Quyết định 420/TCCP-CCVC

Quyết định 420/TCCP-CCVC năm 1993 về tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành lưu trữ do Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành

Quyết định 420/TCCP-CCVC tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành lưu trữ đã được thay thế bởi Thông tư 13/2014/TT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 420/TCCP-CCVC tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành lưu trữ


BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 420/TCCP-CCVC

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC NGÀNH LƯU TRỮ

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 -9-1992;
Căn cứ vào Nghị định số 135/HĐBT này 7-5-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;
Căn cứ Điều 14 Nghị định của Chính phủ số 25/CP ngày 23-5-1993 về ban hành tiêu chuẩn và quản lý các ngạch công chức, viên chức;
Theo đề nghị của Cục Lưu trữ Nhà nước tại Công văn số 67/TCCB ngày 2-4-1993;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Nay ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành lưu trữ (có văn bản tiêu chuẩn kèm theo) bao gồm:

1. Lưu trữ viên cao cấp.

2. Lưu trữ viên chính.

3. Lưu trữ viên.

4. Lưu trữ viên trung cấp.

5. Kỹ thuật viên lưu trữ.

Điều 2: Tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch trên là căn cứ để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc sử dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc lương và chuyển ngạch cho công chức ngành lưu trữ theo quy định của Nhà nước.

Điều 3: Những quyết định trước về chức danh tiêu chuẩn viên chức trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN
TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
Phan Ngọc Tường

 

TIÊU CHUẨN

NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ

1. Kỹ thuật viên lưu trữ.

2. Lưu trữ viên trung cấp.

3. Lưu trữ viên.

4. Lưu trữ viên chính.

5. Lưu trữ viên cao cấp.

I - KỸ THUẬT VIÊN LƯU TRỮ

1. Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật lưu trữ thực hiện các công việc kỹ thuật trong các kho lưu trữ.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Quản lý vận hành và sửa chữa đơn giản các thiết bị kỹ thuật trong các kho lưu trữ.

- Thực hiện các qui trình nghiệp vụ lưu trữ theo sự phân công của trưởng kho lưu trữ.

- Tu bổ, phục chế tài liệu ở mức độ phức tạp trung bình.

- Sao in tài liệu phục vụ độc giả và phục vụ tài liệu bảo hiểm lưu trữ.

- Thực hiện các qui trình kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ.

- Nhập dữ liệu vào máy tính.

- Hướng dẫn độc giả sử dụng các thiết bị phòng đọc.

- Tham gia vận hành hệ thống thiết bị bảo vệ ngoài kho lưu trữ.

2. Hiểu biết:

- Nắm được nội dung các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác lưu trữ.

- Nắm được quy chế bảo vệ an toàn kho lưu trữ.

- Nắm được lý luận cơ bản về công tác lưu trữ ở trình độ trung học.

- Nắm được nội qui phòng đọc.

- Nắm được nội dung các hướng dẫn quản lý và sử dụng các thiết bị kho lưu trữ.

- Nắm được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động các thiết bị hoạt động trong kho lưu trữ.

3. Yêu cầu trình độ:

- Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật các chuyên ngành chế tạo, thiết bị máy móc, đã qua đào tạo khoá ngắn hạn kỹ thuật lưu trữ, hoặc tốt nghiệp Trung học Văn thư - lưu trữ, đã qua đào tạo kỹ thuật sử dụng các thiết bị kho lưu trữ.

- Tốt nghiệp lớp tin học 3 đến 6 tháng.

II - LƯU TRỮ VIÊN TRUNG CẤP:

1. Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ thực hiện các công tác lưu trữ ở các kho lưu trữ.

Nhiệm vụ cụ thể:

-Thu thập tài liệu có giá trị đưa vào kho lưu trữ theo sự hướng dẫn của lưu trữ viên.

- Tiến hành phân loại, lập hồ sơ, hệ thống hoá, sắp xếp tài liệu trên cơ sở những văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đã có.

- Viết mục lục, thẻ và các loại công cụ tra tìm khác của hồ sơ lưu trữ.

- Thực hiện thống kê tài liệu lưu trữ theo qui trình nghiệp vụ và quy phạm kỹ thuật.

- Sắp xếp tài liệu theo qui định đối với kho lưu trữ.

- Tu bổ, phục chế, sửa chữa tài liệu lưu trữ ở mức đơn giản.

- Sao chụp tài liệu lưu trữ.

- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của lưu trữ viên.

2. Hiểu biết:

- Nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về công tác lưu trữ.

- Nắm được lý luận cơ bản về công tác lưu trữ.

- Thực hiện được các qui trình nghiệp vụ theo quy định của kho lưu trữ hoặc theo sự hướng dẫn của lưu trữ viên.

- Nắm được nguyên tắc bảo vệ kho lưu trữ, quy phạm kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho tài liệu lưu trữ, máy móc thiết bị và người lao động.

- Biết sử dụng máy vi tính.

3. Yêu cầu trình độ:

- Tốt nghiệp Trung học Văn thư - Lưu trữ.

- Tốt nghiệp lớp ứng dụng máy vi tính vào lưu trữ một tháng trở lên.

III - LƯU TRỮ VIÊN:

1. Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện các qui trình nghiệp vụ lưu trữ ở các kho lưu trữ từ cấp huyện và tương đương trở lên, theo các văn bản quy định đối với từng loại kho lưu trữ.

Nhiệm vụ cụ thể:

-Tham gia tổ chức thực hiện việc sưu tầm, thu thập bổ sung tài liệu có giá trị vào kho lưu trữ; tiến hành phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị và bảo quản tài liệu trong kho lưu trữ theo quy định.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ tra cứu và hướng dẫn phương pháp tra cứu tài liệu lưu trữ; tổ chức và quản lý phòng đọc tài liệu lưu trữ, hướng dẫn độc giả thực hiện quy chế, nội quy phòng đọc và sử dụng các thiết bị phòng đọc.

- Quản lý nghiệp vụ trong phạm vi được giao (theo dõi, giám sát, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện, phát hiện và đề nghị cải tiến, sửa đổi những chỗ bất hợp lý trong quá trình thực hiện các qui trình nghiệp vụ và quy phạm kỹ thuật).

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cho các ngạch công chức cấp dưới.

- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo nghiệp vụ của lưu trữ viên chính và lưu trữ viên cao cấp.

2. Hiểu biết:

- Nắm được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác lưu trữ.

- Nắm được lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ Việt Nam, các quy trình nghiệp vụ, quy phạm kỹ thuật, các chế độ, quy định về công tác lưu trữ.

- Phải có kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới.

- Nắm được kiến thức các môn khoa học có liên quan đến yêu cầu phân loại, tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của chuyên ngành đó.

- Biết tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ có kết quả.

- Nắm được các nguyên tắc, thủ tục hành chính Nhà nước.

- Biết sử dụng máy vi tính.

3. Yêu cầu trình độ:

- Tốt nghiệp đại học lưu trữ lịch sử hoặc tốt nghiệp đại học khác có liên quan trực tiếp đến công tác lưu trữ, đã nhập ngạch lưu trữ từ 2 năm và qua đào tạo đại học tại chức lưu trữ.

- Tốt nghiệp lớp tin học từ 3 đến 6 tháng.

- Biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ B (đọc hiểu được tài liệu chuyên môn).

IV - LƯU TRỮ VIÊN CHÍNH:

1. Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ chủ trì tổ chức thực hiện các công tác nghiệp vụ lưu trữ phức tạp ở các kho lưu trữ từ tỉnh trở lên.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Chủ trì tổ chức thực hiện việc sưu tầm, thu thập, bổ sung tài liệu giá trị vào kho lưu trữ; phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản tài liệu ở trong kho lưu trữ theo quy định.

- Chủ trì tổ chức xây dựng hệ thống công cụ tra cứu; tham gia biên soạn các tài liệu hướng dẫn phương pháp tra cứu tài liệu lưu trữ.

- Tổ chức thực hiện được việc công bố giới thiệu tài liệu lưu trữ theo nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì hoặc tham gia xác định, giám định tài liệu lưu trữ.

- Chủ trì hoặc tham gia các đề tài khoa học cấp ngành về công tác lưu trữ và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào chuyên môn nghiệp vụ được phân công.

- Xây dựng kế hoạch lập phông bảo hiểm của các kho lưu trữ tỉnh, lưu trữ chuyên ngành hoặc ở Trung tâm lưu trữ Quốc gia.

- Tham gia biên soạn và xây dựng các quy trình nghiệp vụ, quy phạm kỹ thuật lưu trữ

- Tham gia biên soạn giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cho các ngạch công chức cấp dưới.

- Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo nghiệp vụ của lưu trữ viên cao cấp.

2. Hiểu biết:

- Nắm vững chủ trương, chính sách, quy định, chế độ về công tác lưu trữ của Đảng và Nhà nước.

- Nắm vững lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ Việt Nam.

- Nắm được kiến thức cơ bản của các môn khoa học và chuyên ngành có liên quan đến việc phân loại, tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ.

- Biết tổ chức thực hiện các qui trình nghiệp vụ.

- Nắm được tình hình phát triển của công tác lưu trữ thế giới, biết vận dụng những kinh nghiệm tiên tiến trong nước và thế giới vào công tác lưu trữ.

- Biết sử dụng máy vi tính.

- Nắm chắc các nguyên tắc, thủ tục hành chính Nhà nước.

3. Yêu cầu trình độ:

- Tốt nghiệp đại học lưu trữ lịch sử trở lên.

- Có thâm niên lưu trữ viên 9 năm trở lên.

- Tốt nghiệp lớp tin học 6 tháng.

- Biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ C (nghe, hiểu, nói được).

- Có đề án sáng tạo được Hội đồng khoa học ngành thừa nhận.

V. LƯU TRỮ VIÊN CAO CẤP

1. Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ cao nhất của các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia giúp Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia tổ chức chỉ đạo nghiệp vụ lưu trữ phức tạp.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Chủ trì tổ chức được việc sưu tầm, thu thập, bổ sung tài liệu có giá trị vào kho lưu trữ Quốc gia, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản tài liệu ở trong kho lưu trữ theo quy định.

- Chủ trì tổ chức được việc xây dựng hệ thống công cụ tra cứu, biên soạn các tài liệu hướng dẫn phương pháp tra cứu tài liệu lưu trữ.

- Chủ trì tổ chức được việc công bố giới thiệu tài liệu lưu trữ theo nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì tổ chức xác định, giám định tài liệu.

- Chủ trì các đề tài khoa học cấp ngành, cấp Nhà nước về công tác lưu trữ và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào chuyên môn nghiệp vụ được phân công.

- Chủ trì tổ chức xây dựng kế hoạch lập phông bảo hiểm ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.

- Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, xây dựng các quy trình, quy phạm chuyên môn nghiệp vụ.

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cho ngạch lưu trữ cấp dưới.

2. Hiểu biết:

- Nắm vững chủ trương, chính sách, quy định, chế độ về công tác lưu trữ của Đảng và Nhà nước.

- Nắm vững lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ Việt Nam.

- Nắm vững kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam và thế giới

- Nắm vững kiến thức cơ bản của một số môn khoa học và chuyên ngành có tài liệu lưu trữ để phân loại, tổ chức khoa học tài liệu.

- Biết tổ chức thực hiện các qui trình nghiệp vụ có kết quả cao.

- Nắm vững tình hình phát triển của công tác lưu trữ thế giới, biết vận dụng có hiệu quả những kinh nghiệm tiên tiến của trong nước và thế giới về lưu trữ vào khu vực thẩm quyền.

- Biết sử dụng máy vi tính.

- Nắm vững các nguyên tắc, thủ tục hành chính Nhà nước.

3. Yêu cầu trình độ:

- Tốt nghiệp đại học lưu trữ lịch sử trở lên.

- Có thâm niên lưu trữ viên chính từ 6 năm trở lên.

- Tốt nghiệp lớp tin học 6 tháng đến 1 năm.

- Biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ C (nghe, hiểu nói được thông thường).

- Có đề án tổng hợp sáng tạo hoặc công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học ngành thừa nhận đưa vào áp dụng có hiệu quả.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 420/TCCP-CCVC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu420/TCCP-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/1993
Ngày hiệu lực29/05/1993
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 420/TCCP-CCVC

Lược đồ Quyết định 420/TCCP-CCVC tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành lưu trữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 420/TCCP-CCVC tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành lưu trữ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu420/TCCP-CCVC
        Cơ quan ban hànhBan Tổ chức-Cán bộ Chính phủ
        Người kýPhan Ngọc Tường
        Ngày ban hành29/05/1993
        Ngày hiệu lực29/05/1993
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 420/TCCP-CCVC tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành lưu trữ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 420/TCCP-CCVC tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành lưu trữ