Quyết định 4071/2004/QĐ-UB

Quyết định 4071/2004/QĐ-UB về phân cấp công tác tổ chức bộ máy và công, viên chức do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 4071/2004/QĐ-UB phân cấp công tác tổ chức bộ máy Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 2827/2008/QĐ-UBND phân cấp tổ chức bộ máy và được áp dụng kể từ ngày 25/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 4071/2004/QĐ-UB phân cấp công tác tổ chức bộ máy Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4071/2004/QĐ-UB

Huế, ngày 03 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 601/CV-NV ngày 15/11/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp công tác tổ chức bộ máy và công chức, viên chức cho Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh (gọi chung là Sở); Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế thực hiện về một số nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn (và tương đương); các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, UBND các huyện, thành phố Huế trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương và nhiệm vụ do UBND tỉnh giao.

2. Giám đốc Sở quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn; cấp phó các đơn vị sự nghiệp, Chi cục thuộc Sở trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình theo quy định của UBND tỉnh.

Riêng việc bổ nhiệm, bổ nhiễm lại, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng các doanh nghiệp nhà nước; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, các Chi cục thuộc các Sở và tương đương, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các ngành học; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, Trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Chánh Thanh tra Sở, các huyện và thành phố Huế thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các phòng chuyên môn; cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình theo quy định của UBND tỉnh.

4. Giám đốc Sở; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên môn, nghiệp vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TV Tỉnh ủy,
- TT HĐND tỉnh,
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Đảng ủy DCĐ tỉnh,
- VP HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh,
- VP UBND tỉnh: LĐ và các CV,
-
Lưu: VT.

TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4071/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4071/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2004
Ngày hiệu lực18/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4071/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 4071/2004/QĐ-UB phân cấp công tác tổ chức bộ máy Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4071/2004/QĐ-UB phân cấp công tác tổ chức bộ máy Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4071/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Xuân Lý
        Ngày ban hành03/12/2004
        Ngày hiệu lực18/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4071/2004/QĐ-UB phân cấp công tác tổ chức bộ máy Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4071/2004/QĐ-UB phân cấp công tác tổ chức bộ máy Thừa Thiên Huế