Thông tư 08/2009/TT-BNV

Thông tư 08/2009/TT-BNV hướng dẫn thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 08/2009/TT-BNV thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố thuộc trung ương đã được thay thế bởi Thông tư 08/2014/TT-BNV Ban Công tác người cao tuổi tỉnh thành phố huyện quận thị xã và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 08/2009/TT-BNV thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố thuộc trung ương


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 08/2009/TT-BNV

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP BAN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 301/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005-2010.
Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, như sau:

Điều 1. Thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh) là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo, phối hợp các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

2. Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập.

3. Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh không có tư cách pháp nhân, không có tài khoản và con dấu riêng; kinh phí hoạt động của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh được ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan thường trực Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh.

4. Trưởng ban Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phó trưởng Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh sử dụng con dấu của cơ quan thường trực Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

5. Trưởng ban Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh

1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

2. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

3. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi.

4. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Điều 3. Thành viên Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh

Thành viên Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh, gồm:

1. Trưởng ban: 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

2. Phó Trưởng ban thường trực: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

3. Phó Trưởng ban: Trưởng ban Ban Đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh;

4. Các Ủy viên:

- 01 Lãnh đạo Sở Nội vụ

- 01 Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- 01 Lãnh đạo Sở Tài chính;

- 01 Lãnh đạo Sở Y tế;

- 01 Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- 01 Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- 01 Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

- 01 Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- 01 Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các tổ chức quần chúng tham gia, gồm:

- 01 Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh;

- 01 Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam cấp tỉnh;

- 01 Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cấp tỉnh;

- 01 Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp tỉnh.

5. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thông báo danh sách nhân sự được cử làm thành viên cho Trưởng ban Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh. Trưởng ban Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban công tác.

6. Các thành viên của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 4. Cơ quan thường trực, Ban giúp việc Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh.

2. Ban giúp việc Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh (gọi tắt là Ban giúp việc) đặt tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Ban giúp việc có 03 cán bộ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trong đó có: 01 cán bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Trưởng Ban giúp việc; 01 cán bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 01 cán bộ Ban Đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh.

3. Trưởng ban Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ban giúp việc Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, phối hợp, tổ chức, triển khai thực hiện công tác về người cao tuổi.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

3. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Trung tâm thông tin, Vụ Pháp chế Bộ Nội vụ;
- Lưu VT, TCPCP.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2009/TT-BNV

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu08/2009/TT-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2009
Ngày hiệu lực23/10/2009
Ngày công báo23/09/2009
Số công báoTừ số 453 đến số 454
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2009/TT-BNV

Lược đồ Thông tư 08/2009/TT-BNV thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố thuộc trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 08/2009/TT-BNV thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố thuộc trung ương
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu08/2009/TT-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Văn Tuấn
        Ngày ban hành08/09/2009
        Ngày hiệu lực23/10/2009
        Ngày công báo23/09/2009
        Số công báoTừ số 453 đến số 454
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 08/2009/TT-BNV thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố thuộc trung ương

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 08/2009/TT-BNV thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố thuộc trung ương