Quyết định 42/2011/QĐ-UBND

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2011/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý Đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 42/2011/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 103/2001/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Tờ trình số 20/BQL-VP ngày 22 tháng 4 năm 2011 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 386/TTr-SNV ngày 26 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 và Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (gọi tắt là Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm) được thành lập theo Quyết định số 103/2001/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực đầu tư và xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt và các quy định có liên quan của Nhà nước. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện vai trò chủ đầu tư, là đầu mối tiếp nhận các dự án đầu tư và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư, tổ chức thực hiện quy hoạch và đầu tư đồng bộ theo kế hoạch và hướng dẫn, thẩm định, trình duyệt các dự án đầu tư tại Thủ Thiêm. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện việc quản lý xuyên suốt quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng, quản lý, khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy chế cụ thể và thống nhất.

Điều 2. Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có tên giao dịch đối ngoại là: INVESTMENT & CONSTRUCTION AUTHORITY FOR THUTHIEM URBANIZED AREA (THUTHIEM I.C.A).

Trụ sở chính đặt tại số 177 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84.8.3.5261.299; Fax: 84.8.3.5261.272.

Email: [email protected]

Website: thuthiem.hochiminhcity.gov.vn hoặc thuthiem.com.vn.

Điều 3. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng để hoạt động theo quy định.

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức kêu gọi đầu tư, thực hiện việc quản lý hành chính Nhà nước về đầu tư và xây dựng theo chế độ “Một cửa”; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của thành phố và Ủy ban nhân dân quận 2 để quản lý các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm xem xét tổng thể tổ chức đầu tư, quản lý hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công ích đô thị của Khu đô thị mới Thủ Thiêm; đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho thành lập, ủy quyền quản lý cho các đơn vị chức năng của Ủy ban nhân dân quận 2 và thành phố đối với hoạt động quản lý đầu tư và hạ tầng đô thị, đảm bảo các hoạt động này đạt hiệu quả cao, đảm bảo mục tiêu thực hiện nhiệm vụ quản lý, đầu tư và xây dựng phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo yêu cầu quy hoạch được phê duyệt.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đuợc ngân sách Nhà nước cấp theo quy định. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm được phép thu và sử dụng một số loại phí, lệ phí trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy định; đồng thời xây dựng cơ chế tài chính đặc thù, thí điểm theo hướng tự chủ và phát triển tài chính để đảm bảo yêu cầu triển khai Khu đô thị mới Thủ Thiêm trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 5. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm xây dựng, đề xuất phương thức đầu tư và các hình thức kêu gọi đầu tư phù hợp với nội dung quy hoạch chi tiết, kế hoạch và phương thức khai thác, sử dụng đất trong quá trình đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; là đầu mối tiếp nhận các yêu cầu và nghiên cứu trình duyệt, hướng dẫn chính sách, hỗ trợ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Điều 6. Phạm vi do Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm quản lý được xác định theo đồ án tổng mặt bằng xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6565/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5000 và Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 về duyệt quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000.

Điều 7. Thời gian hoạt động của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm phụ thuộc vào tiến độ đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Việc chấm dứt hoạt động của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 8. Về lĩnh vực quản lý quy hoạch - kiến trúc

1. Căn cứ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (trước đây là quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000) và hướng dẫn thiết kế đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm tổ chức hướng dẫn và thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trong phạm vi ranh giới, diện tích quản lý đảm bảo phù hợp với quy hoạch 1/2000 được duyệt.

2. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có nhiệm vụ theo dõi, triển khai việc thực hiện quy hoạch. Đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chi tiết phù hợp với quy định, quy trình và thực tế áp dụng. Lập quy trình thực hiện phê duyệt phù hợp với yêu cầu, đặc điểm các loại đồ án. Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có thể mời đơn vị tư vấn trong nước và ngoài nước có pháp nhân và chức năng hành nghề phù hợp với các yêu cầu, đặc điểm của loại đồ án tham gia nghiên cứu góp ý theo hình thức hợp đồng tư vấn, để tiến hành chọn lựa giải pháp tối ưu, xử lý đánh giá chất lượng công việc theo trình tự thủ tục, nội dung quy định của pháp luật.

3. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm được phép lập Hội đồng thẩm định để tham mưu góp ý cho việc đánh giá kết quả nghiên cứu của các đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế công trình theo tiêu chí riêng của Hội đồng. Tùy theo tính chất, quy mô của từng đồ án, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có thẩm quyền quyết định tổ chức hoặc không tổ chức Hội đồng thẩm định.

4. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm tổ chức công bố công khai nội dung các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt theo quy định. Thực hiện việc cung cấp thông tin, giới thiệu địa điểm trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

5. Tổ chức, xây dựng hệ thống Quy chế về quản lý thiết kế đô thị, tổ chức cảnh quan kiến trúc, định hướng cho quá trình triển khai quy hoạch, các quy định chi tiết đối với các khu vực chức năng và công trình kiến trúc của Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

6. Tổ chức, xây dựng hệ thống quy định chi tiết về quản lý quy hoạch - đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; tổ chức thực hiện, kiểm tra và phối hợp cùng chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan thực hiện xử lý vi phạm theo pháp luật; đề xuất các biện pháp chế tài cần thiết nhằm đảm bảo yêu cầu triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, các công trình thực hiện theo giấy phép đầu tư đúng quy hoạch và tiến độ quy định.

7. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có ý kiến về đầu bài cuộc thi, tiêu chí chấm giải và giám sát quá trình thực hiện công tác tổ chức thi tuyển các công trình phải thi tuyển kiến trúc của các chủ đầu tư dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy định.

Điều 9. Về lĩnh vực quản lý xây dựng

1. Phối hợp với cơ quan chuyên ngành thành phố hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

2. Kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch được duyệt, phát hiện các vi phạm, đề xuất các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định.

3. Chủ trì thực hiện thẩm định, có ý kiến thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C, dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng mới dưới 20 tầng thuộc nhóm A trên địa bàn Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Hướng dẫn và cấp phép xây dựng công trình theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Phê duyệt các dự án nhà ở trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố đối với các dự án Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm không làm chủ đầu tư.

Điều 10. Về lĩnh vực quản lý đầu tư

1. Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm ưu tiên cho các loại công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng quan trọng, trình cấp có thẩm quyền quyết định để triển khai thực hiện.

2. Xây dựng các phương án thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài bằng nhiều hình thức phù hợp với quy định của pháp luật; nghiên cứu các dự án đầu tư trọng điểm và tổ chức thực hiện đầu tư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố, tiến hành đàm phán về các khoản vay và viện trợ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng công cộng của Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy định về quản lý đầu tư và quản lý nợ công.

3. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận, lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định các dự án đầu tư để trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định; theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư sau khi đã phê duyệt hoặc đã cấp giấy chứng nhận đầu tư.

4. Phân công cho Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có ý kiến về thiết kế cơ sở hoặc không thuộc đối tượng phải lập thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

Điều 11. Về công tác đấu thầu và đấu giá quyền sử dụng đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

1. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm quyết định đầu tư.

2. Báo cáo cơ quan thẩm quyền thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của thành phố.

3. Phối hợp với các sở - ngành chức năng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố trên khu vực đất được giao.

Điều 12. Về lĩnh vực quản lý đất đai - môi trường

1. Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan của thành phố thực hiện việc quản lý sử dụng đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy định; tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính và lập kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch và theo phân cấp; tổ chức lập và trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai cắm mốc ranh giới ngoài thực địa theo quy định.

2. Xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu, số liệu, bản đồ mạng lưới, mốc cao độ, tọa độ, các tài liệu liên quan phục vụ việc quản lý đất đai và các quy định về chế độ cung cấp thông tin cho nhà đầu tư.

3. Căn cứ quy hoạch chi tiết được phê duyệt và nội dung phương thức đầu tư, đề xuất các hình thức giao, cho thuê đất phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và khai thác có hiệu quả quỹ đất trong phạm vi dự án.

4. Là đầu mối tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật. Phối hợp với các cơ quan có chức năng lập thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

5. Tổ chức, phối hợp và kiến nghị cấp thẩm quyền thu hồi quyền sử dụng đất, thuê đất đối với các dự án chậm triển khai đầu tư hoặc triển khai không đúng mục đích đầu tư theo quy định.

6. Căn cứ quy định hiện hành có liên quan, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân quận 2 và các sở - ngành liên quan xây dựng chính sách trình Ủy ban nhân dân thành phố xét ban hành, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 2 tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tạm cư, tái định cư theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất trình duyệt và ban hành các chính sách có lợi cho việc khai thác sử dụng đất đảm bảo hiệu quả và cân đối tài chính cho dự án.

7. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân quận 2 thực hiện quản lý môi trường theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

8. Quản lý đất công trình công cộng không kinh doanh trong các dự án đầu tư, phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng để đầu tư các công trình công cộng đó.

Điều 13. Quản lý xây dựng và khai thác hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm đô thị

1. Quản lý thống nhất các lĩnh vực đầu tư xây dựng và khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm đô thị theo quy hoạch được duyệt.

2. Tổ chức lập và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về quản lý và khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm đô thị trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

3. Tổ chức lưu trữ hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ hoàn công công trình. Làm đầu mối tổ chức, hướng dẫn bàn giao cho các cơ quan có liên quan và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 2 và các cơ quan liên quan của thành phố để đề xuất đặt tên đường, cấp số nhà theo quy định.

Điều 14. Về các lĩnh vực quản lý khác

1. Quản lý các hoạt động dịch vụ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy định của Nhà nước.

2. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm thực hiện thanh quyết toán thu, chi khi kết thúc năm tài chính và lập dự toán năm sau gửi Sở Tài chính xem xét, phê duyệt.

3. Quan hệ và phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố và quận 2 nhằm đảm bảo an ninh, chính trị, quản lý hành chính, trật tự - an toàn trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

4. Thực hiện chế độ báo cáo lưu trữ và bảo mật theo quy định của Nhà nước.

Điều 15. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch các chế độ, chính sách, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, chế độ thu phí và lệ phí có liên quan, giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của các nhà đầu tư.

Điều 16. Phối hợp với sở - ngành và địa phương hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra hoạt động của các nhà đầu tư để xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 17. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm gồm có: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và bộ máy giúp việc.

Việc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Các Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

Điều 18. Tổ chức bộ máy và nhân sự của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm được điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm đáp ứng chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu, mục tiêu phát triển và quản lý có hiệu quả đối với yêu cầu đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng ban và các Phó Trưởng ban theo lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời được sự hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ từ các sở - ngành thành phố.

Căn cứ tình hình thực hiện, tiến độ đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trưởng ban có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc thành lập và ủy quyền quản lý các loại hình tổ chức cần thiết để đáp ứng cho yêu cầu quản lý, triển khai và khai thác đầu tư, thực hiện các dịch vụ, khai thác cơ sở hạ tầng trong quá trình triển khai đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 19. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm hoạt động theo chế độ thủ trưởng, Trưởng ban là người lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ủy ban nhân dân thành phố.

Các Phó Trưởng ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện những nội dung đã được phân công. Những trường hợp Trưởng ban ủy nhiệm cho các Phó Trưởng ban giải quyết công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Trưởng ban thì các Phó Trưởng ban phải chịu trách nhiệm với Trưởng ban về những ý kiến và quyết định của mình.

Điều 20. Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm căn cứ nội dung của Quy chế này, xây dựng nội quy hoạt động của Ban, thực hiện chế độ thông tin về quản lý và chỉ đạo thông qua hội nghị giao ban định kỳ hoặc đột xuất.

Chương V

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 21. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố. Ban có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu của sở - ngành, Ủy ban nhân dân thành phố và các Bộ -ngành Trung ương.

Điều 22. Quan hệ với sở - ngành thành phố

1. Mối quan hệ giữa Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm với các sở - ngành thành phố là quan hệ trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động quản lý Nhà nước giữa các sở - ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được Ủy ban nhân dân thành phố quy định.

2. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với sở -ngành để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước ngành trên địa bàn Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

3. Các sở - ngành có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm hoàn thành nhiệm vụ, quyền hạn được giao; kiểm tra các hoạt động của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm theo lĩnh vực quản lý Nhà nước chuyên ngành.

Điều 23. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm là đơn vị dự toán cấp I, chịu sự quản lý về mặt tài chính của Sở Tài chính theo quy định.

Điều 24. Quan hệ với địa phương 

1. Mối quan hệ giữa Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm với Ủy ban nhân dân quận 2 là mối quan hệ giữa cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố với cơ quan hành chính của địa phương.

2. Trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm được quy định trong Quy chế này, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm thông báo, phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn quận 2 trong các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu dân cư, các cơ sở kinh tế thiết yếu liên quan đến đời sống của nhân dân địa phương.

3. Ủy ban nhân dân quận 2 có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, động viên nguồn lực tại chỗ tham gia đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thực hiện chủ trương, kế hoạch di dời, tái định cư theo quy hoạch và chế độ, chính sách hiện hành; tổ chức lực lượng kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và xử lý kịp thời, đúng pháp luật mọi vi phạm Chỉ thị số 34/2001/CT-UB ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố và các quy định có liên quan của thành phố về chấn chỉnh và tăng cường quản lý về nhà - đất trên địa bàn thành phố.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, Thủ trưởng các sở - ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Điều 26. Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ quyết định sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Quy chế. Các từ ngữ trong Quy chế này không được giải thích trái với các quy định hiện hành của Nhà nước./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 42/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/06/2011
Ngày hiệu lực 27/06/2011
Ngày công báo 01/07/2011
Số công báo Số 44
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2011/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý Đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý Đầu tư
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 42/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành 17/06/2011
Ngày hiệu lực 27/06/2011
Ngày công báo 01/07/2011
Số công báo Số 44
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 42/2011/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý Đầu tư

Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2011/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý Đầu tư

 • 17/06/2011

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/07/2011

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 27/06/2011

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực