Quyết định 4145/QĐ-UBND

Quyết định 4145/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4145/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phổ biến hòa giải thương mại Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4145/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13; LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-BTP ngày 27/9/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Quyết định số 3686/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định và Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 115/TTr-STP ngày 27/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13; LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4145/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm trang bị, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. Qua đó, tạo điều kiện để các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật ở các lĩnh vực này có hành vi xử sự phù hợp với quy định của pháp luật; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.

2. Phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng các hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; gắn việc thi hành các văn bản luật này với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại cần tập trung vào các vấn đề:

- Sự cần thiết ban hành.

- Quan điểm chỉ đạo xây dựng.

- Bố cục và nội dung cơ bản và văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có).

2. Tài liệu tuyên truyền, phổ biến:

- Toàn văn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

- Đề cương giới thiệu do Bộ Tư pháp phát hành đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://www.moj.gov.vn hoặc cơ quan có thẩm quyền phát hành.

- Các tài liệu tham khảo có liên quan.

3. Về báo cáo viên: Do báo cáo viên của tỉnh hoặc của Trung ương thực hiện.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

Tùy theo từng đối tượng (cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; nhân dân...), địa bàn áp dụng các hình thức tuyên truyền, phổ biến cho phù hợp như:

- Tuyên truyền miệng;

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài,…);

- Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử;

- Biên soạn tài liệu Hỏi - đáp pháp luật;

- Phát hành Bản tin tư pháp;

- Các hình thức khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại cho các thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Thành viên, Thư ký Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo viên pháp luật của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Tháng 11/2017.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; các sở, ban, ngành, của tỉnh; cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch cụ thể để phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13;

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và các năm tiếp theo.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định phối hợp với Sở Tư pháp có kế hoạch cụ thể để phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử, báo, đài, các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức và nội dung phù hợp.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và các năm tiếp theo.

4. Kinh phí thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại được sử dụng từ nguồn kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4145/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4145/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4145/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4145/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phổ biến hòa giải thương mại Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4145/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phổ biến hòa giải thương mại Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4145/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4145/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phổ biến hòa giải thương mại Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4145/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phổ biến hòa giải thương mại Bình Định

         • 02/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực