Quyết định 15/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định 15/2008/QĐ-BTTTT sửa đổi vùng được cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 15/2008/QĐ-BTTTT sửa đổi vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 933/QĐ-BTTTT 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm quản lý nhà nước Bộ Thông tin Truyền thông và được áp dụng kể từ ngày 03/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2008/QĐ-BTTTT sửa đổi vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2010


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-------

Số: 15/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh bưu chính, viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố (đợt 3) vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010, gồm:

1. Huyện được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích: 07 huyện (bao gồm tất cả các xã trong huyện);

2. Xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích: 281 xã (không thuộc 07 huyện nêu tại khoản 1 Điều này).

Danh sách (đợt 3) các huyện và các xã thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sửa đổi tên các huyện và các xã thuộc danh sách các huyện và các xã thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được công bố tại Quyết định số 41/2006/QĐ-BBCVT ngày 19 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 và Quyết định số 09/2007/QĐ-BBCVT này 14 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 như sau:

1. Tỉnh Quảng Ngãi “Xã Trà Nham, huyện Trà Bồng” sửa thành “Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng”.

2. Tỉnh Lâm Đồng “Xã Đạ Long, huyện Lạc Dương” sửa thành “Xã Đạ Long, huyện Đam Rông”.

3. Tỉnh Bạc Liêu “Xã Phong Thạch Đông B, huyện Giá Rai” sửa thành “Xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai”.

Điều 3. Các huyện, xã nêu tại Điều 1 của Quyết định này được hưởng các chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của Nhà nước.

Điều 4. Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thực hiện các chính sách của Nhà nước trong quá trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích tại các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông, Giám đốc Trung tâm thông tin, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);
- UBTV Quốc Hội (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ TTTT (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ TTTT;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ; Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát ND tối cao;
- Toà án ND tối cao;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các Doanh nghiệp Viễn thông;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu VT, KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2008/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2008/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2008
Ngày hiệu lực03/05/2008
Ngày công báo18/04/2008
Số công báoTừ số 235 đến số 236
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2008/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 15/2008/QĐ-BTTTT sửa đổi vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2010


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 15/2008/QĐ-BTTTT sửa đổi vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2010
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu15/2008/QĐ-BTTTT
     Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
     Người kýTrần Đức Lai
     Ngày ban hành02/04/2008
     Ngày hiệu lực03/05/2008
     Ngày công báo18/04/2008
     Số công báoTừ số 235 đến số 236
     Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2014
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 15/2008/QĐ-BTTTT sửa đổi vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2010

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2008/QĐ-BTTTT sửa đổi vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2010