Quyết định 41/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 41/2006/QĐ-BBCVT công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Quyết định 41/2006/QĐ-BBCVT vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 933/QĐ-BTTTT 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm quản lý nhà nước Bộ Thông tin Truyền thông và được áp dụng kể từ ngày 03/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2006/QĐ-BBCVT vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2010


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số 41/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố (đợt 1) vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010, gồm:

1. Huyện được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích: 148 huyện (bao gồm tất cả các xã trong huyện);

2. Xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (không thuộc 148 huyện nêu tại khoản 1 Điều này): 504 xã.

Danh sách (đợt 1) các huyện và các xã thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích kèm theo Quyết định này (Các địa phương còn lại, Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ xem xét công bố đợt 2).

Điều 2: Các huyện, xã nêu tại Điều 1 của Quyết định này được hưởng các chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4: Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thực hiện các chính sách của Nhà nước trong quá trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích tại các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Điều 5: Các Sở Bưu chính, Viễn thông địa phương có trách nhiệm đề xuất với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại địa phương và quản lý cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo hướng dẫn của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 6: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục quản lý chất lượng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, Giám đốc Trung tâm thông tin, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chịu tránh nhiệm phổ biến, thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW (để báo cáo);
- UBTV Quốc Hội (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
 Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát ND tối cao;
- Toà án ND tối cao;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ BCVT;
- Các Sở Bưu chính Viễn thông;
- Các Doanh nghiệp Viễn thông;
- Công báo;
- Lưu VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2006/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2006
Ngày hiệu lực29/10/2006
Ngày công báo14/10/2006
Số công báoTừ số 19 đến số 20
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2006/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 41/2006/QĐ-BBCVT vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/2006/QĐ-BBCVT vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2010
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/2006/QĐ-BBCVT
       Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
       Người ký***, Đỗ Trung Tá
       Ngày ban hành19/09/2006
       Ngày hiệu lực29/10/2006
       Ngày công báo14/10/2006
       Số công báoTừ số 19 đến số 20
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2014
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 41/2006/QĐ-BBCVT vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2010

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2006/QĐ-BBCVT vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2010