websites)

Tháng 01-02/2013

Tạp chí  TĐC

- Vụ HCHQ

- Vụ PC (Bộ KHCN)

- Trung tâm Thông tin

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KHCN

II

Xây dựng văn bản, tài liệu

 

 

 

 

Công văn gửi tới các Chi cục TC ĐL CL tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Tháng 01/2013

Vụ HCHQ

-

III

Tổ chức triển khai thực hiện

 

 

 

 

Tổ chức thực hiện Thông tư 28/2012/TT-BKHCN (thường xuyên khi có yêu cầu)

Cả năm

Vụ HCHQ

- Vụ PC (Bộ KHCN)

- Các đơn vị thuộc Tổng cục có liên quan (Vụ TC, Vụ KHTC, Cục QLCL, Thanh tra TC, Viện TCCL)

IV

Tổ chức hội nghị phổ biến Thông tư cho các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các Chi cục TC ĐL CL tỉnh, thành phố

(kết hợp với phổ biển các văn bản QPPL khác trong chương trình của Tổng cục)

Vụ HCHQ

- Vụ KHTC

- Vụ PC (Bộ KHCN)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/QĐ-TĐC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/QĐ-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2013
Ngày hiệu lực17/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/QĐ-TĐC

Lược đồ Quyết định 40/QĐ-TĐC năm 2013 Kế hoạch thực hiện Thông tư 28/2012/TT-BKHCN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/QĐ-TĐC năm 2013 Kế hoạch thực hiện Thông tư 28/2012/TT-BKHCN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/QĐ-TĐC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành17/01/2013
        Ngày hiệu lực17/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 40/QĐ-TĐC năm 2013 Kế hoạch thực hiện Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/QĐ-TĐC năm 2013 Kế hoạch thực hiện Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

            • 17/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực