Quyết định 4140/QĐ-UBND

Quyết định 4140/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4140/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4140/QĐ-UBND

Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2012/NĐ-CP đấu giá quyền khai thác khoáng sản">54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Tờ trình số 4965/TTr-STNMT-KS ngày 23/6/2017 và ý kiến của S Tư pháp tại văn bản s 1317/STP-KSTTHC ngày 21/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 13 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó: 03 thủ tục hành chính mới; 10 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực khoáng sản (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực môi trường; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố; .
- VP UBND TP: các PCVP;
Các phòng: NC, KT, ĐT, TKBT, HCTC;
- Trung tâm Tin học Công báo Thành phố;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, NC(B).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết đnh số 4140/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Phn I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Số trang

I.

Danh mục TTHC ban hành mới

1

 

Thủ tục: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực chưa thăm dò khoáng sản

STNMT

3-10

2

 

Thủ tục: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

STNMT

11-18

3

 

Thủ tục: Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch.

STNMT

19-25

II.

Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung

1

T-HNO- 139896

Thủ tục: cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

STNMT

26-40

2

T-HNO- 139914-TT

Thủ tc: Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.

Sở TNMT

41-47

3

T-HNO- 139915-TT

Thủ tục: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản:

STNMT

48-57

4

T-HNO- 140963-TT

Thủ tục: Trả lại Giy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản:

STNMT

58-64

5

T-HNO- 140992-TT

Thủ tục: Cấp/điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản/cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình:

Sở TNMT

65-79

6

T-HNO- 141006-TT

Thủ tc: Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản:

Sở TNMT

80-90

7

T-HNO- 141248-TT

Thủ tục: Chuyn nhượng quyn khai thác khoáng sản:

STNMT

91-101

8

T-HNO- 141170-TT

Thủ tục: Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản:

STNMT

102-113

9

T-HNO- 141343-TT

Thủ tục: Phê duyệt trữ lượng khoáng sản:

STNMT

114-138

10

 

Thủ tục: Đóng cửa mỏ khoáng sản

Sở TNMT

139-153

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4140/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4140/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/07/2017
Ngày hiệu lực 07/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4140/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4140/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 4140/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4140/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành 07/07/2017
Ngày hiệu lực 07/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 4140/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 4140/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản Hà Nội

  • 07/07/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/07/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực