Quyết định 4252/QĐ-UBND

Quyết định 4252/QĐ-UBND năm 2014 về giá cho thuê (tạm thời) công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 4252/QĐ-UBND 2014 giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 8051/QĐ-UBND 2017 giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 20/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 4252/QĐ-UBND 2014 giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4252/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ CHO THUÊ (TẠM THỜI) CÔNG TRÌNH NGẦM HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ SỬ DỤNG CHUNG (TUY NEN, HÀO, CỐNG BỂ KỸ THUẬT) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/ NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2005/NQ-HĐND ngày 09/12/2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc xây dựng các cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch, hạ ngầm hệ thống các tuyến cáp và đường dây trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013 của liên Bộ: Tài Chính-Xây Dựng-Thông tin Truyền thông về việc hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;

Căn cứ Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính, Thông tin Truyền thông, Xây dựng tại Tờ trình số: 3617/TTr-LS: TC-TTTT-XD-CT-KHĐT ngày 25/6/2014 về việc xem xét, phê duyệt giá cho thuê (tạm thời) công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Có Bảng giá kèm theo).

Giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) được áp dụng từ ngày 01/01/2014 để phục vụ công tác thu, nộp, quản lý kinh phí từ việc cho thuê.

Các đối tượng ưu tiên theo quy định của pháp luật khi sử công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) không thực hiện theo quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung trên địa bàn thành phố; tiếp nhận, quản lý công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành; ký hợp đồng hoặc giao cho đơn vị có tư cách pháp nhân ký hợp đồng với đơn vị thuê hệ thống công trình ngầm theo đơn giá tại Điều 1 nêu trên.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan trong việc đề xuất, điều chỉnh đơn giá cho thuê hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng và các sở ngành có liên quan xem xét kiểm tra giá cho thuê của các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung và đề xuất điều chỉnh giá cho thuê trình UBND Thành phố xem xét, quyết định phù hợp với từng thời kỳ.

- Hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan thu, nộp, quản lý, sử dụng kinh phí thu được từ việc cho thuê hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung.

- Căn cứ kết quả thực hiện, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp, đánh giá và đề xuất giá cho thuê chính thức để áp dụng trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Thông tin truyền thông; Tài chính; Xây dựng và các sở, ngành liên quan, các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
-
Đ/c Ch tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- UBND Các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: Các đ/c PCVP, các phòng CV;
- Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, XDGTThịnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC

GIÁ CHO THUÊ CÔNG TRÌNH NGẦM HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ SỬ DỤNG CHUNG (TUY NEN, HÀO, CỐNG BỂ KỸ THUẬT) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
(Kèm theo Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND Thành phố)

ĐVT: đ/md/năm

TT

Nội dung

Đơn giá phần ống, bể

Đơn giá phần Hào kỹ thuật

Đơn giá phần Tuy nen kỹ thuật

1

Đơn giá cho thuê đường ống để kéo cáp thông tin (tính cho 1m dài/năm)

 

 

 

1.1

Đơn giá thuê 1 dây cáp có dung lượng 100x2

5,488

5,106

7,217

1.2

Đơn giá thuê 1 dây cáp có dung lượng 200x2

8,232

9,378

13,260

1.3

Đơn giá thuê 1 dây cáp có dung lượng 300x2

10,976

13,406

19,006

1.4

Đơn giá thuê 1 dây cáp có dung lượng 400x2

16,465

17,494

24,790

1.5

Đơn giá thuê 1 dây cáp có dung lượng 500x2

32,929

21,087

30,009

1.6

Đơn giá thuê 1 dây cáp có dung lượng 600x2

32,929

25,169

35,635

1.7

Đơn giá thuê 1 dây cáp thuê bao

2,388

 

 

1.8

Đơn giá thuê 1 dây cáp quang có dung lượng từ 2-30Fo

1,646

1,394

1,973

1.9

Đơn giá thuê 1 dây cáp quang có dung lượng từ 32-48Fo

1,733

1,928

2,728

1.10

Đơn giá thuê 1 dây cáp quang có dung lượng từ 50-95Fo

1,829

2,167

3,065

2

Đơn giá cho thuê vị trí để kéo cáp điện lực (tính cho 1m dài/năm)

 

 

 

2.1

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 2x4; 3x2,5 (đường kính ngoài 16 mm)

 

3,298

4,674

2.2

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 3x4; 2x6 (đường kính ngoài 17 mm)

 

3,726

5,279

2.3

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 3x6; 4x4 (đường kính ngoài 18 mm)

 

4,159

5,878

2.4

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 2x10; 4x6 (đường kính ngoài 19 mm)

 

4,628

6,554

2.5

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 2x16; 4x10; 3x16+1x10 (đường kính ngoài 21 mm)

 

6,212

8,772

2.6

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 2x25; 4x16; 1x120; 3x25+1x16 (đường kính ngoài 24 mm)

 

7,431

10,559

2.7

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 4x25; 1x185 (đường kính ngoài 28 mm)

 

10,867

15,410

2.8

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 4x35; 1x240 (đường kính ngoài 31 mm)

 

13,047

18,392

2.9

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 3x70+1x35 (đường kính ngoài 35 mm)

 

15,605

21,930

2.10

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 3x95+1x50 (đường kính ngoài 40 mm)

 

21,435

30,009

2.11

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 3x120+1x70 (đường kính ngoài 45 mm)

 

27,091

38,011

2.12

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 4x120 (đường kính ngoài 52 mm)

 

33,343

47,514

2.13

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 4x150 (đường kính ngoài 55 mm)

 

39,808

57,017

2.14

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 4x185 (đường kính ngoài 63 mm)

 

49,382

71,271

2.15

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 4x240 (đường kính ngoài 68 mm)

 

57,370

81,452

2.16

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 4x300 (đường kính ngoài 74 mm)

 

79,616

114,033

2.17

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 0,6/1(1,2kV): 4x400 (đường kính 83 mm)

 

102,662

142,542

2.18

Đơn giá thuê 1 dây cáp điện loại 24 kV: 3x400 (đường kính ngoài 104 mm)

 

130,039

190,056

Ghi chú: Đối với các loại dây, cáp không có trong danh mục nêu trên giá thuê được tính theo phương pháp nội suy với thiết diện của loại cáp tương tự gần nhất.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4252/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4252/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/08/2014
Ngày hiệu lực 12/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/11/2017
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4252/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4252/QĐ-UBND 2014 giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 4252/QĐ-UBND 2014 giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4252/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành 12/08/2014
Ngày hiệu lực 12/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/11/2017
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 4252/QĐ-UBND 2014 giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 4252/QĐ-UBND 2014 giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị Hà Nội