Quyết định 406/QĐ-UBND

Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 360/2013/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 406/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 360/2013/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 360/2013/QĐ-UBND NGÀY 02/10/2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đê điều năm 2006;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 158/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ kết luận s 88/TB-UBND ngày 26/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 360/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh, về việc ban hành quy định quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sử dụng bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TTT
U, TTHĐND tnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng;
- Trung tâm Công báo tnh;
- Lưu: VT, NN.TN, KTTH, XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 406/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu406/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2019
Ngày hiệu lực29/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 406/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 406/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 360/2013/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 406/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 360/2013/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu406/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Hữu Thành
       Ngày ban hành29/07/2019
       Ngày hiệu lực29/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 406/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 360/2013/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 406/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 360/2013/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

           • 29/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực