Quyết định 4110/QĐ-NHCS

Quyết định 4110/QĐ-NHCS năm 2019 công bố thủ tục giải quyết công việc được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khai thác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội

Nội dung toàn văn Quyết định 4110/QĐ-NHCS 2019 công bố thủ tục giải quyết công việc lĩnh vực hoạt động khai thác


NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4110/QĐ-NHCS

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Căn cứ Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH);

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ văn bản số 705/NHCS-PC ngày 12/02/2018 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện kiểm soát thủ tục giải quyết công việc (TTGQCV) của NHCSXH;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban: Pháp chế, Ban Tín dụng người nghèo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố sửa đổi, bổ sung 01 TTGQCV cho cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH đã được công bố tại Quyết định số 3987/QĐ-NHCS ngày 11/12/2015, (danh mục thủ tục được sửa đổi, bổ sung tại Phần A và nội dung chi tiết của thủ tục tại Phần B ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng NHCSXH, Giám đốc: Ban Pháp chế, Ban Tín dụng người nghèo, các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (b/cáo);
- Tổng Giám đốc (báo cáo);
- Trư
ng BKS; các Phó TGĐ, KTT;
- Website NHCSXH (Ban PC);
- TTCNTT (truyền fi
letrans cho chi nhánh);
- NHCSXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, PC, TDNN.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hải

 

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số 4110/QĐ-NHCS ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội)

Phần A

DANH MỤC THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Danh mục TTGQCV được sửa đổi, bổ sung thuc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH.

Số TT

Số hồ sơ TTGQCV

Tên thủ tục TTGQCV

Tên văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

B-NCS-283326-TT

Thủ tục thay đổi thông tin chứng minh nhân dân của khách hàng.

Văn bản số 4098/NHCS-TDNN- HSSV-QLN ngày 04/7/2019 về việc trả lời vướng mắc sau Hội nghị tập huấn chuyên đề Tín dụng năm 2019

Hoạt động khác

NHCSXH nơi thực hiện th tục

(Cấp tỉnh,cấp huyện)

PHẦN B

NỘI DUNG CỤ THCỦA THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐƯỢC CÔNG B
(Kèm theo Quyết định số 4110/QĐ-NHCS ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội)

1. Thủ tục thay đổi thông tin chứng minh nhân dân của khách hàng

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Khách hàng:

- Trường hợp làm mới chứng minh nhân dân từ 9 sang 12 số: khách hàng nộp cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục “Giấy xác nhận schứng minh nhân dân” do Cơ quan công an cấp (bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã).

- Trường hợp khách hàng làm lại chứng minh nhân dân, có thay đi thông tin về họ, tên, năm sinh, địa chỉ, schứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp: khách hàng lập “Giấy đề nghị thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu” có xác nhận của Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn và Ủy ban nhân dân cấp xã nộp NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

Thực hiện thay đổi thông tin trên hệ thống của NHCSXH sau khi nhận được hồ sơ của khách hàng và lưu trữ trong hồ sơ cho vay của khách hàng.

b) Cách thức thực hiện:

Khách hàng nộp trực tiếp “Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân” hoặc “Giấy đề nghị thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu” cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

c) Thành phần, slượng hồ sơ:

- “Giấy xác nhận schứng minh nhân dân” do Cơ quan công an cấp: 01 bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

- “Giấy đề nghị thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu” theo mẫu do khách hàng lập: 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian giao dịch của NCSXH nơi thực hiện thủ tục

đ) Đối tượng thực hiện TTGQCV: Cá nhân

e) Cơ quan giải quyết TTGQCV: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục;

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH;

- Cơ quan phối hợp: UBND và các Tổ chức chính trị - xã hội cp xã; Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

g) Kết quả thực hiện TTGQCV: Thay đổi thông tin của khách hàng trên hệ thống của NHCSXH.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

“Giấy đề nghị thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu”.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTGQCY:

Khách hàng thay đổi thông tin trên Chứng minh nhân dân hoặc do yêu cầu thay đổi chứng minh nhân dân từ 9 số sang 12 scủa cơ quan công an.

l) Căn cứ pháp lý của TTGQCV:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Văn bản số 3566/NHCS-TDNN ngày 27/10/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc thực hiện nghiệp vụ Tín dụng, Kế hoạch nguồn vốn, Kế toán;

- Văn bản số 3751/NHCS-TDNN ngày 17/11/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc thay đổi Chứng minh nhân dân từ 9 số sang 12 số;

- Văn bản số 4098/NHCS-TDNN-HSSV-QLN ngày 04/7/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc trả lời vướng mắc sau Hội nghị tập huấn chuyên đề Tín dụng năm 2019.

(Ghi chú: Phn chữ in nghiêng, đậm là nội dung sửa đổi, bổ sung)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4110/QĐ-NHCS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4110/QĐ-NHCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2019
Ngày hiệu lực05/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4110/QĐ-NHCS

Lược đồ Quyết định 4110/QĐ-NHCS 2019 công bố thủ tục giải quyết công việc lĩnh vực hoạt động khai thác


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4110/QĐ-NHCS 2019 công bố thủ tục giải quyết công việc lĩnh vực hoạt động khai thác
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4110/QĐ-NHCS
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Chính sách Xã hội
       Người kýNguyễn Đức Hải
       Ngày ban hành05/07/2019
       Ngày hiệu lực05/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4110/QĐ-NHCS 2019 công bố thủ tục giải quyết công việc lĩnh vực hoạt động khai thác

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4110/QĐ-NHCS 2019 công bố thủ tục giải quyết công việc lĩnh vực hoạt động khai thác

           • 05/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực