Quyết định 41/2015/QĐ-UBND

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND quy định thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng bãi ngang để thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND xã đặc biệt khó khăn núi chính sách cán bộ viên chức Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 86/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2015/QĐ-UBND thôn xã khó khăn Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 08/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2015/QĐ-UBND xã đặc biệt khó khăn núi chính sách cán bộ viên chức Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2015/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 08 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THÔN, XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC I, II, III THUỘC VÙNG MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA VÀ VÙNG BÃI NGANG ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀM VIỆC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ, về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2013 của liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 116/2010/NĐ-CP">08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của liên Bộ: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Thực hiện Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

Thực hiện Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015;

Thực hiện Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc công nhận thôn đặc biệt khó khăn khu vực I, II, III thuộc vùng Dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015;

Thực hiện Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1009/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Báo cáo thẩm định văn bản số 999/BC-STP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng bãi ngang để thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Ninh Thuận theo danh sách đính kèm Quyết định này.

Việc quy định cụ thể thôn, xã đặc biệt khó khăn (cột số 6) là để thực hiện các chế độ chính sách đã quy định đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khu vực thuộc vùng khó khăn (cột số 5) là để thực hiện các chế độ chính sách đã quy định đối với vùng miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Ninh Thuận theo các chế độ, chính sách quy định hiện hành.

Thời gian thực hiện từ tháng 7 năm 2014.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính triển khai Quyết định này trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa để thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

DANH SÁCH

THÔN, XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC I, II, III THUỘC VÙNG MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA VÀ VÙNG BÃI NGANG ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀM VIỆC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41
/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên huyện

Tên xã

Địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa

Khu vực

Thôn, xã đặc biệt khó khăn

Khu vực

Thuộc vùng khó khăn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

HUYỆN THUẬN BẮC

 

 

 

 

 

 

1. Lợi Hải

II

X

 

 

 

 

 

 

1. Thôn Ấn Đạt

 

 

 

 

 

2. Thôn Suối Đá

 

 

2. Bắc Sơn

III

 

Xã Bắc Sơn

 

 

3. Phước Chiến

III

 

Xã Phước Chiến

 

 

4. Phước Kháng

III

 

Xã Phước Kháng

II

HUYỆN NINH PHƯỚC

 

 

 

 

 

 

1. Phước Thái

II

X

Thôn Tà Dương

 

 

2. Phước Hải

 

 

Xã Phước Hải

III

HUYỆN BÁC ÁI

 

 

 

 

 

 

1. Phước Bình

III

 

Xã Phước Bình

 

 

2. Phước Chính

III

 

Xã Phước Chính

 

 

3. Phước Đại

III

 

Xã Phước Đại

 

 

4. Phước Hoà

III

 

Xã Phước Hoà

 

 

5. Phước Tân

III

 

Xã Phước Tân

 

 

6. Phước Thắng

III

 

Xã Phước Thắng

 

 

7. Phước Thành

III

 

Xã Phước Thành

 

 

8. Phước Tiến

III

 

Xã Phước Tiến

 

 

9. Phước Trung

III

 

Xã Phước Trung

IV

HUYỆN NINH SƠN

 

 

 

 

 

 

1. Nhơn Sơn

I

 

 

 

 

 

 

 

1. Thôn Láng Ngựa

 

 

 

 

 

2. Thôn Núi Ngỗng

 

 

2. Lâm Sơn

II

X

 

 

 

 

 

 

1. Thôn Gòn 1

 

 

 

 

 

2. Thôn Gòn 2

 

 

 

 

 

3. Thôn Lập Lá

 

 

 

 

 

4. Thôn Tầm Ngân 1

 

 

 

 

 

5. Thôn Tầm Ngân 2

 

 

3. Lương Sơn

II

X

 

 

 

 

 

 

1. Thôn Trà Giang 2

 

 

 

 

 

2. Thôn Trà Giang 4

 

 

4. Mỹ Sơn

II

X

 

 

 

 

 

 

1. Thôn Mỹ Hiệp

 

 

 

 

 

2. Thôn Nha Húi

 

 

5. Quảng Sơn

II

X

 

 

 

 

 

 

1. Thôn Lương Giang

 

 

6. Hoà Sơn

III

 

Xã Hoà Sơn

 

 

7. Ma Nới

III

 

Xã Ma Nới

V

HUYỆN THUẬN NAM

 

 

 

 

 

 

1. Phước Hà

III

 

Xã Phước Hà

 

 

2. Phước Dinh

 

 

Xã Phước Dinh

VI

HUYỆN NINH HẢI

 

 

 

 

 

 

Vĩnh Hải

II

X

 

 

 

 

 

 

1. Thôn Cầu Gẫy

 

 

 

 

 

2. Thôn Đá Hang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 41/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/07/2015
Ngày hiệu lực 18/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/10/2018
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2015/QĐ-UBND xã đặc biệt khó khăn núi chính sách cán bộ viên chức Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND xã đặc biệt khó khăn núi chính sách cán bộ viên chức Ninh Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 41/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Lê Văn Bình
Ngày ban hành 08/07/2015
Ngày hiệu lực 18/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/10/2018
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 41/2015/QĐ-UBND xã đặc biệt khó khăn núi chính sách cán bộ viên chức Ninh Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2015/QĐ-UBND xã đặc biệt khó khăn núi chính sách cán bộ viên chức Ninh Thuận