Quyết định 4122/QĐ-BCT

Quyết định 4122/QĐ-BCT năm 2017 về phê duyệt Danh sách Đề án tham gia Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4122/QĐ-BCT 2017 Danh sách Đề án tham gia Chương trình bảo vệ người tiêu dùng


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4122/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC ĐỀ ÁN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng B Công Thương về việc ban hành quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tiêu chí đánh giá các đề án triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách các Đề án tham gia Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Quản lý, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì các Đề án, các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Chương trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP (V
KTTH);
- Các B
: KHDT; TC; KHCN; GDĐT; LĐTBXH; TTNT; NN&PTNT; Y tế, Nội vụ;
- UBND các tỉnh, th
ành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- VP Bộ, Vụ KH, Vụ TC và ĐMDN;
- Lưu: VT, CT.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

DANH SÁCH

CÁC ĐỀ ÁN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Đính kèm Quyết định số
4122/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2017)

STT

ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

1

Giáo dục kiến thức, kỹ năng tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2017-2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Xây dựng Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

3

Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

Bộ Công Thương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4122/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4122/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4122/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4122/QĐ-BCT 2017 Danh sách Đề án tham gia Chương trình bảo vệ người tiêu dùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4122/QĐ-BCT 2017 Danh sách Đề án tham gia Chương trình bảo vệ người tiêu dùng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4122/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Tuấn Anh
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4122/QĐ-BCT 2017 Danh sách Đề án tham gia Chương trình bảo vệ người tiêu dùng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4122/QĐ-BCT 2017 Danh sách Đề án tham gia Chương trình bảo vệ người tiêu dùng

            • 31/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực