Quyết định 424/QĐTC-CTUBND

Quyết định 424/QĐTC-CTUBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 424/QĐTC-CTUBND 2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện giám định tư pháp Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/QĐTC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp và Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp";

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 107/TTr-STP ngày 30/10/2013),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, gồm các thành viên sau:

Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phó Trưởng Ban thường trực:

2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Sở Tư pháp.

Các thành viên Ban Chỉ đạo:

3. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Sở Y tế;

4. Ông Thái Văn Đợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

5. Lâm Tấn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

6. Ông Võ Thanh Văn, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

7. Ông Nguyễn Thanh Trong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

8. Ông Lâm Vĩnh Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

9. Ông Ngô Minh Trạng, Giám đốc Sở Công thương;

10. Ông Nguyễn Minh Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

11. Bà Vũ Hiếu Đông, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

12. Ông Phạm Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

13. Ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

14. Ông Trương Bình Bảo, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

Mời các ông, bà có tên sau đây làm thành viên:

15. Ông Lê Trọng Sơn, Phó trưởng Ban Nội chính;

16. Bà Sơn Thị Pheng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh;

17. Ông Đinh Gia Hưng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc tổ chức triển khai để thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên các lĩnh vực. Phối hợp các Sở, Ban ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn, chỉ đạo việc lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch, nguồn nhân lực của các Sở, ngành trong quá trình thực hiện Đề án trong những yêu cầu, mục tiêu chung. Định kỳ sáu tháng, một năm báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác của đơn vị được quy định tại Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3.

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ Thư Ký do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập. Các Sở, Ban ngành có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo cử chuyên viên tham gia Tổ Thư ký.

2. Sở Tư pháp là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; Ban Chỉ đạo được bảo đảm kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước. Hằng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo. Việc sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định về tài chính hiện hành.

3. Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này thay thế các Quyết định sau:

1. Quyết định số 39/QĐTC-CTUBND ngày 26/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Quyết định số 362/QĐTC-CTUBND ngày 02/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Quyết định số 466/QĐTC-CTUBND ngày 04/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

4. Quyết định số 198/QĐTC-CTUBND ngày 16/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

5. Quyết định số 244/QĐTC-CTUBND ngày 05/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Nội vụ, Sở Tư pháp, các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: NC, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 424/QĐTC-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu424/QĐTC-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2013
Ngày hiệu lực06/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 424/QĐTC-CTUBND

Lược đồ Quyết định 424/QĐTC-CTUBND 2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện giám định tư pháp Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 424/QĐTC-CTUBND 2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện giám định tư pháp Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu424/QĐTC-CTUBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýTrần Thành Nghiệp
       Ngày ban hành06/11/2013
       Ngày hiệu lực06/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 424/QĐTC-CTUBND 2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện giám định tư pháp Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 424/QĐTC-CTUBND 2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện giám định tư pháp Sóc Trăng

           • 06/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực