Quyết định 4229/QĐ-UBND

Quyết định 4229/QĐ-UBND năm 2008 về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2009 do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4229/QĐ-UBND 2008 giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 2009 Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4229/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 260/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2009;

Căn cứ Quyết định số: 1547/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số: 11/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 12 về thực hiện nhiệm vụ năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số: 18/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 12 về việc phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Ban quản lý các khu cụm công nghiệp và các đơn vị chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2009 (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các Ban quản lý triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định, chậm nhất trước 31/12/2008 hoàn thành việc giao kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thị xã và Giám đốc các Ban quản lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này; gửi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển, các chương trình dự án về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 05/01/2009 để tổng hợp báo cáo Bộ ngành Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Bộ, ngành Trung ương;
- TTr Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh HG;
- T.Tr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trường Tô

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4229/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4229/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực12/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4229/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4229/QĐ-UBND 2008 giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 2009 Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4229/QĐ-UBND 2008 giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 2009 Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4229/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Trường Tô
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực12/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4229/QĐ-UBND 2008 giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 2009 Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4229/QĐ-UBND 2008 giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 2009 Hà Giang

            • 12/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực