Quyết định 411/QĐ-UBND

Quyết định 411/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 411/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 411/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH ĐIỂM ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2018 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”;

Căn cứ Công văn số 39/UBDT-DTTS ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 99/TTr-BDT ngày 11 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Điều 2. Ban Dân tộc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch đã được phê duyệt và quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Ba Bể, Bạch Thông và Chủ tịch UBND các xã Hoàng Trĩ, Đôn Phong và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Dân tộc;
- CT, PCT UBND t
nh (Ô. Hưng);
- PVP (Ô. Dũng);
- Lưu: VT, HàVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN MÔ HÌNH ĐIỂM ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2018 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt đng vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, từng bước thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ tại 02 địa bàn xã có tình hình bất bình đẳng giới cao của tỉnh là xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông và xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể. Trên cơ sở đó nhân rộng diện thực hiện ra các địa bàn khác trên toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Các hoạt động hỗ trợ thực hiện Mô hình điểm phải được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, tính khả thi cao, bám sát nội dung, nhiệm vụ của Đề án và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và phân công nhiệm vụ cụ thể.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới:

- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan mời các thành phần tham dự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới tại 02 Mô hình điểm.

- Cơ quan phối hợp: UBND 02 huyện Bạch Thông, Ba Bể và UBND 02 xã: Đôn Phong và Hoàng Trĩ.

- Địa điểm: Tại hội trường UBND các xã: Đôn Phong, huyện Bạch Thông và Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.

- Thành phần:

+ Đối tượng hưởng lương (20 người): Cán bộ làm công tác dân tộc; ban giám hiệu các Trường Trung học ph thông nội trú, bán trú các cấp và cán bộ, công chức, viên chức huyện, xã làm công tác liên quan đến nội dung bình đẳng giới trên địa bàn 02 huyện Bạch Thông, Ba Bvà 02 xã Hoàng Trĩ, Đôn Phong.

+ Đối tượng không hưởng lương (30 người): Cán bộ thôn, bản và các tổ chức đoàn thể ở thôn, bản; người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 02 huyện Bạch Thông, Ba Bể và 02 xã Hoàng Trĩ, Đôn Phong.

- Thời gian: 01 ngày/Hội nghị; dự kiến thực hiện trong quý II năm 2019.

- Số lượng: 02 hội nghị/02 Mô hình điểm, số lượng dự kiến: 50 người/Hội nghị.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn lưu động, hỏi đáp về bình đẳng gii, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình:

- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, tư vấn lưu động, hỏi đáp về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình tại 02 Mô hình điểm.

- Cơ quan phối hợp: UBND 02 huyện Bạch Thông, Ba Bể và UBND 02 xã: Đôn Phong và Hoàng Trĩ.

- Địa điểm: Nhà họp thôn của các thôn thuộc các xã: Đôn Phong, huyện Bạch Thông và Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.

- Thành phần: Cán bộ thôn, bản và các tổ chức đoàn thể ở thôn, bản; người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 02 huyện Bạch Thông, Ba Bể và 02 xã Hoàng Trĩ, Đôn Phong.

- Thời gian: 01 ngày/cuộc. Dự kiến tổ chức trong quý II hoặc quý III năm 2019.

- Số lượng: 02 cuộc tuyên truyền lưu động/02 Mô hình điểm, số lượng dự kiến 200 người/cuộc.

(Chương trình, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

3. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện mô hình:

- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: UBND 02 huyện Bạch Thông, Ba Bể và UBND 02 xã: Đôn Phong và Hoàng Trĩ.

- Thời gian thực hiện: Thưng xuyên trong năm, để kịp thời nắm bắt thông tin đlựa chọn, điều chỉnh các nội dung thực hiện phù hợp với từng địa phương, đảm bảo phát huy hiệu quả mô hình.

1.4. Thực hiện công tác quản lý, sơ kết, tổng kết, công tác thông tin, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mô hình:

- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc

- Cơ quan phối hợp: UBND 02 huyện Bạch Thông, Ba Bể và UBND 02 xã: Đôn Phong và Hoàng Trĩ.

- Thời gian thực hiện:

+ Tháng 6/2019: Tổ chức sơ kết tình hình, kết quả thực hiện mô hình và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm.

+ Tháng 12/2019: Tổ chức tổng kết triển khai thực hiện mô hình và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mô hình.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện đã giao tại Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã ban hành, thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Nhà nước.

Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện theo quy định; báo cáo UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời tháo gỡ.

2. UBND huyện Ba Bể và UBND huyện Bạch Thông:

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện và UBND 02 xã: Đôn Phong và Hoàng Trĩ phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh trong việc triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm Đán “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2019./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 411/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu411/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2019
Ngày hiệu lực19/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 411/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 411/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 411/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu411/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành19/03/2019
        Ngày hiệu lực19/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 411/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 411/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số Bắc Kạn

           • 19/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực