Quyết định 41/2001/QĐ-UB

Quyết định 41/2001/QĐ-UB về tập đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 41/2001/QĐ-UB đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản đã được thay thế bởi Quyết định 30/2006/QĐ-UBND đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2001/QĐ-UB đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2001/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 08 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẬP ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XDCB

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ điều 41 Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/06/1994;

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán Công tác sửa chữa trong XDCB;

Căn cứ Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 28/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng; Quyết định số 10/2001/QĐ-BXD ngày 11/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ sung một số đơn giá ca máy xây dựng;

Căn cứ Công văn số 01/BXD-VKT ngày 02/01/2001 của Bộ Xây dựng Về việc lập đơn giá Công tác sửa chữa trong XDCB;

Xét Biên bản cuộc họp số 03/BB-BĐG ngày 20/8/2001 của Ban đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Ban đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh KonTum tại Tờ trình số 06/TT-BĐG ngày 14/9/2001,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này tập đơn giá Công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Tập đơn giá Công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum được sử dụng để xác định giá trị dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm trên địa bàn.

2. Công trình xây dựng ngoài khu vực trung tâm Thị xã (gồm 6 phường: Duy Tân, Quang Trung, Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất và Lê Lợi) được tính bù vận chuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước (theo nguồn cung cấp vật liệu cho từng địa điểm xây dựng công trình). Trường hợp có thay đổi về giá vật liệu sẽ được bù trừ vào chi phí vật liệu.

3. Giao cho Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành liên quan, tiến hành điều tra giá hàng tháng, hàng quý để có hướng dẫn kịp thời cho các Chủ đầu tư trong công tác lập dự toán và thanh quyết toán công trình.

4. Giao cho Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá và Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, giám sát và quản lý việc thực hiện đơn giá.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Tài chính Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các Chủ đầu tư công trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng(b/c)
- TT Tỉnh ủy (b/c)
- TT HĐND tỉnh (b/c)
- Như điều 3
- Lưu VT-XD

TM. UBND TỈNH KONTUM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2001
Ngày hiệu lực23/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2006
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 41/2001/QĐ-UB đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 41/2001/QĐ-UB đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu41/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Quang Vinh
        Ngày ban hành08/10/2001
        Ngày hiệu lực23/10/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2006
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 41/2001/QĐ-UB đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2001/QĐ-UB đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản