Quyết định 43/QĐ-BNV

Quyết định 43/QĐ-BNV năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 43/QĐ-BNV 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Nội vụ 2014


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BNV ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị định

13/2008/NĐ-CP; 04/02/2008

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

20/05/2014

2.

Nghị định

16/2009/NĐ-CP; 16/02/2009

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.

Nghị định

14/2008/NĐ-CP; 04/02/2008

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

20/06/2014

4.

Nghị định

12/2010/NĐ-CP; 26/02/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

5.

Nghị định

61/2012/NĐ-CP; 10/8/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

05/8/2014

6.

Nghị định

50/2006/NĐ-CP; 19/5/2006

Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, bằng huân chương, bằng huy chương, cờ thi đua, bằng khen, giấy khen

Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu băng, khung, hộp, cờ của hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

01/11/2014

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

137/2003/QĐ-TTg; 11/7/2003

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003-2010

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản và không có văn bản quy phạm pháp luật thay thế

01/01/2011

8.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

03/2004/QĐ-TTg; 07/01/2004

Phê duyệt định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010

9.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

31/2006/QĐ-TTg; 06/2/2006

Phê duyệt Đề án đào tạo bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006-2010

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

34/2006/QĐ-TTg; 08/2/2006

Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010

11

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

40/2006/QĐ-TTg; 15/2/2006

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010

12

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

28/2007/QĐ-TTg; 28/2/2007

Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007-2010

13

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

83/2007/QĐ-TTg; 08/6/2007

Về việc Phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo và cán bộ, công chức quản lý nhà nước về tôn giáo giai đoạn 2006-2010”

14

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

106/2007/QĐ-TTg; 13/7/2007

Về việc phê duyệt Đề án “Một số giải pháp tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị cơ sở vùng Tây Bắc giai đoạn 2007 - 2010”

15

Quyết định của Bộ trưởng

51/2004/QĐ-BNV; 22/7/2004

Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên ý luận chính trị giai đoạn 2005-2010

16

Quyết định của Bộ trưởng

420/TCCP-CCVC; 29/5/1993

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành lưu trữ.

Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

15/12/2014

17

Quyết định của Bộ trưởng

414/TCCP-VC; 29/5/1993

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính.

Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

01/12/2014

18

Quyết định của Bộ trưởng

650/TCCP-CCVC; 20/8/1993

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức quản lý văn thư - lưu trữ.

Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành văn thư

15/12/2014

19

Quyết định của Bộ trưởng

32/2002/QĐ-BTCCBCP; 01/7/2002

Về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước”

Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý

24/02/2014

20

Quyết định của Bộ trưởng

04/2007/QĐ-BNV; 04/4/2007

Ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”

21

Thông tư

06/2009/TT-BNV; 27/5/2009

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, khen thưởng”

22

Thông tư

07/2011/TT-BNV; 01/4/2011

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý Nhà nước về Tôn giáo”

23

Thông tư

04/2006/TT-BNV; 11/4/2006

Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 21/11/2014 hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu trữ tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp

01/2/2015

24

Thông tư

04/2008/TT-BNV; 04/6/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

15/12/2014

25.

Thông tư

06/2008/TT-BNV; 21/8/2008

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Mục III Phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

26

Thông tư

01/2010/TT-BNV; 16/4/2010

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

27

Thông tư

04/2010/TT-BNV; 20/5/2010

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

28

Thông tư

04/2011/TT-BNV; 10/02/2011

Hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên

29

Thông tư

08/2009/TT-BNV; 08/9/2009

Hướng dẫn việc thành lập Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư số 08/2014/TT-BNV ngày 19/09/2014 về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Công tác người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

14/11/2014

30

Thông tư

02/2011/TT-BNV; 24/01/2011

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/08/2014 hướng dẫn Nghị định 42/2010/NĐ-CP Nghị định 39/2012/NĐ-CP và Nghị định 65/2014/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng

15/10/2014

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị định

42/2010/NĐ-CP; 15/4/2010

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Bãi bỏ:

- Điều 4, 12, 13, 15; Khoản 2 Điều 16;

- Khoản 3, 4, 5 Điều 20;

- Khoản 2, 3 Điều 21;

- Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41 và 49.

Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013

20/08/2014

2

Quyết định của Bộ trưởng

78/2004/QĐ-BNV; 03/11/2004

Ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức

Bãi bỏ quy định về danh mục các ngạch viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

15/12/2014

Bãi bỏ ngạch và mã số các ngạch cụ thể như sau:

a) Kỹ thuật viên đánh máy (mã số ngạch 01.005);

b) Nhân viên đánh máy (mã số ngạch 01.006);

c) Nhân viên kỹ thuật (mã số ngạch 01.007);

d) Nhân viên văn thư (mã số ngạch 01.008);

đ) Nhân viên phục vụ (mã số ngạch 01.009);

e) Lái xe cơ quan (mã số ngạch 01.010);

g) Nhân viên bảo vệ (mã số ngạch 01.011)

Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

01/12/2014

3

Thông tư

03/2013/TT-BNV; 06/4/2013

Hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP

Sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 7

Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/06/2014 Sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP

08/8/2014

4

Thông tư

02/2010/TT-BNV; 28/4/2010

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Bãi bỏ quy định tại Chương 3

Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

15/12/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/QĐ-BNV

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 43/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/01/2015
Ngày hiệu lực 23/01/2015
Ngày công báo 22/02/2015
Số công báo Từ số 267 đến số 268
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 43/QĐ-BNV 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Nội vụ 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 43/QĐ-BNV 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Nội vụ 2014
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 43/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành 23/01/2015
Ngày hiệu lực 23/01/2015
Ngày công báo 22/02/2015
Số công báo Từ số 267 đến số 268
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 43/QĐ-BNV 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Nội vụ 2014

Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/QĐ-BNV 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Nội vụ 2014

 • 23/01/2015

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 22/02/2015

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 23/01/2015

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực