Quyết định 4234/2015/QĐ-UBND

Quyết định 4234/2015/QĐ-UBND về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 4234/2015/QĐ-UBND bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền đất khi thu hồi đất Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4234/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2014;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/ QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3347/SXD-KTXD ngày 07/12/2015; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại báo cáo thẩm định số 191/BC-STP ngày 26/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, gồm:

- Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc.

- Đơn giá bồi thường công trình giao thông.

- Đơn giá bồi thường công trình Bưu chính viễn thông.

- Đơn giá bồi thường công trình công nghiệp: Tháo dỡ, di chuyển máy móc thiết bị.

- Đơn giá bồi thường công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; cây trồng, vật nuôi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

- Quyết định này thay thế Quyết định số 398/2012/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường tài sản đã đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các văn bản khác đã ban hành trước đây có nội dung và đơn giá trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

- Những trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo phương án bồi thường đã phê duyệt.

- Những trường hợp chưa được phê duyệt phương án bồi thường hoặc đã phê duyệt phương án bồi thường trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng trong quá trình kiểm đếm, tính toán còn thiếu về khối lượng tài sản thì áp dụng đơn giá bồi thường theo Điều 1 Quyết định này.

- Những trường hợp khác, căn cứ vào điều kiện cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố báo cáo, đề xuất với Hội đồng bồi thường tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh khi có sự thay đổi về chính sách và giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng làm tác động lớn đến đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này.

Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt bổ sung các danh mục đơn giá chưa có trong Bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này trên cơ sở lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của Sở chuyên ngành đối với đơn giá được xác định trước khi quyết định.

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào công tác bồi thường thực tế của các dự án để quyết định việc thu hồi, thanh lý các tài sản đã được bồi thường nhằm giảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 4. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4234/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4234/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2020
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4234/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4234/2015/QĐ-UBND bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền đất khi thu hồi đất Quảng Ninh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản hiện thời

   Quyết định 4234/2015/QĐ-UBND bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền đất khi thu hồi đất Quảng Ninh
   Loại văn bảnQuyết định
   Số hiệu4234/2015/QĐ-UBND
   Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
   Người kýNguyễn Văn Thành
   Ngày ban hành28/12/2015
   Ngày hiệu lực01/01/2016
   Ngày công báo...
   Số công báo
   Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
   Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2020
   Cập nhật3 năm trước

   Văn bản thay thế

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 4234/2015/QĐ-UBND bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền đất khi thu hồi đất Quảng Ninh

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 4234/2015/QĐ-UBND bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền đất khi thu hồi đất Quảng Ninh