Quyết định 42/2006/QĐ-UBND

Quyết định 42/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng y tế huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Quyết định 42/2006/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động phòng y tế huyện Cần Giờ đã được thay thế bởi Quyết định 21/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và được áp dụng kể từ ngày 06/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2006/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động phòng y tế huyện Cần Giờ


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 42/2006/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 06 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG Y TẾ HUYỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Y tế huyện và Trưởng Phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Cần Giờ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Y tế huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Thu

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG Y TẾ HUYỆN CẦN GIỜ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Chức năng

1.1. Phòng Y tế huyện Cần Giờ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Phòng Y tế huyện có chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện, gồm: Y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, thuốc chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp, Sở Y tế ủy quyền, đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

1.3. Tham gia hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, cơ sở thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực thuộc chức năng của Phòng Y tế.

1.4. Phòng Y tế huyện được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách huyện theo cơ chế “một cửa, một dấu”.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình và các giải pháp thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện và tổ chức triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế thành phố và Ủy ban nhân dân huyện.

2.2. Thực hiện sự chỉ đạo và quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc chấp hành luật pháp trong hoạt động y tế của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Huyện theo các quy định của Nhà nước và phân cấp của Thành phố.

2.3. Xây dựng, củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến xã, thị trấn; trường học; công ty; xí nghiệp… và hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối với bệnh viện và các Trạm Y tế xã, thị trấn. Phối hợp các ban ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn từng bước triển khai và thực hiện “chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn (2001 - 2010)”.

2.4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định các đề án, kế hoạch, quy hoạch của Trung tâm Y tế dự phòng, bệnh viện có liên quan đến chăm sóc sức khỏe của nhân dân và có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Phòng Y tế, thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế, tổng kết việc thực hiện các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh, dự phòng về y tế cơ sở để phổ biến, áp dụng.

2.5. Chủ trì phối hợp với các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

2.6. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân huyện giao và hướng dẫn của Sở Y tế.

Chương 2:

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Phòng Y tế huyện làm việc theo chế độ thủ trưởng, Trưởng Phòng là người chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Phòng trước Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế thành phố về thực hiện các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ.

3.2. Giúp việc cho Trưởng Phòng có Phó Trưởng Phòng, được Trưởng Phòng phân công phụ trách từng lĩnh vực công tác cụ thể, liên đới cùng Trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước cấp trên về lĩnh vực công tác được giao. Khi Trưởng Phòng đi vắng, Phó Trưởng Phòng sẽ điều hành một số công việc cụ thể được Trưởng Phòng ủy quyền.

3.3. Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Điều 4. Biên chế

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định giao biên chế để đáp ứng nhiệm vụ quản lý Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tổng biên chế hành chính được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho huyện.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 5. Quan hệ làm việc nội bộ

5.1. Trưởng Phòng phụ trách, điều hành mọi hoạt động của Phòng; phụ trách công tác cán bộ và những công tác trọng tâm khác.

5.2. Phó Trưởng Phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng Phòng phân công, trực tiếp giải quyết những công việc phát sinh theo sự phân công đó. Khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách mà có liên quan đến các Phó Trưởng Phòng khác, thì Phó Trưởng Phòng chủ động bàn bạc thống nhất cách giải quyết. Chỉ trình Trưởng Phòng quyết định khi các vấn đề chưa được nhất trí hoặc mới phát sinh mà chưa có chủ trương hoặc ý kiến chỉ đạo.

5.3. Cán bộ chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó Trưởng Phòng phụ trách lĩnh vực mình. Khi Trưởng Phòng trực tiếp yêu cầu cán bộ chuyên môn giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phó Trưởng Phòng thì yêu cầu đó phải được thực hiện và ngay sau đó cán bộ chuyên môn phải báo cáo lại cho Phó Trưởng Phòng trực tiếp phụ trách biết.

Điều 6. Trách nhiệm của cán bộ, công chức

6.1. Từng cán bộ, công chức trong Phòng Y tế huyện có trách nhiệm trao dồi chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung; ngoài nhiệm vụ thường xuyên còn phải thực hiện các yêu cầu công tác đột xuất khi được lãnh đạo cơ quan phân công.

6.2. Cán bộ, công chức của Phòng phải có tinh thần trách nhiệm trong công tác, phải có thái độ nhiệt tình, lịch sự khi giao tiếp với người khác đến liên hệ giải quyết công việc.

Điều 7. Chế độ hội họp

7.1. Hàng tuần, lãnh đạo Phòng họp giao ban 01 lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến công việc tuần sau.

7.2. Định kỳ hàng tháng họp toàn thể cơ quan 01 lần để đánh giá kết quả công tác và triển khai nhiệm vụ mới. Ngoài ra, Phòng được tổ chức các cuộc họp bất thường để phổ biến, triển khai những công việc đột xuất của Thành phố hoặc huyện.

7.3. Tùy theo tình hình công tác, Phòng Y tế có thể tổ chức các cuộc họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tế.         

Điều 8. Chế độ thông tin, báo cáo

8.1. Phòng Y tế huyện thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tế thành phố; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

8.2. Trong quá trình công tác, nếu có vấn đề gì phát sinh phức tạp, các cán bộ, công chức phải kịp thời thông tin, báo cáo cho Trưởng Phòng để xem xét giải quyết trong phạm vi chức năng, quyền hạn. Ngoài ra, cán bộ, công chức giúp việc có nhiệm vụ thông tin, báo cáo kịp thời những công việc mình phụ trách khi Trưởng Phòng yêu cầu.

Điều 9. Các mối quan hệ công tác

9.1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

- Phòng Y tế huyện chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện. Trưởng Phòng trực tiếp nhận chỉ thị và nội dung công tác của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách Khối và báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện về nội dung kết quả công tác của Phòng.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp do Ủy ban nhân dân huyện triệu tập. Thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện đối với lĩnh vực được phân công. Đề xuất các biện pháp chuyên môn về quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách của Phòng.

- Trưởng Phòng Y tế huyện được sự ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện báo cáo hoặc trả lời chất vấn cho Hội đồng nhân dân huyện hoặc Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện về những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý và giải quyết của Phòng Y tế huyện.

9.2. Đối với Sở Y tế thành phố:

Phòng Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế thành phố. Chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế thành phố.

9.3. Đối với các phòng ban chuyên môn khác: Là quan hệ cùng cấp, quan hệ phối hợp và cộng đồng trách nhiệm nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung. Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc trách nhiệm của Phòng, nếu chưa nhất trí với ý kiến các phòng, ban chuyên môn khác thì Trưởng Phòng Y tế huyện chủ động tổng hợp ý kiến trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

9.4. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Phòng Y tế huyện có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để chỉ đạo và hướng dẫn Trạm Y tế xã, thị trấn trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. Kiểm tra và báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách ở xã, thị trấn về lĩnh vực của ngành. Cung cấp cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn các tài liệu thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế tại địa phương.

- Trường hợp những vấn đề giữa Phòng Y tế huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chưa thống nhất thì báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

9.5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng:

Phòng Y tế huyện có mối quan hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, các tổ chức xã hội nghề nghiệp để đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về công tác vệ sinh phòng bệnh để tự chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng Phòng có trách nhiệm giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

9.6. Đối với Trạm Y tế xã, thị trấn:

Phòng Y tế huyện quản lý, phối hợp triển khai các kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Nắm tình hình, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trưởng Phòng Y tế huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện theo các nội dung quy định tại Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Trưởng Phòng Y tế huyện và Trưởng Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm phối hợp trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2006
Ngày hiệu lực13/12/2006
Ngày công báo15/12/2006
Số công báoSố 45
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/01/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2006/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động phòng y tế huyện Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/2006/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động phòng y tế huyện Cần Giờ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐoàn Văn Thu
        Ngày ban hành06/12/2006
        Ngày hiệu lực13/12/2006
        Ngày công báo15/12/2006
        Số công báoSố 45
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/01/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 42/2006/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động phòng y tế huyện Cần Giờ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2006/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động phòng y tế huyện Cần Giờ