Quyết định 42/2015/QĐ-UBND

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND Quy định nội dung, mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2015/QĐ-UBND Mức chi quản lý kinh phí ngân sách nhà nước hòa giải ở cơ sở Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2015/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, MỨC CHI VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức chi hỗ trợ cho Tổ hòa giải, hòa giải viên và tổ chức bầu hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1249/TTr-STP ngày 10 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định về nội dung, mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

Tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở;

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở.

Điều 2. Nội dung chi và mức chi

1. Chi thù lao cho hòa giải viên: Mức chi 200.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải.

2. Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở: Mức chi bằng 05 tháng lương cơ sở.

3. Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải): Mức chi 100.000đồng /tổ hòa giải/tháng.

4. Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên: Mức chi 70.000đồng/người/buổi.

5. Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên: Mức chi 10.000 đồng/người/buổi.

6. Các nội dung chi khác đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và các quy định hiện hành.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và được tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và theo các quy định hiện hành.

3. Kinh phí từ nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện đúng theo sự thỏa thuận với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ trong và ngoài nước và phù hợp với pháp luật Việt Nam. Trường hợp không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí

Việc lập, chấp hành, quyết toán kinh phí thực hiện công tác hòa giải được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ khoản 11 Điều 3, điểm 3 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh về quy định Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6:
- Bộ Tư pháp;
-TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT (TTr) UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận TQ tỉnh;
- Phó VP (NC) UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2015
Ngày hiệu lực27/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2015/QĐ-UBND Mức chi quản lý kinh phí ngân sách nhà nước hòa giải ở cơ sở Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 42/2015/QĐ-UBND Mức chi quản lý kinh phí ngân sách nhà nước hòa giải ở cơ sở Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu42/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýLê Xuân Đại
       Ngày ban hành17/08/2015
       Ngày hiệu lực27/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 42/2015/QĐ-UBND Mức chi quản lý kinh phí ngân sách nhà nước hòa giải ở cơ sở Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2015/QĐ-UBND Mức chi quản lý kinh phí ngân sách nhà nước hòa giải ở cơ sở Nghệ An

          • 17/08/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/08/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực