Thông tư 06/2009/TT-BNV

Thông tư 06/2009/TT-BNV hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng” do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 06/2009/TT-BNV xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng đã được thay thế bởi Thông tư 01/2014/TT-BNV hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương quản lý Bộ Nội vụ và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 06/2009/TT-BNV xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 06/2009/TT-BNV

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP THI ĐUA, KHEN THƯỞNG”

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 59/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ;
Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng” như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hình thức, mục đích tặng Kỷ niệm chương

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng” (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ Nội vụ để tặng cho cá nhân đã có đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Thi đua, Khen thưởng, nhằm ghi nhận công lao, thành tích; đồng thời động viên, giáo dục, nêu gương trong cán bộ, công chức, viên chức phát huy truyền thống, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình, thẩm quyền đề nghị, quyết định và tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương.

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng

1. Kỷ niệm chương được xét tặng hàng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6) và chỉ tặng một lần cho mỗi cá nhân; không có hình thức truy tặng.

2. Việc xét tặng Kỷ niệm chương phải thực hiện đúng các quy định, đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ và kịp thời.

Chương 2.

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 4. Đối tượng, tiêu chuẩn

1. Đối với cá nhân công tác trong Ngành Thi đua - Khen thưởng:

a. Lãnh đạo Viện Huân chương, Ban Thi đua Trung ương, Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; thành viên Ban Vận động thi đua ái quốc và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

b. Lãnh đạo cấp Vụ thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Thi đua - Khen thưởng (Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng) thuộc các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thời gian giữ chức vụ từ 05 năm trở lên.

c. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng từ 10 năm trở lên.

d. Cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, nhân viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang kiêm nhiệm công tác thi đua, khen thưởng có tổng thời gian từ 15 năm trở lên.

2. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập có công lao đóng góp trong quá trình phát triển của Ngành Thi đua, Khen thưởng.

3. Người nước ngoài, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho Ngành Thi đua, Khen thưởng được các Bộ, ngành, địa phương đề nghị.

Điều 5. Điều kiện

- Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với những cá nhân đã bị kỷ luật trên mức cảnh cáo.

- Cá nhân đang bị kỷ luật chỉ được xét tặng sau khi hết thời hạn thi hành kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

- Chưa xét khen thưởng cho những cá nhân đang trong thời gian chờ xét kỷ luật.

Chương 3.

QUY TRÌNH XÉT TẶNG, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ VÀ TỔ CHỨC TRAO TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 6. Quy trình xét tặng

1. Đối với các cá nhân quy định tại khoản 1, điều 4:

Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị, đối chiếu với tiêu chuẩn, tổng hợp danh sách báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, lãnh đạo cơ quan cùng cấp xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng thưởng Kỷ niệm chương.

2. Đối với các cá nhân quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 4:

Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tiêu chuẩn, lập danh sách, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, lãnh đạo cơ quan cùng cấp xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng thưởng Kỷ niệm chương.

Điều 7. Hồ sơ đề nghị

Hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương gồm:

- Công văn của Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (mẫu 1).

- Bản tổng hợp danh sách trích ngang các cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (mẫu 2).

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (mẫu 3).

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (lưu tại đơn vị).

Hồ sơ lập thành 02 bộ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước ngày 01/4 hàng năm.

Điều 8. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và quyết định tặng thưởng

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định tặng thưởng Kỷ niệm chương. Thời gian trình Bộ trưởng trước ngày 01/5 hàng năm.

2. Sau khi có quyết định tặng Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm:

- Thông báo đến các Bộ, ngành, địa phương có cá nhân được tặng Kỷ niệm chương.

- Chuẩn bị hiện vật khen thưởng (cuống, giấy chứng nhận) kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 9. Tổ chức trao tặng

1. Thời gian tổ chức trao tặng vào đợt kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước 11/6 hàng năm.

2. Cơ quan, đơn vị đề nghị tặng Kỷ niệm chương nhận hiện vật khen thưởng tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tổ chức lễ trao tặng cho các cá nhân theo quy định hiện hành.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức trao tặng cho các cá nhân đã và đang công tác tại Viện Huân chương, Ban Thi đua Trung ương, Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, thành viên Ban Vận động thi đua ái quốc, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và một số trường hợp khác.

Chương 4.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Quyền và trách nhiệm của cá nhân được tặng Kỷ niệm chương

1. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống của Ngành Thi đua, Khen thưởng, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Điều 11. Xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tặng Kỷ niệm chương chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ đề nghị.

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về việc xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Thi đua, Khen thưởng. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ Quyết định số 37/QĐ-TB ngày 07/4/2008 của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng”.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nội vụ; Vụ Thi đua - Khen thưởng (Phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng) các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ; Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; Các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế Nhà nước; ĐH Quốc gia Hà Nội; ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh;
- Website Chính phủ, Công báo;
- Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
- Các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nội vụ:
- Ban TĐKT Trung ương;
- Các Ban TĐKT thuộc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: Văn thư, VTC (10b).

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

MẪU SỐ 1

Đơn vị:……………….

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

V/v đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng”.

……………, ngày     tháng     năm 200…

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nội vụ

(Qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

Thực hiện Thông tư số        /2009/TT-BNV ngày    /     /2009 về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng” của Bộ Nội vụ, ……………… đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng” cho ………….. cá nhân.

Trong đó:

a) Công tác trong ngành:

- Cán bộ lãnh đạo:

- Cán bộ chuyên trách:

- Cán bộ kiêm nhiệm:

b) Công tác ngoài ngành:

(Có bản tổng hợp danh sách trích ngang kèm theo)

 

 

Nơi nhận:
- Ban TĐTK TW;
- Lưu: VT.

Thủ trưởng đơn vị
Ký tên, đóng dấu
(Ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 2

Đơn vị:……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

……………, ngày     tháng     năm 200…

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP THI ĐUA, KHEN THƯỞNG”

TT

Họ và tên

Tuổi

Nam

Nữ

Dân tộc

Chức vụ, nơi công tác

Đang công tác

Nghỉ hưu

Số năm công tác trong ngành

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
Ký tên, đóng dấu
(Ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 3

Đơn vị:……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

……………, ngày     tháng     năm 200…

 

BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng”
(cá nhân công tác trong Ngành thi đua, khen thưởng)

I. Sơ lược tiểu sử bản thân:

- Họ và tên                                                         Nam, nữ

- Ngày, tháng, năm sinh                                     Dân tộc

- Đơn vị công tác:

- Nơi ở hiện nay:

II. Quá trình công tác trong ngành thi đua, khen thưởng:

Thời gian

Chức vụ, nơi công tác

 

 

 

III. Khen thưởng

IV. Kỷ luật: (Ghi rõ hình thức, năm bị kỷ luật)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
Ký, đóng dấu
(Ghi rõ họ tên)

Người khai ký tên
(Ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/TT-BNV

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu06/2009/TT-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2009
Ngày hiệu lực11/07/2009
Ngày công báo14/06/2009
Số công báoTừ số 293 đến số 294
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/TT-BNV

Lược đồ Thông tư 06/2009/TT-BNV xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 06/2009/TT-BNV xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu06/2009/TT-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Văn Tuấn
        Ngày ban hành27/05/2009
        Ngày hiệu lực11/07/2009
        Ngày công báo14/06/2009
        Số công báoTừ số 293 đến số 294
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 06/2009/TT-BNV xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 06/2009/TT-BNV xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng