Quyết định 40/QĐ-UBND

Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2015 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 40/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Quận 9 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 23 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 9,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 02 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2014. (Danh mục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ Trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp TPHCM;
- Trung Tâm công báo TPHCM;
- TT Quận Ủy;
- UBND Quận;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch quận;
- VP. UBND Quận;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc công bố văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2014)

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu, ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi, trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Chỉ thị

07/2013/CT-UBND

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2014.

Hết hiệu lực theo năm ban hành.

01/01/2015

02

Chỉ thị

03/2014/CT-UBND

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014.

Hết hiệu lực theo năm ban hành.

01/01/2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 40/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/01/2015
Ngày hiệu lực 23/01/2015
Ngày công báo 15/03/2015
Số công báo Số 18
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Quận 9 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 40/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Quận 9 Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 40/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành 23/01/2015
Ngày hiệu lực 23/01/2015
Ngày công báo 15/03/2015
Số công báo Số 18
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 40/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Quận 9 Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Quận 9 Hồ Chí Minh

 • 23/01/2015

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/03/2015

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 23/01/2015

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực