Quyết định 4060/QĐ-UBND

Quyết định 4060/QĐ-UBND năm 2013 về chủ trương và biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4060/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm 2014 Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4060/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 cho tỉnh Đồng Nai. Nội dung chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014 đã được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết tại kỳ họp lần thứ 9 của HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3058/SKHĐT-TH ngày 06/12/2013 về việc kiến nghị UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các Sở, Ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp sau đây để đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện đồng bộ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

1. Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý điều hành phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 06/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 15/10/2013 về tăng cường phối hợp trong công tác quản lý điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Các Sở ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh các loại quy hoạch đảm bảo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, trong các doanh nghiệp, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Các ngành, các cấp, doanh nghiệp xây dựng và thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015 nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020.

3. Thu hút đầu tư đúng định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX và Nghị quyết 5 năm 2011 - 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII và đảm bảo yêu cầu tăng trưởng xanh:

a) Tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xã hội, nhất là đầu tư ngoài ngân sách (các hình thức đầu tư BOT, PPP, xã hội hóa...) để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

b) Tập trung ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ (sản xuất chi tiết máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu) để thay thế hàng nhập khẩu góp phần ổn định sản xuất trong nước; các dự án thân thiện môi trường, các dự án dịch vụ; đầu tư cơ sở hạ tầng; các dự án thuộc ngành nông nghiệp.

4. Đẩy mạnh thực hiện 8 chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015:

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện 2,5 năm và phương hướng, nhiệm vụ 2,5 năm còn lại của 8 chương trình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011- 2015, từng Sở ngành chủ trì chương trình tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung trong năm 2014, cụ thể như sau:

a) Sở Công thương chủ trì tiếp tục thực hiện: Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và Chương trình Phát triển dịch vụ.

b) Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì tiếp tục thực hiện: Chương trình phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp và Chương trình phát triển nông thôn mới.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tiếp tục thực hiện Chương trình bảo vệ môi trường.

d) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tiếp tục thực hiện Chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập.

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

e) Sở Nội vụ chủ trì tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực.

5. Quản lý tài nguyên và Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững:

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng bảo vệ môi trường.

b) Tiếp tục thực hiện dự án tổng thể về bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 gắn kết với dự án ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến 2020; Kế hoạch 5 năm (2011-2015) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

c) Tập trung bảo vệ môi trường tại các khu vực trọng điểm ở đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chuyên ngành, khu vực nông thôn để nâng cao chất lượng và kiểm soát môi trường góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

6. Chú trọng giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội:

a) Tập trung đầu tư xây dựng các khu tái định cư, khu nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp.

b) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ găm hàng, nâng giá, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là các mặt hàng trong diện bình ổn giá, các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh.

c) Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng lãng phí, kết hợp với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường hoạt động kiểm tra công vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ở các cấp.

d) Tăng cường các biện pháp đấu tranh và phòng ngừa trong công tác phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các loại tội phạm, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm pháp luật lao động, vi phạm về đất đai...

đ) Tập trung thực hiện có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như giải quyết việc làm, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đặc biệt quan tâm đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

7. Công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước

a) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cứu xây dựng và thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo.

b) Tiếp tục triển khai Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

c) Triển khai áp dụng Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

8. Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:

a) Tiếp tục triển khai quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011-2020. Huy động các nguồn lực cho đầu tư giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khuyến khích hỗ trợ đào tạo nghề, ưu tiên đào tạo đội ngũ nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, đào tạo lao động cung ứng cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; trong đó chú trọng việc phối hợp, liên kết trồng đào tạo.

b) Triển khai hoạt động Quỹ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai. Tiếp tục triển khai các lớp, khóa đào tạo theo kế hoạch để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó tập trung vào công tác đánh giá hiệu quả sau đào tạo, gắn đào tạo với quy hoạch và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức viên chức.

8. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội đi đôi với đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:

a) Tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm theo nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị.

b) Tăng cường các biện pháp đấu tranh và phòng ngừa trong công tác phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các loại tội phạm.

c) Tiếp tục lồng ghép thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện làm việc cho những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không để các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội, tăng cường công tác giáo dục người lầm lỗi ở địa phương.

Điều 2. Về điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014:

Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tham mưu UBND tỉnh về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2014, tập trung vào các nội dung chính sau đây:

a) Tập trung công tác dự báo và chỉ đạo đôn đốc thu, tăng cường khai thác nguồn thu, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán Trung ương giao năm 2014. Rà soát thu các khoản thu phát sinh từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi thuế, các khoản hết được miễn, giảm, giãn theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính để tổ chức thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Tổ chức kiểm tra, rà soát điều chỉnh lại giá thuê đất tại tất cả các dự án cho thuê đất trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 142/2005/NĐ-CP và Nghị định 21/2010/NĐ-CP của Chính phủ để truy thu tiền thuê đất cho ngân sách nhà nước.

b) Tiếp tục thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi. Triển khai thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm, giãn thuế theo quy định. Định kỳ đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

c) Đẩy mạnh và nâng cao công tác thanh, kiểm tra thuế. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân để chấn chỉnh và xử lý kịp thời đúng quy định. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, phòng chống gian lận thương mại, chuyển giá.

Tập trung công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu lĩnh vực này được Bộ Tài chính giao năm 2014 để đảm bảo nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách.

d) Tập trung đôn đốc và sử dụng có hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ, phấn đấu đến cuối năm tổng nợ chiếm dưới 05% trên tổng thu ngân sách.

đ) Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, kiểm tra đối chiếu hóa đơn; Quản lý tem hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu để chống gian lận thương mại, gian lận hoàn thuế. Tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/05/2010 về quản lý hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ.

e) Việc điều hành chi phải bám sát dự toán của Hội đồng nhân dân giao, hạn chế tối đa kinh phí phát sinh, bổ sung ngoài dự toán. Sắp xếp nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng cân đối của từng cấp ngân sách. Đối với chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất được thực hiện theo tiến độ thu tiền sử dụng đất vào ngân sách.

Đôn đốc các chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung nguồn lực ngân sách ưu tiên cho nhiệm vụ chi thường xuyên ở các lĩnh vực trọng yếu như đảm bảo xã hội, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo.

g) UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đúng thời gian và nội dung theo phân cấp; báo cáo nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp theo dõi và báo cáo UBND tỉnh.

h) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính đối với các sở, ban, ngành và cấp huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong lĩnh vực quản lý, điều hành ngân sách, trong đó đảm bảo việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.

i) Phối hợp Sở Công thương theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trong và ngoài nước để chủ động có các giải pháp báo cáo, đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh, Bộ Tài chính khi có biến động hoặc xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để điều tiết cung - cầu, bình ổn thị trường. Kiên quyết xử lý các tổ chức không chấp hành thực hiện đăng ký giá, kê khai giá. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá, chú trọng những mặt hàng quan trọng thiết yếu có ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Năm 2014 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, dự báo tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các Sở ngành, địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh tập trung bám sát tình hình thực tế phối hợp thực hiện các chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch năm 2014 của Chính phủ và các Bộ ngành liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch 2014 đạt mục tiêu đề ra.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và các nội dung thuộc phạm vi ngành, địa phương quản lý và điều hành; yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Cơ quan, Ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Lãnh đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tỉnh giao, định kỳ hàng tháng, quý và cả năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý và cả năm; đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, kế hoạch và dự toán ngân sách của đơn vị mình, phát hiện và chủ động tìm các biện pháp khắc phục, phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền, cần tập hợp và đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Cơ quan, Ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Định kỳ, trước ngày 15 hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Website Chính phủ;
- Bộ KHĐT, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT.HĐND, Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c thành viên UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trưởng, Phó các phòng;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo VP.UBND tỉnh (bản chính);
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4060/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4060/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2013
Ngày hiệu lực10/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4060/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4060/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm 2014 Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4060/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm 2014 Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4060/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành10/12/2013
        Ngày hiệu lực10/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4060/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm 2014 Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4060/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm 2014 Đồng Nai

         • 10/12/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/12/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực