Quyết định 427/QĐ-BNV

Quyết định 427/QĐ-BNV năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ

Nội dung toàn văn Quyết định 427/QĐ-BNV 2014 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 427/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm:

1. Trưởng ban: Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình.

2. Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng.

3. Ủy viên thường trực: Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ.

4. Các Ủy viên:

- Chánh Văn phòng Bộ;

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính;

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức;

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế;

- Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương;

- Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Vụ trưởng Vụ Tiền lương;

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ;

- Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

- Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

- Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;

- Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên;

- Chánh Thanh tra Bộ;

- Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước;

- Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước;

- Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

- Giám đốc Trung tâm Tin học, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ban Tôn giáo Chính phủ;

- Giám đốc Trung tâm Tin học, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Tư vấn cho Bộ trưởng trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ, ngành Nội vụ;

2. Tham mưu, tư vấn cho Bộ trưởng về các nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin của các đề án, dự án, nhiệm vụ trong chương trình công tác của Bộ;

3. Chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Nội vụ;

4. Chỉ đạo, điều phối việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ;

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin;

6. Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Trưởng ban Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo;

2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành;

3. Giao Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ làm thường trực Ban Chỉ đạo;

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Trung tâm Thông tin.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 23/2003/QĐ-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kiện toàn thành phần Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các công chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Lãnh đạo Bộ;
- Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 427/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu427/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2014
Ngày hiệu lực21/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 427/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 427/QĐ-BNV 2014 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 427/QĐ-BNV 2014 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu427/QĐ-BNV
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýNguyễn Thái Bình
       Ngày ban hành21/04/2014
       Ngày hiệu lực21/04/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 427/QĐ-BNV 2014 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 427/QĐ-BNV 2014 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin

           • 21/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực