Quyết định 4138/QĐ-UBND

Quyết định 4138/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 8835/QĐ-UBND về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 4138/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 8835/QĐ-UBND Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4138/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 8835/QĐ-UBND NGÀY 04/12/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an thành phố tại Tờ trình số 1951/TTr-CATP-PTM, ngày 15/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 8835/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của y ban nhân dân thành phố về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện, phường, x; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tp (để b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tp;
- Các sở, ban, ngành;
- Báo Đà Nẵng, Đài PTTH Đà Nẵng;
- Cổng Thông tin điện tử tp;
- Lưu: VT, CATP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức T

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4138/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4138/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2019
Ngày hiệu lực16/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4138/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4138/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 8835/QĐ-UBND Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4138/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 8835/QĐ-UBND Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4138/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành16/09/2019
       Ngày hiệu lực16/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4138/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 8835/QĐ-UBND Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4138/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 8835/QĐ-UBND Đà Nẵng

           • 16/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực