Chỉ thị 03/2014/CT-UBND

Chỉ thị 03/2014/CT-UBND về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014 do Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành

Chỉ thị 03/2014/CT-UBND quốc phòng địa phương 2014 quận 9 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 40/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Quận 9 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2014/CT-UBND quốc phòng địa phương 2014 quận 9 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 9

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/CT-UBND

Quận 9, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

Thực hiện Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND ngày 27/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2014 và Thông tri số 09 ngày 16/01/2014 của Quận ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2014;

Để thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014, Ủy ban nhân dân Quận 9 Chỉ thị:

1. Giao Ban chỉ huy quân sự Quận 9:

Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch công tác quốc phòng địa phương năm 2014:

a) Công tác xây dựng khu vực phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Luật số 39/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khóa XI về Luật Quốc phòng; Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

- Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, xây dựng mới Quyết tâm tác chiến phòng thủ và hệ thống văn kiện nhóm “A”. Phối hợp các phòng, ban, ngành xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh và hệ thống văn kiện nhóm “B” theo Chỉ thị số 12/2008/CT-TTg ngày 26/5/2008 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư số 78/2011/TT-BQP ngày 25/5/2011 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng và Kế hoạch số 821/KH-UBND-M ngày 18/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hướng dẫn thực hiện khảo sát động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh.

- Phối hợp Công an, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận 9 thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 98/2008/CT-UBND-M của Ủy ban nhân dân Thành phố về phòng, chống khủng bố trong tình hình mới; Nghị định số 32/2009/NĐ-CP ngày 03/4/2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm để bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết, các hội nghị tổ chức tại Quận 9. Tham mưu cho Quận ủy, UBND Quận tchức diễn tập kiểm tra xử lý phương án gây rối, biểu tình bạo loạn cấp Quận và hướng dẫn cấp phường diễn tập chiến đấu trị an, đồng thời sẵn sàng tham gia diễn tập do cấp trên tổ chức.

b) Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh:

- Tham mưu cho Hội đồng GDQP-AN quận tổ chức triển khai tuyên truyền Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2013. Phối hợp Ban Tổ chức Quận ủy, Phòng Nội vụ tham mưu và tổ chức khảo sát các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Quân khu và Thành phố triệu tập; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp.

- Phối hợp Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm văn hóa tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân thông qua phương tiện truyền thanh, phát thanh 13 phường.

- Phối hợp Phòng Giáo dụcĐào tạo theo dõi tình hình thực hiện giáo dục quốc phòng an ninh tại các trường trên địa bàn quận.

c) Công tác xây dựng lực lượng:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 01/HD ngày 03/01/2003 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng.

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Đề án: “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, “Xây dựng Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011-2015”, “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quân báo, trinh sát”.

- Tiếp tục xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 917/1999/CT-BQP ngày 22/6/1999 của Bộ Quốc phòng; tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong lực lượng vũ trang theo Chỉ thị số 333/CT-BTL ngày 24/3/2010 của Quân khu 7.

d) Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Quận, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận chỉ đạo thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu ở 02 cấp Quận và phường, trong đó chỉ tiêu đảng viên được kết nạp thời gian từ 6 tháng nhập ngũ đạt 2% trở lên, không để xảy ra sai sót; Phối hợp cơ quan chức năng tuyển chọn thanh niên trong nguồn sẵn sàng nhập ngũ để phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân đủ chỉ tiêu và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

đ) Công tác huấn luyện và đào tạo:

- Tổ chức chỉ đạo công tác huấn luyện cho các lực lượng theo phân cấp, đủ nội dung, đúng chương trình, hoàn thành chỉ tiêu kiểm tra 03 tiếng nổ cho các đối tượng dân quân. Thực hiện hiệu quả việc tham gia hội thi, hội thao quốc phòng các cấp, thường xuyên luyện tập và diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

- Phối hợp các phòng, ban, ngành tiếp tục tham mưu cho Quận ủy, UBND thực hiện Đề án số 332/QĐ-UBND-M ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về “Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Hoàn thành 100% chỉ tiêu chiêu sinh đào tạo trung cấp, liên thông cao đẳng, liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Quân sự cơ sở theo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

e) Công tác chính sách hậu phương quân đội:

Phối hợp các Phòng, ba, ngành thực hiện tốt chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 532-CT/QUTW ngày 02/12/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với hậu phương quân đội giai đoạn 2011–2015; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

g) Công tác bảo đảm hậu cần, sản xuất và tài chính:

- Thực hiện dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác quốc phòng địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

- Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo pháp luật quy định của Nhà nước và quy chế của Bộ Quốc phòng. Tham mưu cho Quận ủy–UBND Quận trong thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản gắn với xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường theo tiêu chuẩn xây dựng Ban CHQS phường vững mạnh toàn diện. Từng bước đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ, duy tu, bảo dưỡng vọng quan sát phòng không 13 phường. Tiếp nhận và quản lý, sử dụng có hiệu quả kho dự trữ vật chất sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống lụt, bão tại Ông Nhiêu, phường Long Trường.

h) Công tác bảo đảm kỹ thuật:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/01/2008 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn, vật liệu nổ. Phối hợp các đơn vị chức năng thu hồi, quản lý, xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn đúng quy định.

2. Đối với các Phòng, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

a) Công an Quận:

Chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Quận thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toan xã hội, trong công tác bảo vệ rừng; luyện tập, diễn tập kiểm tra phương án A2 và trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014.

b) Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận 9:

Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Quận, Công an Quận, các lực lượng có liên quan tổ chức luyện tập, diễn tập kiểm tra các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các tình huống về quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ.

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành chức năng quận khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Quận phải phối hợp, lấy ý kiến đóng góp của Ban Chỉ huy Quân sự Quận để gắn nhiệm vụ quy hoạch Quốc phòng-an ninh đồng thời từng bước điều chỉnh gắn với quá trình xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh (kế hoạch B) phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

c) Phòng Văn hóa–Thông tin phối hợp với Ban tuyên giáo, Công an, Quân sự định hướng nội dung, thời lượng thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền, phản ánh các hoạt động quốc phòng–quân sự địa phương trên các phương tiện thông tin để tăng cường ý thức quốc phòng trong các tầng lớp xã hội và toàn dân. Chỉ đạo thực hiện chương trình Quốc phòng-an ninh trên đài truyền thanh phường đúng định kỳ, đủ nội dung giáo dục thiết thực.

Chủ trì phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Quận và các ban, ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan bằng panô, áp phích về lực lượng vũ trang nhân các ngày lễ hội quốc phòng toàn dân.

d) Phòng Tài chính–Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự Quận, Phòng tài nguyên-Môi trường và Ban Quản lý đầu tư các dự án:

- Phối hợp khảo sát, lập dự án quy hoạch và xây dựng bến huấn luyện cứu hộ, cứu nạn của lực lượng vũ trang Quận 9.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục các dự án mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản đảm bảo cho công tác quốc phòng. Tham mưu triển khai đầu tư xây dựng mới trụ sở riêng cho Ban Chỉ huy Quân sự 05 phường Phước Long B, Hiệp Phú, Trường Thạnh, Long Phước và Long Bình theo tiêu chuẩn xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011-2015 và dự kiến xây dựng cho các đơn vị còn lại trong những năm tiếp theo.

- Trình UBND Quận đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ quân sự-quốc phòng theo Luật dân quân tự vệ, Quyết định số 366/2011/QĐ-UBND-M ngày 11/8/2011, Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND ngày 27/8/2011 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về quy định số lượng, chế độ chính sách, giá trị ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi được điều động làm nhiệm vụ; phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chỉ huy dân quân tự vệ.

e) Phòng kinh tế phối hợp các ngành liên quan triển khai, khảo sát xây dựng kế hoạch B theo Chỉ thị số 12/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; cùng với Ban Chỉ huy Quân sự Quận tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về động viên Quốc phòng.

f) Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Quận thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên.

3. Đối với Ủy ban nhân dân 13 phường:

a) Chỉ đạo xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch chiến đấu trị an, góp phần thực hiện thế trận quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ Quận. Các phường diễn tập điểm trong năm 2014 làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập chiến đấu trị an.

b) Tuyên truyền thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo phân cấp; cử cán bộ tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo chỉ tiêu được giao.

c) Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng theo quy định.

d) Tiếp tục thực hiện 03 Đề án số 277, 331 và 332 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác dân quân tự vệ. Chú trọng nâng cao chất lượng lực lượng dân quân; quy hoạch, dự toán, đề xuất xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường; thực hiện quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ quân sự phường trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

đ) Bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động quốc phòng địa phương theo Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Công văn số 2797/CVLTBQP-BTC ngày 10/9/2012 của Liên Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc tăng cường hỗ trợ cho nhiệm vụ quốc phòng từ ngân sách địa phương. Chỉ đạo triển khai thực hiện thu, chi quỹ quốc phòng, an ninh theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

e) Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. Ủy ban nhân dân Quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ trưởng Bộ TLTP;
- TT Thành ủy, TT UBND Thành phố;
- Trung tâm công báo, Phòng kiểm tra văn bản - STP;
- TT Quận ủy - TTUBND quận;
- Thủ trưởng Ban, Ngành, Đoàn thể quận;
- Ban CHQS quận;
- Chủ tịch UBND 13 phường;
- Văn phòng Quận ủy - UBND quận;
- Lưu: VT, QS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Thị Hồng Liên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực28/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2014/CT-UBND quốc phòng địa phương 2014 quận 9 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2014/CT-UBND quốc phòng địa phương 2014 quận 9 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTp. Hồ Chí Minh
        Người kýĐặng Thị Hồng Liên
        Ngày ban hành21/02/2014
        Ngày hiệu lực28/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 03/2014/CT-UBND quốc phòng địa phương 2014 quận 9 Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2014/CT-UBND quốc phòng địa phương 2014 quận 9 Hồ Chí Minh