Quyết định 4092/QĐ-BNN-TCTS

Quyết định 4092/QĐ-BNN-TCTS năm 2019 về hướng dẫn quy trình kiểm soát tàu nước ngoài đánh bắt thủy sản, vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4092/QĐ-BNN-TCTS 2019 kiểm soát tàu nước ngoài khai thác cập cảng Việt Nam


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4092/-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀU NƯỚC NGOÀI ĐÁNH BẮT THỦY SẢN VẬN CHUYỂN, CHUYỂN TẢI THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN CÓ NGUỒN GỐC TỪ KHAI THÁC CẬP CẢNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Hiệp định các Biện pháp Quốc gia có cảng của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO, 2009) nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định mà Việt Nam là Thành viên;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản tại Tờ trình số 2315/TTr-TCTS-KTTS ngày 17 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn quy trình kiểm soát tàu nước ngoài đánh bắt thủy sản, vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (b/c);
- Bộ GTVT (p/h);
- Cục Hàng hải (p/h);
- Tổng cục Hải quan (p/h);
- BTL Bộ đội Biên Phòng (p/h);
- Cảng biển cho tàu đánh b
t, vận chuyển thủy sản nước ngoài cập cảng (p/h);
- Lưu: VT, TCTS(40b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phùng Đức Tiến

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀU NƯỚC NGOÀI ĐÁNH BẮT THỦY SẢN, VẬN CHUYỂN, CHUYỂN TẢI THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN CÓ NGUỒN GỐC TỪ KHAI THÁC CẬP CẢNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4092/QĐ-BNN-TCTS ngày 29 tng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

1. Đối tượng kiểm tra, kiểm soát

a) Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện việc kiểm soát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tchức, cá nhân liên quan đến tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng Việt Nam.

b) Trường hợp tàu cá nước ngoài cập cảng cá chỉ định cho tàu cá nước ngoài cập cảng được áp dụng Quyết định này để quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

c) Việc kiểm soát tàu công-ten-nơ chở thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát theo Mục 4 Chương IV Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải và Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

2. Các bước thực hiện kiểm tra, kiểm soát

Bước 1: Thông báo thông tin trước khi tàu cập cảng

Trước khi tàu cập cảng ít nhất 24 giờ chủ tàu hoặc người đại diện chủ tàu (đại lý vận tải/chủ hàng) của tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển thủy sản, sản phm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác đnhập khu, tạm nhập, tái xut, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thông báo theo Mu số 17.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP qua môi trường mạng cho cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Danh sách Cục Thú y và Chi cục Thú y vùng ban hành kèm theo Quyết định này (gọi tắt là Cơ quan kiểm tra).

Bước 2: Xử lý thông tin tiếp nhận từ chủ tàu hoặc người đại diện chủ tàu (đại lý vận tải/chủ hàng).

- Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin. Cơ quan kiểm tra đối chiếu thông tin của tàu xin phép cập cảng với Danh sách tàu cá vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp (Danh sách tàu cá IUU của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực (theo trang web dưới đây), Danh sách tàu cá IUU do Ủy ban Châu Âu công bố:

- IOTC http://www.iotc.0rg/vessels#iuu

- ICCAT http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp

- IATTC https://www.iattc.org/VesselRegister/SearchVessel.aspx

- WCPFC https ://www.wcpfc.int/vessels#IUU

- CCAMLR https://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported- and-unregulated-iuu-fishing

- Trường hợp tàu xin phép cập cảng nằm trong Danh sách tàu cá khai thác IUU của các tchức quản lý nghcá khu vực, danh sách tàu cá IUU do Ủy ban Châu Âu công bố, Cơ quan kim tra từ chối cho tàu cập cảng và thông báo với cơ quan quản lý cảng; công bố và thông báo về quyết định từ chối cập cảng cho quốc gia mà tàu mang cờ; Đồng thời nếu thấy cn thiết phải thông báo cho các quốc gia ven biển lân cận, các tổ chức qun lý nghề cá khu vực và các tổ chức quc tế khác có liên quan.

- Trường hợp tàu xin phép cập cảng không nằm trong danh sách tàu cá IUU hoặc chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản liên quan đến khai thác IUU của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực, danh sách tàu cá IUU do Ủy ban Châu Âu công b, Cơ quan kiểm tra thông báo đến cơ quan quản lý cảng bố trí, điều độ cho phép tàu cập cảng, đồng thời thông báo cho thuyền trưởng hoặc đại diện chủ tàu (đại lý vận tải/chủ hàng) biết.

Bước 3: Kiểm tra, đối chiếu thông tin khi tàu cập cảng

Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra tàu nước ngoài ngay sau khi tàu cập cảng hoặc khi có yêu cầu của quốc gia mà tàu mang cờ, quốc gia ven biển có liên quan, cụ th như sau:

- Trước khi tiến hành kiểm tra, kiểm soát trên tàu, cán bộ kiểm tra phải xuất trình giấy tờ thể hiện công vụ trước thuyền trưởng;

- Nội dung kiểm tra: Yêu cầu thuyền trưởng cung cấp các tài liệu để kiểm tra Thông tin về tàu (tên tàu, số tàu, số hiệu tàu do Tổ chức hàng hải Quốc tế “IMO” cấp), thông tin về chủ tàu, giấy đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác, giấy phép chuyn tải, các báo cáo chuyn tải, nhật ký khai thác, sản lượng và thành phần loài thủy sản, ngư cụ; tài liệu theo yêu cầu của Công ước về Buôn bán quốc tế các loài Động thực vật Hoang dã nguy cấp (CITES) và tài liệu cần thiết khác (nếu có).

- Tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin:

+ Kiểm tra các tài liệu đã được cung cấp có phù hợp với quy định hay không, có bị tẩy xoá, viết thêm hay không;

+ Kiểm chứng, xác minh sự thống nhất, trùng khớp giữa các thông tin đã khai theo Mu số 17.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP và các thông tin, tài liệu do Thuyền trưởng cung cấp;

Trường hợp nhận thấy các thông tin không đầy đủ hoặc có nghi ngờ, Cơ quan kiểm tra liên hệ với cơ quan chức năng của quốc gia có tàu cá mang cờ qua môi trường mạng để xác minh thông tin. Trường hợp cơ quan chức năng của quốc gia có tàu mang cờ không trả lời theo thời hạn quy định, Cơ quan kiểm tra sẽ xác định tính xác thực của các thông tin được cung cấp dựa trên kết quả kiểm tra trực tiếp trên tàu.

Bước 4. Kiểm tra, kiểm soát trực tiếp trên tàu

Việc kiểm tra, kiểm soát trên tàu phải đảm bảo kiểm soát được tất cả các vị trí liên quan của tàu, hàng hóa trên tàu, thủy sản, ngư lưới cụ, thiết bị, tài liệu ghi chép. Cơ quan kiểm tra yêu cầu thuyền trưởng hợp tác và cung cấp các thông tin cần thiết gồm:

- Nhật ký khai thác, chuyển tải thủy sản của tàu có ghi đầy đủ các thông tin như: tên, thông tin của tàu khai thác/tàu chuyn tải; vị trí, thời gian và hành trình của tàu khai thác/tàu chuyển tải; sản lượng, thành phần loài được khai thác/chuyển tải.

- Kiểm tra dữ liệu giám sát tàu cá (VMS)/AIS; việc tuân thủ quy định trách nhiệm của biện pháp quốc gia treo cờ/quy định của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực; dữ liệu về thời điểm khai thác, sản lượng thủy sản được chuyển tải.

- Kiểm tra thực tế các ngư cụ có trên tàu, kể cả ngư cụ được cất giữ cũng như các dụng cụ khác có liên quan theo danh mục và điều kiện ghi trong Giấy phép khai thác.

- Kiểm tra thy sản được khai thác/chuyển tải trên tàu (loài thy sản, khu vực, mùa vụ ...) được đánh bắt theo quy định của Giấy phép khai thác.

- Kiểm tra, đối chiếu sản lượng và thành phần loài thủy sản khai thác với thông tin khai báo về lô hàng nhập khẩu.

- Rà soát các tài liệu và ghi chép liên quan khác có trên tàu bao gồm: danh sách thuyền viên; sơ đồ bố trí và bản vẽ cho việc xếp hàng hóa, mô tả các hầm chứa thủy sản;

- Kiểm tra các tài liệu cn thiết theo yêu cầu của Công ước CITES (nếu có).

Bước 5. Lập Biên bản kiểm tra

Biên bản kiểm tra được lập theo mẫu số 18.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 26/2019-NĐ-CP. Biên bản kiểm tra được lập thành 02 bản; thuyền trưởng và Cơ quan kiểm tra mỗi bên giữ 01 bản.

Bước 6. Xử lý kết quả kiểm tra

- Trường hợp không có bằng chứng về lô hàng, tàu khai thác, chuyển tải bất hợp pháp hoặc hoạt động hỗ trợ cho khai thác bất hợp pháp, Cơ quan kiểm tra cho phép bốc dỡ hàng thủy sản theo quy định.

- Trường hợp phát hiện bằng chứng về lô hàng, tàu khai thác, chuyển tải bất hợp pháp hoặc hoạt động hỗ trợ cho khai thác bất hợp pháp, Cơ quan kiểm tra phối hợp với các cơ quan có chức năng không cho bốc dỡ hàng lên cảng và thông báo với Cơ quan quản lý cảng không cho sử dụng dịch vụ tại cảng, đồng thời thông báo cho quốc gia mà tàu mang cờ, quốc gia mà thuyền trưởng của tàu khai thác, chuyển tải đó mang quốc tịch về kết quả kiểm tra và biện pháp xử lý vi phạm. Trường hợp cần thiết có thể thông báo cho các quốc gia ven biển, Tổ chức quản lý nghề cá khu vực, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) và tổ chức quốc tế có liên quan.

- Trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết liên quan đ an toàn tính mạng và sức khỏe thuyền viên, người làm việc trên tàu hoặc lý do an toàn của tàu, tàu gặp sự cố do thiên tai, Cơ quan kiểm tra xác minh phối hợp với các cơ quan chức năng cho phép tàu cập cảng để giải quyết sự cố và thông báo với Cơ quan quản lý cảng áp dụng các biện pháp cần thiết nếu tàu cần sử dụng các dịch vụ do cảng cung cấp; đồng thời thông báo cho quốc gia mà tàu mang cờ, quốc gia mà thuyền trưởng của tàu khai thác, chuyển tải đó mang quốc tịch. Trường hp cần thiết có thể liên hệ với các tổ chức quản lý nghề cá khu vực, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) và các tổ chức quốc tế khác có liên quan về quyết định của mình.

Bước 7. Trước khi tàu rời cảng

Trước khi tàu rời cảng, thuyền trưởng/người đại diện chủ tàu phải thông báo cho Cơ quan quản lý cảng và các cơ quan chức năng liên quan theo quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thú y/Chi cục Thú y vùng

a) Chủ trì, phối hợp với Cơ quan quản lý cảng thực hiện việc tiếp nhận thông tin của tổ chức, cá nhân có tàu đánh bt thủy sản, tàu vận chuyn, chuyn tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài xin phép cập cảng;

b) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan (Cơ quan quản lý cảng, Cục hàng hải, Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển, Cục xuất nhập cảnh) tổ chức xác minh, kiểm tra để xác minh, cho phép hoặc từ chối cho tàu cập cảng; Tổ chức kiểm tra, kiểm soát trên tàu và thông báo kết quả kiểm tra cho các bên liên quan theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về thủy sản cấp tỉnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn.

2. Tổng cục Thủy sản

a) Phân công lãnh đạo, chuyên viên phối hợp với Cục Thú y/Chi cục Thú y vùng trong quá trình tiếp nhận thông tin của tổ chức, cá nhân có tàu đánh bt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài xin phép cập cảng;

b) Phối hợp trong quá trình xác minh, kiểm tra để xác minh cho phép hoặc từ chi cho tàu cập cảng; xử lý các trường hợp vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm.

3. Tổ chức/cá nhân có tàu đánh bắt thủy sản, tàu vn chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác ca nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Vit Nam

a) Tuân thủ các quy định của quy trình này; phi hợp và cung cấp đy đủ hsơ, thông tin cho các cơ quan chức năng theo quy định.

b) Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và quốc tế trong kiểm soát thủy sản có nguồn gốc từ khai thác./.

 

DANH SÁCH

CỤC THÚ Y VÀ CHI CỤC THÚ Y VÙNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4092/QĐ-BNN-TCTS ngày 29 tng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên đơn v

Đa chỉ

Số Điện thoại/Fax/Email

1

Cục Thú y

Số 15/78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

ĐT: 024.36290286

Fax: 02438691311

Email: [email protected]

2

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Quảng Ninh

Khu 10, Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long - Quảng Ninh

ĐT: 0203.3640691

Fax: 0203.3640690

Email: kie[email protected]il.com

3

Chi cục Thú y vùng II

Số 23, đường Đà Nẵng, Ngô Quyền - Hải Phòng

ĐT: 0225.3836511

Fax: 0225.3551698

Email: [email protected]

4

Chi cục Thú y vùng III

Số 15 Nguyễn Sinh Sắc, Cửa Nam, Tp. Vinh- Nghệ An

ĐT: 0238.3842786

Fax: 0238.3584159

Email: [email protected]

5

Chi cục Thú y vùng IV

Số 12 Trần Quý Cáp, Hải Châu - Đà Nng

ĐT: 0236.3822515

Fax: 0236 3826926

Email: [email protected]

6

Chi cục Thú y vùng VI

Số 521/1 Hoàng Văn Thụ, phường 4, Tân Bình - TP H Chí Minh

ĐT: 028.39483046

Fax: 028.39483031

Email: [email protected]

7

Chi cục Thú y vùng VII

S 88, đưng Cách mạng Tháng 8, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy - Cần Thơ

ĐT: 0292.3820203

Fax: 0292.3823386

Email: [email protected]

 

TÓM TẮT HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀU NƯỚC NGOÀI ĐÁNH BẮT THỦY SẢN, TÀU VẬN CHUYỂN, CHUYỂN TẢI THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN CÓ NGUỒN GỐC TỪ KHAI THÁC CẬP CẢNG VIỆT NAM

(Ban hành theo Quyết định s: 4092/QĐ-BNN-TCTS ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung thực hiện

Tchức, cá nhân thực hiện

Tchức, cá nhân phối hợp

Căn cứ áp dụng

Bước 1

Trước khi cập cảng ít nhất 24 giờ phải thông báo cho cơ quan thẩm quyền để xin phép cập cảng qua môi trường mạng

Chủ tàu hoặc đại diện chủ tàu (đại lý vận tải/chủ hàng)

Cục Thú y/Chi cục Thú y vùng

Điều 70, Biểu mẫu 17.KT Phụ lục IV, Nghị định 26/2019/NĐ-CP và Quyết định 3246/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/8/2019

Bước 2

Trong thời gian 24 giờ, cơ quan kiểm tra xử lý thông tin của chủ tàu hoặc đại diện chủ tàu (đại lý vận tải/chủ hàng) và thông báo cho phép/không cho phép tàu cập cảng

Cục Thú y/Chi cục Thú y vùng

Tổng cục Thủy sản, Cơ quan quản lý cảng

Bước 3

Kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin khai báo với tài liệu do Thuyền trưởng cung cấp

Cục Thú y/Chi cục Thú y vùng, Tổng cục Thủy sản, Cơ quan quản lý tại cảng

Hải quan, Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/ thành phố ven biển

Bước 4

Kiểm tra, kiểm soát trực tiếp trên tàu

Cục Thú y/Chi cục Thú y vùng, Tổng cục Thủy sản, Cơ quan quản lý tại cảng

Hải quan, Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/ thành phố ven biển

Điều 70, Biểu mẫu 18.KT Phụ lục IV, Nghị định 26/2019/NĐ-CP; Nghđịnh 58/2017/NĐ-CP và Hiệp định PSM.

Bước 5

Lập Biên bản kiểm tra

Cục Thú y/Chi cục Thú y vùng, Tổng cục Thủy sản, Cơ quan quản lý tại cảng

Hải quan, Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/ thành phố ven biển

Bước 6

X lý kết quả kiểm tra

Bước 7

Trước khi rời cảng ít nhất trước 02 giờ thuyền trưởng phải thông báo Cơ quan qun lý cảng.

Thuyền trưởng

Cơ quan quản lý cảng

Khoản 2 Điều 87 Mục 4, Nghị định 58/2017/NĐ-CP

Mẫu số 17.KT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

 

 

THÔNG BÁO
CHO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỚC KHI TÀU VÀO CẢNG

1. Cảng dự định vào: …………………………………………………………………………………..

2. Quốc gia cảng: ………………………………………………………………………………………..

3. Ngày... tháng... năm ...; Giờ vào cảng dự kiến: ……….. giờ ……………………………….phút

4. Mục đích vào cảng: …………………………………………………………………………………..

5. Nơi và ngày cập cảng liền trước đó: ……………………………………………………………….

6. Tên tàu bin: …………………………………………………………………………………………..

7. Quốc gia mà tàu mang cờ: …………………………………………………………………………..

8. Loại tàu biển: ……………………………………………………………………………………….

9. Hô hiệu quốc tế: …………………………………………………………………………………….

10. Thông tin liên lạc của tàu: ………………………………………………………………………..

11. (Các) chủ tàu: ………………………………………………………………………………………

12. Chứng nhận đăng kiểm số: ………………………………………………………………………

13. Số hiệu tàu IMO1 (nếu có): ……………………………………………………………………….

14. Số hiệu bên ngoài (nếu có): ……………………………………………………………………….

15. Số hiệu RFMO2 (nếu có):

16. VMS3: ……. Không có; Có: Quốc gia; Có: RFMO; Loại: ………..

17. Kích thước tàu: Chiều dài …….. mét; Chiều rộng …….. mét; Mớn nước ……………. mét

18. Họ tên thuyền trưởng: ………………………………….; quốc tịch: ……………………………

19. Các giấy phép khai thác được cấp: Số ………………………………………………………….;

Cơ quan cấp: ……………………………………….. Có giá trị đến ngày.... tháng... năm …………

Khu vực được phép khai thác: ………………………………………………………………………….

Đối tượng được phép khai thác ………………………………………………………………………..

Ngư cụ …………………………………………………………………………………………………….

20. Các giấy phép chuyển mạn có liên quan:

- Số: ……………..; Có giá trị đến: …………………………………………………………………..

Cơ quan cấp ……………………………………………………………………………………………

- Số: ………………….; Có giá trị đến: ……………………………………………………………….

Cơ quan cấp ……………………………………………………………………………………………

21. Thông tin chuyển mạn liên quan đến tàu chuyển tải:

Ngày ….. tháng …… năm ………….; Địa điểm: ……………………………………………………

Tên tàu: ………. Quốc gia mà tàu treo cờ: …………………………………………………………..

Mã số: …………………………..; Đối tượng khai thác: …………………………………………….

Hình thức: ……………………….; Khu vực đánh bắt: ………………………………………………

Khối lượng: …………………………………………………………………………………………… kg

22. Tổng lượng cá đã đánh bắt có trên tàu:

Đối tượng khai thác: ……………………………………………………………………………………..

Hình thức sản phẩm: ……………………………………………………………………………………

Khu vực khai thác: ………………………….; Khối lượng: ……………………..kg

23. Tổng sản lượng cá sẽ được bốc dỡ: …………………………………………………………… kg

 

 

NGƯỜI KHAI BÁO
Ký tên

_________________________

1 Tổ chức Hàng hải quc tế

2 Tổ chức Quản lý nghề cá khu vực

3 Hệ thống giám sát tàu thuyền

 

Bản dịch Mẫu số 17.KT

Form No 17.KT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
NAME OF AGENCY ORGANIZATION
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

Số/No : ………

 

 

NOTIFICATION

TO MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT BEFORE VESSEL ENTERING THE PORT

1. Intended port of call: …………………………….

2. Port State: ……………………………………….

3. Date…… month…… year……; Estimated time of arrival: ……….hour.... minute.

4. Purpose (s): ………………………..

…………………………………………………………

5. Port and date of last port call: …………………..

6. Name of the vessel: ………………………………

7. Flag State: …………………………………………

8. Type of vessel: …………………………………….

9. International radio call sign: ………………………

10. Vessel contact information: ……………………..

11. Vessel owner(s) …………………………………..

12. Certificate of Registry ID: …………………………

13. IMO1 ship ID (If available): …………………………

14. External ID (If available) …………………………..

15. RFMO2 ID (if applicable): …………………………..

16. VMS3: ………………… No; ……. Yes: National; Yes: RFMO;Type: …………………

17. Vessel Dimension: length ………..(m); Beam ……………. (m); Draft ................... (m)

18. Vessel master name: ………………………; Nationality: ………………………………

19. Relevant fishing authorization (s): Identifier …………………………………….;

Issuing by: ………………………………… Validity …………………..

Fishing area: ……………………………………..

Species ………………………………………

Gear ……………………………………………….

20. Relevant transshipment authorization (s):

- Identifier; …………………..; Validity : …………………………..

Issuing by …………………………………………

- Identifier; …………………...; Validity …………………………….;

Issuing by ………………………………………….

21. Transshipment information concerning donor vessel:

Date ……………………….; Location: …………………………………

Name of vessel: ………………….. Flag State: …………………………..

ID Number: ………………………; Species: ……………………………..

Product form: ……………………..; Catch area: …………………………..

Quantity: ……………………………….. kg

22. Total catch onboard:

Fishing Species: ………………………………………………..

Product form: …………………………………………………….

Catch area: ……………………………; Quantity: ……………..kg

23. Catch to be offloaded ……………… kg

 

 

NGƯỜI KHAI BÁO
DECLARER
Ký tên
Signature

____________________

1: International Maritime Organization

2: Regional Fisheries Management Organization

3: Vessel monitoring system

 

Mẫu số 18.KT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA

1. Biên bản kiểm tra số:…………

2. Quốc gia cảng: …………………………………

3. Cơ quan tiến hành kiểm tra

 

4. Họ tên trưởng đoàn kiểm tra

 

Số hiệu

 

5. Cảng nơi tiến hành kiểm tra

 

6. Thời gian bắt đầu kiểm tra

Năm

Tháng

Ngày

Giờ

7. Thời gian kết thúc kiểm tra

Năm

Tháng

Ngày

Giờ

8. Có nhận được thông báo trước đó hay không

Không

9. Mục đích

Chuyển cá lên bờ

Chuyển tàu

Chế biến

Khác (nêu rõ)

10. Tên cảng, Quốc gia và ngày cập cảng liền trước đó

 

 

Năm

Tháng

Ngày

11. Tên tàu

 

12. Quốc gia mà tàu treo cờ

 

13. Loại tàu

 

14. Hô hiệu quốc tế

 

15. Chứng nhận đăng kiểm số

 

16. Số hiệu tàu IMO (nếu có)

 

17. Số hiệu bên ngoài (nếu có)

 

18. Cảng đăng kiểm

 

19. (Các) chủ tàu

 

20. Người được hưởng lợi từ tàu (nếu xác định được, nhưng không phải là chủ tàu)

 

21. Người điều khiển tàu (nếu không phải là chủ tàu)

 

22. Họ tên và quốc tịch thuyền trưởng

 

23. Họ tên và quốc tịch người chỉ huy khai thác

 

24. Đại diện tàu

 

25. VMS

Không có

Có: Quốc gia

Có: RFMO

Loại:

26. Địa vị pháp lý trong các khu vực RFMO nơi việc khai thác hoặc các hoạt động liên quan đến khai thác đã diễn ra, trong đó có danh mục tàu IUU

Số hiệu

RFMO

Địa vpháp lý của quốc gia mà tàu mang cờ

Tàu thuộc danh lục tàu được cấp phép

Tàu thuộc danh lục tàu IUU

 

 

 

 

 

27. Các giấy phép khai thác được cấp

S

Cơ quan cấp

Có giá trị đến

(Các) khu vực được phép khai thác

Đối tượng khai thác

Ngư cụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Các giấy phép chuyển tàu có liên quan

Số

 

Cơ quan cấp

 

Có giá trị đến

 

Số

 

Cơ quan cấp

 

Có giá trị đến

 

29. Thông tin về việc chuyển tàu liên quan đến tàu viện trợ

Ngày

Địa điểm

Tên

Quốc gia mà tàu treo cờ

Mã số

Đối tượng khai thác

Hình thức sản phẩm

(Các) khu vực đánh bắt

Khối lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Đánh giá về khối lượng khai thác được bốc dỡ

Đối tượng khai thác

Hình thức sản phẩm

(Các) khu vực đánh bt

Khối lượng khai báo

Khối lượng bốc dỡ

Chênh lệch giữa khối lượng khai báo và khối lượng đã xác định (nếu có)

31. Lượng đánh bắt được giữ lại trên tàu

Đối tượng khai thác

Hình thc sản phẩm

(Các) khu vực đánh bắt

Khối lượng khai báo

Khối lượng được giữ lại trên tàu

Chênh lệch giữa khi lượng khai báo và khối lượng đã xác định (nếu có)

32. Việc khám xét sổ ghi chép và các tài liệu khác

Không

Nhận xét

33. Việc tuân thủ chính sách hiện hành về việc lưu trữ tài liệu liên quan đến khai thác

Không

Nhận xét

34. Việc tuân thủ chính sách hiện hành về thông tin thương mại

Không

Nhận xét

35. Loại ngư cụ đã sử dụng

 

 

 

36. Đã tiến hành khám xét ngư cụ theo mục (e) Ph lc B

Không

Nhận xét

37. Những phát hiện của kiểm tra viên

 

38. Những vi phạm rõ ràng đối với các văn bản quy phạm pháp luật đã phát hiện đưc:

 

39. Ý kiến của thuyền trưởng

 

40. Hành động được thực hiện

 

41. Chữ ký thuyền trưởng

 

42. Chữ ký kiểm tra viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên bản được lập thành ……bên....giữ ....bản, bên....giữ...bản/ có giá trị pháp lý như nhau...

 


CHỦ TÀU/THUYN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

........, ngày....tháng….năm....
NGƯỜI KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

Bản dịch Mu số 18.KT

Form No 18.KT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
NAME OF AGENCY ORGANIZATION
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

Số/No : ………

 

 

BIÊN BẢN KIỂMTRA

INSPECTION REPORT

1. Inspection report no: ………

2. Port State: …………

3. Inspectingauthority

 

 

4. Name of principal inspector

 

ID

 

5. Port of inspection

 

6. Commencement of Inspection

Year

Month

Day

Hour

7. Completion of Inspection

Year

Month

Day

Hour

8. Advanced notification received

Yes

No

9. Purpose (s)

Landing

Transfer vessels

Processing Others (to specify)

10. Portand State and date of last port call

 

 

Year

Month

Day

11. Vessel name

 

12. Flag State

 

13. Type of vessel

 

14. International Radio Call Sign

 

15. Certificateof Registry ID

 

16. IMO1 ship ID (If available)

 

17. External ID (If available)

 

18. Port of registry

 

19. Vessel owner (s)

 

20. Vessel beneficial owner (s) (if known and different from vessel owner)

 

21. Vessel operator (s) (if different from vessel owner)

 

22. Vessel master name and nationality

 

23. Fishing master name and nationality

 

24. Vessel agent

 

25. VMS2

No

yes: National

yes: RFMOs

Type:

26. Status in RFMO3 areas where fishing or fishing related activities have been undertaken, including any IUU vessel listing.

Vessel Identifier

RFMO

Flag State status

Vessel on authorized vessel list

Vessel on IUU vessel list

 

 

 

 

 

27. Relevant fishing authorization (s)

Identifier

Issuing by

Validity

Fishing Areas

Fishing species

Fishing gear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Relevant transshipment authorization

Identifier

 

Issuing by

 

Validity

 

Identifier

 

Issuing by

 

Validity

 

29. Transshipment information concerning donor vessel

Date

Location

Name

Flag State

ID No.

Species

Product form

Catch areas

Quantity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Evaluation of offloaded catch (quantity)

Species

Product form

Catch areas

Quantity declared

Quantityoffloaded

Difference between quantity declared and quantity determined (if any)

31. Catch retained onboard (quantity)

Species

Product form

Catch areas

Quantity declared

Quantity retained

Difference between quantity declared and quantity determined (if any)

32. Examination of logbook (s) and other documentations

Yes

No

Comments

33. Compliance with applicable catch documentation scheme (s)

Yes

No

Comments

34. Compliance with applicable trade information scheme (s)

Yes

No

Comments

35. Type of gear used

 

36. Gears examined in accordance with paragraph e) of Annex B

Yes

No

Comments

37. Findings by the inspector (s)

 

38. Apparent infringement (s) noted including reference to relevant legal instrument (s)

 

39. Comments by master

 

40. Action taken

 

41. Master's signature

 

42. Inspector's signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The report are made into ………. on ……… hold... copies, parties... keep... copies, have the same legal value./.

 

VESSEL'S OWNER/MASTER
(Signature, full name, seal (If any))

……. , date....month...year....
INSPECTOR
(signature, full name, seal (if any)

___________________

1 International Maritime Organization

2 Vessel monitoring system

3 Regional fisheries management organization

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4092/QĐ-BNN-TCTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4092/QĐ-BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực29/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4092/QĐ-BNN-TCTS

Lược đồ Quyết định 4092/QĐ-BNN-TCTS 2019 kiểm soát tàu nước ngoài khai thác cập cảng Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4092/QĐ-BNN-TCTS 2019 kiểm soát tàu nước ngoài khai thác cập cảng Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4092/QĐ-BNN-TCTS
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhùng Đức Tiến
        Ngày ban hành29/10/2019
        Ngày hiệu lực29/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4092/QĐ-BNN-TCTS 2019 kiểm soát tàu nước ngoài khai thác cập cảng Việt Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4092/QĐ-BNN-TCTS 2019 kiểm soát tàu nước ngoài khai thác cập cảng Việt Nam

         • 29/10/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/10/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực