Quyết định 427/QĐ-UBND

Quyết định 427/QĐ-UBND năm 2014 công bố Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 427/QĐ-UBND 2014 Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 427/-UBND

Đk Nông, ngày 20 tng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ ĐẦU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức của HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 11/TTr-STP ngày 10/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b Danh mc h thống a văn bn quy phạm pháp luật kđu bao gm: Danh mc văn bn QPPL ca Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thuộc đi ng hệ thng hóa trong k hthng hóa còn hiu lc; danh mc văn bản hết hiệu lc toàn b hoặc mt phn; danh mc văn bn cần sa đổi, b sung, thay thế, bãi b trong kh thống hóa (có Danh mc kèm theo).

Điều 2. Quyết đnh này hiu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn png y ban nhân dân tỉnh;Giám đốc S Tư pháp; Th trưng các Sở, ban, ngành; Ch tch HĐND, UBND các huyn, thxã chu tch nhiệm thi hành quyết đnh này.

 

 

CHỦ TỊCH
Diễn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 427 /-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Chủ tch UBND tỉnh Đắk Nông)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

TT

Tên loại vb

Số, ký hiệu ny, tháng vb

Trích yếu nội dung văn bản

do hết hiệu lc

Ngày hết hiệu lc

I. NGH QUYẾT

1.

Nghị quyết

08/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005

V việc phê duyt Chương trình gim nghèo - giải quyết việc làm tnh Đk Nông giai đoạn 2006-2010.

Hết hiu lc ghi trong văn bản

31/12/2010

2.

Nghị quyết

12/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005

Nghị quyết v việc thông qua Bn quy đnh một số chính sách khuyến khích đu phát trin trồng rừng trên địa bàn tỉnh Đk Nông.

Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 14/7/2010

Ban hành Quy đnh v một số chính sách khuyến khích đu vào lĩnh vc nông nghiệp cht lượng cao tnh Đk Nông giai đon 2010 – 2015 thay thế

24/7/2010

3.

Nghị quyết

13/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005

Quy định v“Một số chính sách khuyến khích chăn nuôi, thủy sn trên đa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đon 2005 - 2010”

Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 14/7/2010

Ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010 – 2015 thay thế

24/7/2010

4.

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND, ngày 25/7/2007

V việc sửa đổi, bổ sung 08/2005/NQ-HĐND 20/7/2005 Về vic phê duyt Chương trình gim nghèo- giải quyết việc làm tnh Đk Nông giai đon 2006-2010.

Hết hiu lc ghi trong văn bản

31/12/2010

5.

Nghị quyết

19/2007/NQ-HĐND ngày 24/12/2007

Nghị quyết thông qua Đề án “Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, du lịch trên địa bàn tỉnh Đk Nông.

Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 23/12/2010

Ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp,thương mại, du lịch và dch vụ trên đa n tnh Đắk Nông thay thế

02/01/2011

6.

Nghị quyết

17/2008/NQ-HĐND ngày 22/12/2008

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong bản quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005 của HĐND tỉnh Đắk Nông về một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế Tổ hợp tác và Hợp tác xã của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2005-2010.

Hết hiu lc ghi trong văn bản

31/12/2010

7.

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009

Nghị quyết về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp cho cán bộ cơ sở.

Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 v việc quy định chc danh, s lưng, mc phcp và mt schế đ, chính sách đi với những người hot đng không chuyên trách cp xã và ở thôn, buôn, bon, bn, t dân ph thay thế

19/12/2011

8.

Nghị quyết

11/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009

Thông qua d toán thu ngân sách nhà nưc trên đa bàn, dtoán thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cp tnh năm 2010.

Nghị quyết thưng niên

31/12/2012

9.

Nghị quyết

13/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009

Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2010.

Nghị quyết thưng niên

31/12/2012

10.

Nghị quyết

16/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm 2010 đến năm 2015.

Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 Về chính sách h trợ kinh p cho hc sinh, sinh viên là ngưi dân tc thiểu s tnh Đk Nông t năm học 2011-2012 đến năm học 2015- 2016 thay thế

19/12/2011

11.

Nghị quyết

17/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009

Về việc phê chuẩn tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn; các thôn, bon, buôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II năm 2010 của tỉnh Đắk Nông.

Nghị quyết này ch thực hin trong năm 2010

31/12/2010

12.

Nghị quyết

34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

V vic quy định chức danh, s lượng, mức phụ cấp và một schế độ, cnh sách đối với những người hot động không chuyên trách cấp xã và thôn, buôn, bon, bn, tổ dân ph.

Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 v vic quy đnh chức danh, s lượng, mức phụ cấp và một s chế độ, chính sách đi với những người hot động không chuyên trách cp xã và thôn, buôn, bon, bn, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Đk Nông thay thế

01/01/2014

II. QUYẾT ĐỊNH

13.

Quyết đnh

28/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

Về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị.

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

02/11/2013

14.

Quyết đnh

32/2008/QĐ-UBND ngày 04/11/2008

Về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

26/01/2014

15.

Quyết đnh

06/2009/QĐ-UBND ngày 05/3/2009

Về việc quy định mức hỗ trợ di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 thay thế

16/11/2013

16.

Quyết đnh

14/2009/QĐ-UBND, ngày 28/8/2009

Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

02/11/2013

17.

Quyết đnh

06/2010/QĐ-UBND, ngày 23/02/2010

Ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

30/01/2014

18.

Quyết đnh

06/2011/QĐ-UBND, ngày 24/01/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

02/11/2013

19.

Quyết đnh

19/2011/QĐ-UBND, ngày 24/5/2011

Ban hành Quy định quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế.

17/01/2014

20.

Quyết đnh

21/2011/QĐ-UBND, ngày 08/7/2011

Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 về việc quy định thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

20/01/2014

21.

Quyết đnh

23/2012/QĐ-UBND, ngày 28/12/2012

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2013

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2014 thay thế

01/01/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại vb

Số, ký hiu; ngày, tháng, năm ban hành vb; tên gọi ca văn bn/trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy đnh hết hiu lc

do hết hiu lc

Ngày hết hiu lc

I. NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

Nghị quyết số 328/2004/NQ-HĐND ngày 31/12/2004 về việc ban hành danh mục các loại phí trên địa bàn tỉnh

Các mục 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 sửa đổi

5/8/2007

NQ số 06/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 sa đổi

09/6/2012

2.

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 về việc ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điểm 11.1 mục 11 biểu mức thu phí

- Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

05/8/2007

Lệ phí địa chính, Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Nghị quyết số 16/2010 ngày 15/10/2010 bãi bỏ một phần.

25/10/2010

Mục 1, mục 3 biểu mức thu phí ban hành kèm theo NQ 02

- Nghị quyết s 06/2012 ngày 31/5/2012 bãi bỏ 1 phn.

10/6/2012

3.

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007, V/v thông qua quy định chế độ chi hội nghị, chế bộ công tác phí và tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội trên đại bàn tỉnh Đắk Nông

Điều 1, Điều 2 bản quy định kèm theo Nghị quyết

Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 bãi bỏ Điều 1, Điều 2.

25/10/2010

4.

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 về chính sách tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất ở cho cán bộ công chức được điều động đến công tác tại tỉnh Đắk Nông

Bổ sung khon 6 mục II phn C và thay thế khon 1,2,3 mc IV phn C

Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung.

29/12/2013

5.

Nghị quyết

15/2008/NQ-HĐND ngày 22/12/2008 V/v thông qua quy hoạch chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

Khon 3, 4 Điu 1

Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 bãi bỏ một phần.

10/6/2012

6.

Nghị quyết

09/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 về việc thông qua Đề án quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Một phn ni dung chương IV, V

Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012, Về việc Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 sửa đổi, bổ sung

11/6/2012

7.

Nghị quyết

14/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 về việc thu phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Mục III, phn B

Nghị quyết s 29/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013, V vic quy định mức thu, qun lý và sử dụng phí bo vệ môi trường đối với nước thi sinh hot trên địa bàn tỉnh Đk Nông bãi bỏ

29/12/2013

8.

Nghị quyết

15/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009 về việc thông qua Danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Một số dự án ban hành kèm theo Nghị quyết

Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011, Về việc đưa một số dự án ra khỏi danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư tại Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009 và Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 06/5/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi

30/7/2011

09.

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND ngày 06/5/2010 Thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Một số dự án ban hành kèm theo Nghị quyết

30/7/2011

10.

Nghị quyết

12/2010/NQ-HĐND, ny 14/7/2010 Quy định v một schính sách khuyến khích đu tư vào lĩnh vực nông nghip cht lượng cao tỉnh Đk Nông giai đon 2010-2015

Khon 2, Điu 4; Khon 2, Điu 5; Mục 4, Phn I Danh mục và một số nội dung khác

Nghị quyết s 05/2012/NQ-HĐND, ngày 31/5/2012 sửa đi, bổ sung một số nội dung Quy định chính sách khuyến khích đu vào lĩnh vực nông nghip cht lượng cao tỉnh Đk Nông giai đon 2010 – 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND

11/6/2010

11.

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 về việc miễn, sửa đổi và ban hành các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Khon 1 Điu 3; Điu 5 bn quy định ban hành kèm theo nghị quyết

NQ số 28/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013, Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 06/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 về việc miễn, sửa đổi và ban hành các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

29/12/2013

12.

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND, ngày 31/5/2012 Quy định cơ cấu nguồn vốn thực hin Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đon 2012-2015

Điểm b khoản 2 Điều 1

26/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10

29/12/2013

13

Nghị quyết

16/2012/NQ–HĐND, ngày 19/7/2012 Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Một số dịch vụ khám, chữa bệnh

Nghị quyết s 35/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 V vic sửa đổi g một số dịch v khám, chữa bnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 16

29/12/2013

II. QUYẾT ĐỊNH

1.

Quyết định

59/2005/QĐ-UBND 07/12/2005 Về việc quy định mức giá đất để thu tiền sử dụng đất tại khu đô thị mới Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa.

G mt số khu đt

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND ngày 17/7/2008, Về điều chỉnh, bổ sung quy định về giá đất tại khu đô thị mới Đắk Nia theo Quyết định số 59

27/7/2005

2.

Quyết định

05/2006/QĐ-UBND ngày 16/01/2006, Về việc phê duyệt Phương án đầu tư quy hoạch phân lô đất ở khu số 1, 2 và 4- Khu dân cư Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa.

Điểm c, mục 5 Điều 1

Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND Đơn giá nhà vật kiến trúc xây dựng mới Quảng Trị">25/2006/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 Về việc điều chỉnh điểm c, mục 5 Điều 1, Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 16/01/2006

26/7/2006

3.

Quyết định

20/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006, Về việc quy định mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Đim b, đim c, khon 1, Điu 1

Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 07/5/2007 về việc điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng thường xuyên tại các cơ sở Bảo trợ xã hội Nhà nước

10/5/2007

4.

Quyết định

33/2006/QĐ-UB ngày 13/9/2006, Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Khoản 1, Điều 3; Điều 10, 11; Một phần các Điều 7,8,9.

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 14/10/2009, Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 33

24/10/2009

5.

Quyết định

42/2006/QĐ-UBND ngày 01/11/2006, Về việc quy định chế độ cho lực lượng phục vụ thi đấu thể thao, khen thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao của tỉnh Đắk Nông.

Mục II bản quy định ban hành kèm theo Quyết định 42

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 22/2/2013, Về việc Quy định chế độ thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng đối với vận động viên thể thao; chế độ khen thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích trong thi đấu của tỉnh Đắk Nông thay thế.

04/3/2013

6.

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND 13/9/2007, về việc ban hành chế độ hội nghị, chế độ công tác phí và tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 1, Điều 2, Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bãi bỏ.

02/12/2010

7.

Quyết định

17/2007/QĐ-UBND 13/9/2007 về việc ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điểm 11.1, mục 11 tại Biểu danh mục phí, lệ phí

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 19/9/2008 Về việc không thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bãi bỏ

29/9/2008

8.

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành quy định quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Các Quy định về cấp giấy phép xây dựng

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013, Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

02/11/2013

9.

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 17/8/2009, Về việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Gạch đầu dòng thứ 3 điểm a Điều 2

Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 13

7/5/2010

10.

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND ngày 23/2/2010, Ban hành hướng dẫn cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Khoản 2 Điều 5; khoản 1 Điều 10; khoản 3 Điều 12; Điều 14; khoản 2 Điều 15 và một số nội dung khác

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 01/3/2011, Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05 sửa đổi.

11/3/2011

11.

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Khon 4 Điu 1

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 14/3/2012, Ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và một số đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

01/01/2012

12.

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015

Phụ biểu tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ban hành kèm theo Quyết định 36

Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10/5/2011, Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36.

20/5/2011

13.

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 Về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.

Mục 1, mục 2 phần I

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 V/v sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND

9/12/2011

14.

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định hướng dẫn một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điểm b khoản 6 Điều 1

Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012, Về việc sửa đổi điểm b, khoản 6, Điều 1, Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND

30/8/2012

15.

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011, Về quy định giá bồi thường cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Khon 3 Điu 2

Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012, Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND

22/9/2012

16.

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011, Về việc quy định vị trí cống đầu kênh của Tổ chức hợp tác dùng nước và mức trần phí dịch vụ thủy nông nội đồng trên địa bàn tỉnh.

Điu 5

Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013, Về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

27/6/2013

17.

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011, Về việc ban hành quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh

Phần cấp giấy phép xây dựng

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013, Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

02/11/2013

18.

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012, Ban hành quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Điểm a, điểm b, khoản 2, Điều 5

Quyết định số 20/1013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND

25/10/2013

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 427 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

TT

Tên loại vb

Số, ký hiệu ny, tháng vb

Trích yếu nội dung ca văn bản

Kiến ngh

do kiến nghị

Cơ quan ch trì soạn thảo

Thời hạn xử

 

22.

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Nghị quyết về việc thông qua Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép xây dựng trong lĩnh vực điện lực.

Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh

Trong năm 2014

 

23.

Nghị quyết

03/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009

Nghị quyết về việc thông qua mức phụ cấp cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Thông tư số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 Quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.

Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh

Trong năm 2014

 

24.

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009

Nghị quyết về việc quy định chế độ phụ cấp và khoán công tác phí cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, liên thông ở các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Sửa đổi

Do một số nội dung tại Nghị quyết này đã được thay thế bởi Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

SNội vụ tham mưu cho y ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh

Trong năm 2014

 

25.

Quyết đnh

34/2004/QĐ-UBND ngày 19/4/2004

Về việc quy định thời gian làm việc trong tuần của các Sở, Ban, Ngành, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh Đắk Nông.

Sửa đổi

Để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

S Nội v

Trong năm 2014

 

26.

Quyết đnh

35/2004/QĐ-UBND ngày 20/4/2004

Quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn toàn tỉnh

Thay thế

Để phù hợp với Luật Khiếu nại 2011 và Nghị định số 75/ 2012/ NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo 2011 và Nghị định số 76/ 2012/ NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo.

Thanh tra tỉnh

Trong năm 2014

 

27.

Quyết đnh

36/2004/QĐ-UBND ngày 20/4/2004

Về việc ban hành quy định chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thay thế

Để phù hợp với Luật Khiếu nại 2011 và Nghị định số 75/ 2012/ NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo 2011 và Nghị định số 76/ 2012/ NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo.

Thanh tra tỉnh

Trong năm 2014

 

28.

Quyết đnh

40/2004/QĐ-UBND ngày 24/5/2004

V/v ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp vi Lut Bo vệ môi trưng ngày 29/11/2005 và c văn bản hưng dn thi hành; Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 hướng dn v đánh g môi trưng chiến lưc, đánh giá tác động môi trưng và cam kết bảo v môi trường

STư pháp phối hợp vi Si nguyên và Môi trường

Tháng 4/2014

 

29.

Quyết đnh

51/2004/QĐ-UBND ngày 29/6/2004

Về việc ban hành quy chế Báo cáo viên pháp luật.

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

S Tư pháp

Tháng 4/2014

 

30.

Quyết đnh

54/2004/QĐ-UNND ngày 30/6/2004

Về việc quy định đầu tư theo hình thức xây dựng trả chậm

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

STư pháp phối hợp vi SXây dựng

Tháng 4/2014

 

31.

Quyết đnh

55/2004/QĐ-UBND ngày 30/6/2004

Ban hành quy định về chế độ báo cáo thống kê hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Luật thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

STư pháp phối hợp vi Sở Công thương

Tháng 4/2014

 

32.

Quyết đnh

59/2004/QĐ-UB ngày 29/7/2004

Về việc quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng

Thay thế.

Để phù hợp với Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa, khu thể thao thôn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trong năm 2014

 

33.

Quyết đnh

75/2004/QĐ-UBND ngày 15/11/2004

Về việc ban hành Quy chế tuyển công chức cấp tỉnh, huyện.

Bãi bỏ.

Do không còn phù hợp với Luật Công chức năm 2008; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và qun lý công chức

STư pháp phối hợp vi S Nội v

Tháng 4/2014

 

34.

Quyết đnh

1194/2004/QĐ-UB ngày 18/11/2004

Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, chuyển mục đích, cấp phép xây dựng nhà ở tại đô thị Gia Nghĩa.

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

STư pháp phối hp vi SXây dựng

Tháng 4/2014

 

35.

Quyết đnh

14/2005/QĐ-UBND ngày 31/1/2005

Về việc ban hành Quy định cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Cn sửa đổi

Để phù hp vi Nghị đnh số 154/2007/NĐ-CP, ngày 14/7/2008 của Chính phsa đi, bsung 143/2003/NĐ-CP, quy đnh chi tiết thi hành mt số điu của Pháp lnh khai thác và bo v công trình thủy lợi

SNông nghiệp và Phát trin nông thôn

Trong năm 2014

 

36.

Quyết đnh

28/2005/QĐ-UBND ngày 08/6/2005

Về việc ban hành công báo cấp tỉnh.

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 về công báo.

Văn phòng y ban nhân dân

Tháng 4/2014

 

37.

Quyết đnh

30/2005/QĐ-UBND ngày 08/7/2005

Về việc ban hành “Quy định quản lý nhà nước các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Đắk Nông”.

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Quyết định 24/2006/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành “ Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010”.

STư pháp phối hợp vi SKhoa học và Công nghệ

Tháng 4/2014

 

38.

Quyết đnh

40/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005

V/v ban hành quy chế tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô áp dụng cho đối tượng là đồng bào dân tộc ít người có trình độ văn hóa thấp.

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Luật giao thông đường bộ năm 2008; Thông tư số 72/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2005 Ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

STư pháp phối hợp vi Sở Giao thông vận tải

Tháng 4/2014

 

39.

Quyết đnh

20/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006

Về việc quy định mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Thay thế

Để phù hợp với Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

S Lao động Thương binh và Xã hội

Trong năm 2014

 

40.

Quyết đnh

33/2006/QĐ-UB ngày 13/9/2006

Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Bãi bỏ

Do còn không phù hợp với Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 /10/2009 Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

STư pháp phối hợp vi SXây dựng

Tháng 4/2014

 

41.

Quyết đnh

38/2006/QĐ-UBND ngày 21/9/2006

Bộ đơn giá xây dựng công trình- Phần lắp đặt, khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/9/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Xây dựng

Tháng 4/2014

 

42.

Quyết đnh

10/2007/QĐ-UBND ngày 07/5/2007

Về việc điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng thường xuyên tại các cơ sở Bảo trợ xã hội Nhà nước.

Thay thế

Để phù hợp với Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

S Lao động Thương binh và Xã hội

Trong năm 2014

 

43.

Quyết đnh

14/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007

Về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Bãi bỏ

Do còn không phù hợp với Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 /10/2009

Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Xây dựng

Tháng 4/2014

 

44.

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008

Về việc ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Thay thế

Để phù hợp với Luật đo lường ngày 11/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Sở Khoa học và Công nghệ

Trong năm 2014

 

45.

Quyết đnh

02/2008/QĐ-UBND ngày 17/01/2008

Về việc ban hành Quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã.

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

STư pháp phối hp SNội v

Tháng 4/2014

 

46.

Quyết đnh

09/2008/QĐ-UBND, ngày 27/3/2008

Về việc bổ sung một số quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 59/2004/QĐ-UB ngày 29/7/2004 của UBND tỉnh Đắk Nông

Thay thế.

Để phù hợp với Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa, khu thể thao thôn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trong năm 2014

 

47.

Quyết đnh

10/2008/QĐ-UBND ngày 03/4/2008

Về việc ban hành kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn từ năm 2008-2020.

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp vi Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 vviệc thông qua Chương trình phát trin nhà tnh Đk Nông đến năm 2020

Sở Tư pháp phối hợp Sở Xây dựng

Tháng 4/2014

 

48.

Quyết đnh

11/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008

Về việc ban hành quy định, trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

STư pháp phối hợp vi Si nguyên và Môi trường

Tháng 4/2014

 

49.

Quyết đnh

18/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Thay thế

Để phù hợp với Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản và các văn bản khác

S Tư pháp

Trong năm 2014

 

50.

Quyết đnh

19/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Quyết định về việc quy định chế độ phụ cấp và khoán công tác phí cho CBCC làm việc tại bộ phận một cửa.

Sửa đổi

Để phù hợp với Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

S i cnh

Trong năm 2014

 

51.

Quyết đnh

21/2009/QĐ-UBND ngày 14/10/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Do còn không phù hợp với Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 /10/2009 Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

STư pháp phối hp SXây dựng

Tháng 4/2014

 

52.

Quyết đnh

22/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009

Về việc ban hành Quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước vào nguồn nước quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước

STư pháp phối hp

Tháng 4/2014

 

53.

Quyết đnh

23/2009/QĐ-UBND ngày 10/11/2009

Về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

Bãi bỏ

Do căn cứ pháp lý ban hành Quyết định này đã hết hiệu lực thi hành

S Tư pháp

Tháng 4/2014

 

54.

Quyết đnh

02/2010/QĐ-UBND, ngày 22/01/2010

Ban hành quy định thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sửa đổi.

Để phù hợp với Điều 1 Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 về hướng dẫn thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.

SThông tin và Truyn thông

Trong năm 2014

 

55.

Quyết đnh

04/2010/QĐ-UBND, ngày 08/02/2010

Thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sửa đổi

Để phù hợp với Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

S i chính

Trong năm 2014

 

56.

Quyết đnh

07/2010/QĐ-UBND, ngày 27/4/2010

Ban hành quy định quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ; mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; ấp trứng gia cầm và sản phẩm kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

STư pháp phối hợp vi SNông nghiệp và Phát trin nông thôn

Tháng 4/2014

 

57.

Quyết đnh

11/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010

Ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh

Thay thế

Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

S Văn a, Thể thao và Du lịch

Trong năm 2014

58.

Quyết đnh

13/2010/QĐ-UBND, ngày 16/6/2010

Về việc ban hành Quy chế quản lý công tác văn thư và lưu trữ tỉnh

Thay thế

Để phù hợp với Luật Lưu trữ 2011; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

S Nội v

Trong năm 2014

59.

Quyết đnh

21/2010/QĐ-UBND, ngày 30/7/2010

Ban hành quy định về quản lý và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sửa đổi, bổ sung

Để phù hợp với Nghị định số 54/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp, trong đó sửa đổi nội dung về trình tự, thủ tục, thời hạn xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

Sở Công thương

Trong năm 2014

60.

Quyết đnh

26/2010/QĐ-UBND, ngày 08/9/2010

Về việc ban hành Quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật gây quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thay thế

Để phù hợp với Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

S Văn a, Thể thao và Du lịch

Trong năm 2014

61.

Quyết đnh

29/2010/QĐ-UBND, ngày 28/9/2010

Ban hành quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sửa đổi

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập bãi bỏ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp nhà nước

S Nội v

Trong năm 2014

62.

Quyết đnh

30/2010/QĐ-UBND, ngày 05/10/2010

Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sửa đổi

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

S Tư pháp

Trong năm 2014

63.

Quyết đnh

39/2010/QĐ-UBND, ngày 24/11/2010

Ban hành Danh mục các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải lập Bản cam kết bảo vệ môi trường

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Si nguyên và Môi trường

Tháng 4/2014

64.

Quyết đnh

41/2010/QĐ-UBND, ngày 03/12/2010

Ban hành Quy định khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Đắk Nông

Thay thế

Để phù hợp với Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ và Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 về khuyến nông

Sở Công thương

Trong năm 2014

65.

Quyết đnh

02/2011/QĐ-UBND ngày 06/01/2011

Về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.

Thay thế

Để phù hợp với Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

SLao động, Thương binh và Xã hội

Trong năm 2014

66.

Quyết đnh

25/2011/QĐ-UBND, ngày 09/8/2011

Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ một phn

Do không còn phù hợp với Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 02/6/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 hướng dẫn Nghị định 16 về rà soát, hệ thống hóa văn bản

S Tư pháp

Tháng 4/2014

67.

Quyết đnh

31/2011/QĐ-UBND, ngày 29/11/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Thay thế

Để phù hợp với Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

S Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong năm 2014

68.

Quyết đnh

04/2012/QĐ-UBND, ngày 14/3/2012

Ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và một số đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Thay thế

Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

S Ni v

Trong năm 2014

69.

Quyết đnh

04/2013/QĐ-UBND, ngày 23/01/2013

Ban hành Quy định bổ sung một số tiêu chí và mức đạt của một số tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã, phường, thị trấn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Sửa đổi và bãi bỏ một phn

- Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 15 để phù hợp với Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

- Bãi bỏ Điều 6, Điều 7, Điều 13 do không phù hợp với Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020

S Văn a, Thể thao và Du lịch

Trong năm 2014

70.

Quyết đnh

13/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013

Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sửa đổi

Để phù hợp với Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 quy định về dạy thêm, học thêm (đã có Công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo)

S Giáo dục và Đào tạo

Trong năm 2014

71.

Quyết đnh

15/2013/QĐ-UBND ngày 03/9/2013

Về việc Ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sửa đổi

Một số nội dung không phù hợp (Đã có Công văn gửi Sở Giao thông vận tải và UBND tỉnh)

SGiao thông vn tải

Trong năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA CÒN HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 427 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

TT

Tên loại vb

Số, ký hiệu ny, tháng vb

Trích yếu

Hiệu lực văn bản

Thời điểm có hiệu lc

Ghi chú

I. NGH QUYẾT CỦA HỘI ĐNG NHÂN DÂN

1. M 2004

72.

Nghị quyết

153/2004/NQ-HĐND ngày 12/8/2004

Về việc thông qua phương án tạo vốn để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng

Còn hiệu lực

22/8/2004

 

73.

Nghị quyết

328/2004/NQ-HĐND ngày 31/12/2004

Nghị quyết về việc ban hành danh mục các loại phí trên địa bàn tỉnh

Còn hiệu lực

11/01/2005

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 và NQ số 06/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 sửa đi các mục 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12

2. M 2005

74.

Nghị quyết

03/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005

Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế và xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.

Còn hiệu lực

30/7/2005

 

75.

Nghị quyết

04/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005

Nghị quyết về việc thông qua Đề án: “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông đến năm 2020”.

Còn hiệu lực

30/7/2005

 

3. M 2006

76.

Nghị quyết

11/2006/NQ-HĐND ngày 03/8/2006

Nghị quyết về việc thông qua đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020”

Còn hiệu lc.

13/8/2006

 

77.

Nghị quyết

12/2006/NQ-HĐND ngày 03/8/2006

Nghị quyết về việc thông qua đề án “Phát triển thủy lợi nhỏ tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020”.

Còn hiệu lực

13/8/2006

 

78.

Nghị quyết

33/2006/NQ-HĐND 25/12/2006

Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển khuyến nông, khuyến ngư giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.

Còn hiệu lc.

04/01/2007

 

4. M 2007

79.

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐND, ngày 25/7/2007

Về việc thông qua Đề án phát triển giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020.

Còn hiệu lực

05/8/2007

 

80.

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND, ngày 25/7/2007

Nghị quyết v việc ban nh danh mc phí, l phí trên đa bàn tnh Đk Nông.

Còn hiệu lực

 

Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008; Ngh quyết số 16/2010 ngày 15/10/2010 và Nghị quyết số 06/2012 ngày 31/5/2012 bãi bỏ Điểm 11.1 mục 11 biu mức thu phí; L phí đa chính, Lệ phí cấp Giấy chứng nhn quyn sở hữu nhà ; Mc 1, mc 3 biu mức thu phí ban hành kèm theo NQ 02

81.

Nghị quyết

18/2007/NQ-HĐND 24/12/2007

Thông qua đề án “Xây dựng và phát triển đô thị Gia Nghĩa giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2020”.

Còn hiệu lc.

31/12/2007

 

5. M 2008

82.

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND 25/7/2008

Nghị quyết về việc thông qua Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Còn hiệu lực

27/7/2008

 

83.

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Nghị quyết về chính sách tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất ở cho cán bộ công chức được điều động đến công tác tại tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

05/8/2008

Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 Bsung khon 6 mục II phần C và thay thế khon 1,2,3 mc IV phn C

84.

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND 25/7/2008

Nghị quyết về việc không thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lc.

27/7/2008

 

85.

Nghị quyết

15/2008/NQ-HĐND ngày 22/12/2008

V/v thông qua quy hoạch chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

Còn hiệu lực

 

NQ số 06/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 bãi bỏ Khon 3, 4 Điu 1

6. M 2009

86.

Nghị quyết

02/2009/NQ-HĐND 23/7/2009

Nghị quyết về việc thông qua Quy định chế độ chính sách Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

03/8/2009

 

87.

Nghị quyết

03/2009/NQ-HĐND 23/7/2009

Nghị quyết về việc thông qua mức phụ cấp cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

Còn hiệu lực

03/8/2009

 

88.

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND 23/7/2009

Nghị quyết về việc quy định chế độ phụ cấp và khoán công tác phí cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, liên thông ở các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

03/8/2009

 

89.

Nghị quyết

08/2009/NQ-HĐND 23/7/2009

Nghị quyết về việc thông qua Đề án đặt và đổi tên đường phố thị xã Gia Nghĩa

Còn hiệu lực

03/8/2009

 

90.

Nghị quyết

09/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009

Nghị quyết về việc thông qua Đề án quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Còn hiệu lực

 

NQ số 02/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 sửa đổi, bổ sung một phn ni dung chương IV, V

91.

Nghị quyết

14/2009/NQ-HĐND 25/12/2009

Nghị quyết về việc thu phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Còn hiệu lực

04/01/2010

Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 bãi bmc III, phn B

92.

Nghị quyết

15/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009

Về việc thông qua Danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

30/7/2011

Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 sửa đổi phn nội dung Dự án khu A phía Đông đô th Gia Nghĩa

93.

Nghị quyết

18/2009/NQ-HĐND 25/12/2009

Nghị quyết thông qua Đề án “Thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông”.

Còn hiệu lực

05/01/2010

 

7. M 2010

94.

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND, ngày 06/5/2010

Thông qua đề án bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lễ hội-hoa văn-cồng chiêng và nhạc cụ của các dân tộc thiểu số tại chỗ, giai đoạn 2010-2015

Còn hiệu lực

16/5/2010

 

95.

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND, ngày 06/5/2010

Thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

30/7/2011

Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 sửa đổi

96.

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND, ngày 06/5/2010

Thông qua đề án quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025

Còn hiệu lực

16/5/2010

 

97.

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND, ngày 06/5/2010

Thông qua quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước của tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

16/5/2010

 

98.

Nghị quyết

06/2010/NQ-HĐND, ngày 06/5/2010

Thông qua quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp, các tổ chức được nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Còn hiệu lực

16/5/2010

 

99.

Nghị quyết

12/2010/NQ-HĐND, ngày 14/7/2010

Quy định về một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010-2015

Còn hiệu lực

 

NQ số 05/2012/NQ-HĐND, ngày 31/5/2012 sa đổi

100.

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND, ngày 15/10/2010

Ban hành lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các phường thuộc thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

25/10/2010

 

101.

Nghị quyết

17/2010/NQ-HĐND, ngày 15/10/2010

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách các cấp thuộc tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015

Còn hiệu lực

25/10/2010

 

102.

Nghị quyết

19/2010/NQ-HĐND, ngày 15/10/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

25/10/2010

 

103.

Nghị quyết

20/2010/NQ-HĐND, ngày 15/10/2010

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2011-2015

Còn hiệu lực

25/10/2010

 

104.

Nghị quyết

21/2010/NQ-HĐND, ngày 15/10/2010

Thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020

Còn hiệu lực

25/10/2010

 

105.

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND, ngày 15/10/2010

Quy định mức đóng góp quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

25/10/2010

 

106.

Nghị quyết

30/2010/NQ-HĐND, ngày 23/12/2010

Về việc thông qua “Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2011-2015 tỉnh Đắk Nông”.

Còn hiệu lực

02/01/2011

 

107.

Nghị quyết

32/2010/NQ-HĐND, 23/12/2010

Về việc thông qua Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh

Còn hiệu lực

02/01/2011

 

108.

Nghị quyết

36/2010/NQ-HĐND, ngày 23/12/2010

Về việc thông qua Quy định mức học phí trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

02/01/2011

 

8. M 2011

109.

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND, ngày 20/7/2011

Về việc đưa một số dự án ra khỏi danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư tại Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009 và Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 06/5/2010.

Còn hiệu lực

30/7/2011

 

110.

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND, ngày 20/7/2011

Về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; mức phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động của Dân quân trên địa bàn tỉnh.

Còn hiệu lực

30/7/2011

 

111.

Nghị quyết

27/2011/NQ-HĐND, ngày 9/12/2011

Thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Còn hiệu lực

19/12/2011

 

112.

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND, ngày 9/12/2011

Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2015

Còn hiệu lực

19/12/2011

 

113.

Nghị quyết

36/2011/NQ-HĐND, ngày 9/12/2011

Quy định mức học phí đối với Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập của tỉnh Đắk Nông từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015

Còn hiệu lực

19/12/2011

 

114.

Nghị quyết

37/2011/NQ-HĐND, ngày 9/12/2011

Về chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 - 2013

Còn hiệu lực

19/12/2011

 

115.

Nghị quyết

38/2011/NQ-HĐND, ngày 9/12/2011

Về chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016

n hiệu lc

19/12/2011

 

9. M 2012

116.

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND, ngày 31/5/2012

Về việc Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

n hiệu lc

11/6/2012

 

117.

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND, ngày 31/5/2012

Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và dự toán chi của một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh năm 2012

n hiệu lc

11/6/2012

 

118.

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND, ngày 31/5/2012

Quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

n hiệu lc

11/6/2012

 

119.

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND, ngày 31/5/2012

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010 – 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh

n hiệu lc

11/6/2012

 

120.

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND, ngày 31/5/2012

Về việc miễn, sửa đổi và ban hành các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

n hiệu lc

11/6/2012

NQ số 28/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 sửa đổi khon 1 Điu 3; Điều 5 bn quy định ban hành kèm theo Nghị quyết

121.

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND, ngày 31/5/2012

V/v thông qua điều chỉnh Đề án đặt và đổi tên đường phố thị xã Gia Nghĩa

n hiệu lc

11/6/2012

 

122.

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND, ngày 31/5/2012

Quy định về chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao và một số chế độ đặc thù đối với trọng tài các giải bóng đá, huấn luyện viên, vận động viên

n hiệu lc

11/6/2012

 

123.

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND, ngày 31/5/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Còn hiệu lực

11/6/2012

Công văn số 123/HĐND-VP ngày 28/6/2012 đính chính

124.

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND, ngày 31/5/2012

Quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015

n hiệu lc

11/6/2012

Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 v việc sa đổi, b sung một số điu của Nghị quyết số 10

125.

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND, ngày 19/7/2012

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015

còn hiu lc

29/7/2012

 

126.

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND, ngày 19/7/2012

Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

còn hiu lc

29/7/2012

Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 sa đổi

127.

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND, ngày 19/7/2012

Quy định cơ cấu vốn đầu tư thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2012-2015

còn hiu lc

29/7/2012

 

128.

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND, ngày 19/7/2012

Bổ sung danh mục các dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2012

còn hiu lc

29/7/2012

 

129.

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND,ngày 19/7/2012

Thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2012 – 2015

Còn hiệu lực

29/7/2012

 

130.

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012

Về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Còn hiệu lực

30/12/2012

 

131.

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012

Thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013

Còn hiệu lực

30/12/2012

 

132.

Nghị quyết

31/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

30/12/2012

 

133.

Nghị quyết

32/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012

Về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

30/12/2012

 

134.

Nghị quyết

33/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

30/12/2012

 

135.

Nghị quyết

36/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012

Quy định về nội dung chi và mức chi công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

30/12/2012

 

136.

Nghị quyết

37/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

30/12/2012

 

137.

Nghị quyết

38/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012

Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất cho ngân sách thị xã Gia Nghĩa và quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

30/12/2012

 

138.

Nghị quyết

39/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012

Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

30/12/2012

 

139.

Nghị quyết

40/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012

Thông qua Chương trình và Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông năm 2013

Còn hiệu lực

30/12/2012

 

140.

Nghị quyết

41/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012

Thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2015 - 2016.

Còn hiệu lực

30/12/2012

 

141.

Nghị quyết

42/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012

Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Còn hiệu lực

30/12/2012

 

142.

Nghị quyết

45/2012/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012

Về chính sách tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho cán bộ, công chức, viên chức

Còn hiệu lực

30/12/2012

 

10. M 2013

 

143.

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND ngày 12/3/2013

Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

22/3/2013

 

 

144.

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND ngày 12/3/2013

Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trên địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp

Còn hiệu lực

22/3/2013

 

 

145.

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Nghị quyết ban hành chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

29/7/2013

 

 

146.

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

29/7/2013

 

 

147.

Nghị quyết

14/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Nghị quyết phê duyệt đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ Cơ động, Phòng không, Pháo binh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2013-2017

Còn hiệu lực

29/7/2013

 

 

148.

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Nghị quyết thông qua giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

29/7/2013

 

 

149.

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Nghị quyết về việc quy định chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường trung học phổ thông chuyên và đối với học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học đạt giải tại các trường phổ thông của tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

29/7/2013

 

 

150.

Nghị quyết

19/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án triển khai xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh tại các trường học mầm non, trường học phổ thông công lập ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013-2016

Còn hiệu lực

29/7/2013

 

 

151.

Nghị quyết

20/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Nghị quyết quy định phí sử dụng bến, bãi tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

29/7/2013

 

 

152.

Nghị quyết

21/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013-2020

Còn hiệu lực

29/7/2013

 

 

153.

Nghị quyết

25/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014

Còn hiu lực

29/12/2013

 

 

154.

Nghị quyết

26/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 của HĐND tỉnh quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015

Còn hiu lực

29/12/2013

 

 

155.

Nghị quyết

28/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 06/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 về việc miễn, sửa đổi và ban hành các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiu lực

29/12/2013

 

 

156.

Nghị quyết

29/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiu lực

29/12/2013

 

 

157.

Nghị quyết

30/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Về việc thông qua chương trình giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2015

Còn hiu lực

29/12/2013

 

 

158.

Nghị quyết

32/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Về việc quy định chức danh, số lượng, mực phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Còn hiu lực

01/01/2014

 

 

159.

Nghị quyết

33/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Về việc quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, phân công công tác giữ chức vụ chủ chốt tại các hội có tính chất đặc thù

Còn hiu lực

01/01/2014

 

 

160.

Nghị quyết

34/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Về việc thông qua Đề án kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên các trường mầm non, phổ thông công lập ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2016

Còn hiu lực

29/12/2013

 

 

161.

Nghị quyết

35/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Về việc sửa đổi giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh ban hành kèm theo NQ số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Còn hiu lực

29/12/2013

 

 

162.

Nghị quyết

38/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Về việc đặt tên đường và công trình công cộng tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Còn hiu lực

29/12/2013

 

 

163.

Nghị quyết

39/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 về chính sách tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất ở cho cán bộ công chức được điều động đến công tác tại tỉnh Đắk Nông.

Còn hiu lực

29/12/2013

 

 

II. QUYẾT ĐỊNH, CH TH CỦA Y BAN NHÂNN

 

1. M 2004

 

164.

Quyết đnh

01/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

165.

Quyết đnh

02/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

166.

Quyết đnh

03/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

167.

Quyết đnh

04/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

168.

Quyết đnh

07/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

169.

Quyết đnh

08/2004/QĐ-UBND ngày

Về việc thành lập Sở Giao Thông vận tải tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

170.

Quyết đnh

10/2004/QĐ-UBND 01/01/2004

Về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

171.

Quyết đnh

11/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

172.

Quyết đnh

13/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

173.

Quyết đnh

14/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

174.

Quyết đnh

15/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

175.

Quyết đnh

16/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

176.

Quyết đnh

17/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

177.

Quyết đnh

20/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

178.

Quyết đnh

21/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Thanh tra tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

179.

Quyết đnh

22/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

180.

Quyết đnh

23/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Đài phát thanh truyền hình tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/01/2004

 

 

181.

Quyết đnh

24/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004

Về việc thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

30/01/2004

 

 

182.

Quyết đnh

34/2004/QĐ-UBND ngày 19/4/2004

Về việc quy định thời gian làm việc trong tuần của các Sở, Ban, Ngành, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

04/5/2004

 

 

183.

Quyết đnh

35/2004/QĐ-UBND ngày 20/4/2004

Quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn toàn tỉnh

Còn hiệu lực

20/4/2004

 

 

184.

Quyết đnh

36/2004/QĐ-UBND ngày 20/4/2004

Về việc ban hành quy định chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Còn hiệu lực

05/5/2004

 

 

185.

Quyết đnh

37/2004/QĐ-UBND ngày 21/4/2004

Về việc ban hành Quy chế khu vực biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Camphuchia thuộc tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

21/4/2004

 

 

186.

Quyết đnh

40/2004/QĐ-UBND ngày 24/5/2004

V/v ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

01/6/2004

 

 

187.

Quyết đnh

48/2004/QĐ-UBND ngày 28/6/2004

Về việc thành lập Văn phòng UBND trên cơ sở tách từ văn phòng HĐND và UBND

Còn hiệu lực

28/6/2004

 

 

188.

Quyết đnh

51/2004/QĐ-UBND ngày 29/6/2004

Về việc ban hành quy chế Báo cáo viên pháp luật.

Còn hiệu lực

29/6/2004

 

 

189.

Quyết đnh

54/2004/QĐ-UNND ngày 30/6/2004

Về việc quy định đầu tư theo hình thức xây dựng trả chậm

Còn hiệu lực

29/6/2004

 

 

190.

Quyết đnh

55/2004/QĐ-UBND ngày 30/6/2004

Ban hành quy định về chế độ báo cáo thống kê hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Còn hiệu lực

30/6/2004

 

 

191.

Quyết đnh

59/2004/QĐ-UB ngày 29/7/2004

Về việc quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng

Còn hiệu lực

29/7/2004

Quyết định sngày 09/2008/QĐ-UBND, ngày 27/3/2008 sửa đổi

 

192.

Quyết đnh

67/2004/QĐ-UBND ngày 07/9/2004

Về việc ban hành quy chế kết nghĩa bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Còn hiệu lực

07/9/2004

 

 

193.

Quyết đnh

70/2004/QĐ-UBND ngày 16/9/2004

Về việc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ.

Còn hiệu lực

16/9/2004

 

 

194.

Quyết đnh

72/2004/QĐ-UBND ngày 04/10/2004

Ban hành quy định bảo đảm an toàn công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Còn hiệu lực

04/10/2004

 

 

195.

Quyết đnh

75/2004/QĐ-UBND ngày 15/11/2004

Về việc ban hành Quy chế tuyển công chức cấp tỉnh, huyện.

Còn hiệu lực

15/11/2004

 

 

196.

Quyết đnh

80/2004/QĐ-UBND ngày 22/12/2004

Ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn.

Còn hiệu lực

22/12/2004

QĐ số 30/2011/QĐ-UBND, ngày 10/11/2011 sửa đổi

 

197.

Quyết đnh

1194/2004/QĐ-UB ngày 18/11/2004

Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, chuyển mục đích, cấp phép xây dựng nhà ở tại đô thị Gia Nghĩa.

Còn hiệu lực

18/11/2004

 

 

2. M 2005

 

198.

Quyết đnh

13/2005/QĐ-UBND ngày 25/01/2005

V/v triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy lễ hội-hoa văn-cồng chiêng và nhạc cụ dân gian của dân tộc M’nông tỉnh Đắk Nông”.

Còn hiệu lực

04/02/2015

 

 

199.

Quyết đnh

14/2005/QĐ-UBND ngày 31/1/2005

Về việc ban hành Quy định cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

01/02/2005

 

 

200.

Quyết đnh

28/2005/QĐ-UBND ngày 08/6/2005

Về việc ban hành công báo cấp tỉnh.

Còn hiệu lực

08/6/2005

 

 

201.

Quyết đnh

30/2005/QĐ-UBND ngày 08/7/2005

Về việc ban hành “Quy định quản lý nhà nước các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Đắk Nông”.

Còn hiệu lực

20/7/2005

QĐ số 14/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 sửa đổi Điu 4, Chương I, Quy định kèm theo Quyết đnh.

 

202.

Quyết đnh

36/2005/QĐ-UBND ngày 09/8/2005

V/v bãi bỏ Quyết định số 27/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh Đắk Nông về tỷ lệ tiết kiệm khi phê duyệt giá gói đấu thầu chỉ định thầu đối với giá trị dự toán xây lắp và mua sắm hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Còn hiệu lc.

01/01/2006

 

 

203.

Quyết đnh

40/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005

V/v ban hành quy chế tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô áp dụng cho đối tượng là đồng bào dân tộc ít người có trình độ văn hóa thấp.

Còn hiệu lực

18/8/2005

 

 

204.

Quyết đnh

42/2005/QĐ-UBND ngày 31/8/2005

Về việc triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông đến năm 2020”.

Còn hiệu lực

31/8/2005

 

 

205.

Quyết đnh

48/2005/QĐ-UBND ngày 01/9/2005

Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2005-2020.

Còn hiệu lực

01/9/2005

 

 

206.

Quyết đnh

59/2005/QĐ-UBND ngày 07/12/2005

Về việc quy định mức giá đất để thu tiền sử dụng đất tại khu đô thị mới Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa.

Còn hiệu lực

Quyết đnh 21/2008/QĐ-UBND, ngày 17/7/2008 bsung

22/12/2005

 

 

3. M 2006

 

207.

Quyết đnh

02/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006

Về việc Quy định mức hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Còn hiệu lc.

04/01/2006

 

 

208.

Quyết đnh

03/2006/QĐ-UBND ngày 05/01/2006

Về việc Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2006 đến 2010, có xét đến năm 2020.

Còn hiệu lc.

05/01/2006

 

 

209.

Quyết đnh

05/2006/QĐ-UBND ngày 16/01/2006

Về việc phê duyệt Phương án đầu tư quy hoạch phân lô đất ở khu số 1, 2 và 4- Khu dân cư Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa.

Còn hiệu lực

 

Quyết đnh số 25/2006/QĐ-UBND, ngày 18/7/2006 sửa đổi Điểm c, mc 5- Điều 1

 

210.

Quyết đnh

06/2006/QĐ-UBND ngày 23/01/2006

Ban hành quy hoạch phát triển xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế , văn hóa và thể dục thể thao của tỉnh Đắk Nông thực hiện Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ.

Còn hiệu lực

23/01/2006

 

 

211.

Quyết đnh

08/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006

Về việc phê duyệt Quy hoạch địa điểm cơ sở giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm 2006 đến 2010 và từ năm 2011 đến năm 2015.

Còn hiệu lc.

16/02/2006

Đưc bổ sung bi Quyết đnh số 31/2006/QĐ-UBND, ngày 30/8/2006

 

212.

Quyết đnh

09/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006

Về việc Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2006 đến năm 2010 có xét đến năm 2015.

Còn hiệu lc.

03/3/2006

 

 

213.

Quyết đnh

10/2006/QĐ-UBND ngày 21/3/2006

Về việc ban hành đơn giá lập lưới địa chính I, II và đơn giá đo vẽ thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000.

Còn hiệu lực

05/4/2006

 

 

214.

Quyết đnh

11/2006/QĐ-UBND ngày 21/3/2006

Bộ đơn giá xây dựng công trình- Phần xây dựng khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lc.

01/4/2006

 

 

215.

Quyết đnh

12/2006/QĐ-UBND ngày 21/3/2006

Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lc.

01/4/2006

 

 

216.

Quyết đnh

16/2006/QĐ-UBND ngày 4/5/2006

Quyết định về việc ban hành Bảng phân loại đường phố làm căn cứ tính thuế nhà, đất.

Còn hiệu lực

4/5/2006

 

 

217.

Quyết đnh

18/2006/QĐ-UBND ngày 15/5/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Còn hiệu lc.

01/6/2006

 

 

218.

Quyết đnh

19/2006/QĐ-UBND ngày 16/6/2006

Về việc ban hành “Chương trình hành động về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Đắk Nông trong tình hình mới”.

Còn hiệu lc.

30/6/2006

 

 

219.

Quyết đnh

20/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006

Về việc quy định mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Còn hiệu lực

29/6/2006

Quyết đnh số 10/2007/QĐ-UBND, ngày 07/5/2007 sửa đổi

 

220.

Quyết đnh

25/2006/QĐ-UBND ngày 26/7/2006

V/v điều chỉnh điểm c, mục 5- Điều 1, Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 16/1/2006 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

26/7/2006

 

 

221.

Quyết đnh

29/2006/QĐ-UBND 24/8/2006

Về việc ban hành đơn giá đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, 1/2000 và đơn giá đăng ký thống kê cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Còn hiệu lc.

24/8/2006

 

 

222.

Quyết đnh

31/2006/QĐ-UBND 30/8/2006

Về việc bổ sung địa điểm cơ sở giết mổ gia cầm tập trung tại QĐ số 08/2006/QĐ-UBND ngày 16/2/2006 của UBND tỉnh.

Còn hiệu lc.

20/9/2006

 

 

223.

Quyết đnh

33/2006/QĐ-UB ngày 13/9/2006

Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Còn hiệu lực

 

QĐ số 21/2009/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 sửa đổi.

 

224.

Quyết đnh

38/2006/QĐ-UBND 21/9/2006

Bộ đơn giá xây dựng công trình-Phần lắp đặt, khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

31/9/2006

 

 

225.

Quyết đnh

39/2006/QĐ-UBND 27/9/2006

Về việc phê duyệt Đề án phát triển thủy lợi nhỏ tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.

Còn hiệu lc.

11/10/2006

 

 

226.

Quyết đnh

42/2006/QĐ-UBND ngày 01/11/2006

Về việc quy định chế độ cho lực lượng phục vụ thi đấu thể thao, khen thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao của tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

 

QĐ số 06/2013/QĐ-UBND ngày 22/2/2013 sửa đổi Mục II bn quy đnh ban hành kèm theo Quyết đnh 42

 

227.

Quyết đnh

47/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006

Quyết định ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

30/12/2006

 

 

228.

Quyết đnh

48/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006

V/v ban hành bộ đơn dự toán phần khảo sát xây dựng khu vực thị xã Gia nghĩa.

Còn hiệu lc.

30/12/2006

 

 

229.

Quyết đnh

49/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006

V/v ban hành bộ đơn giá dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng khu vực thị xã.

Còn hiệu lc.

30/12/2006

 

 

230.

Quyết đnh

50/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006

V/v ban hành bộ đơn giá dự toán hệ thống thoát nước tại thị xã Gia Nghĩa.

Còn hiệu lc.

30/12/2006

 

 

4. M 2007

 

231.

Quyết đnh

08/2007/QĐ-UBND ngày 08/3/2007

Về việc ban hành Kế hoạch phát triển khuyến nông, khuyến ngư giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.

Còn hiệu lực

18/3/2007

QĐ số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 thay thế mục I, Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết đnh 08.

 

232.

Quyết đnh

09/2007/QĐ-UBND ngày 26/3/2007

Về việc ban hành mức giá đất để thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư Đường số 1- Trục Bắc Nam, Thị xã Gia Nghĩa.

Còn hiệu lực

11/4/2007

 

 

233.

Quyết đnh

10/2007/QĐ-UBND ngày 07/5/2007

Về việc điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng thường xuyên tại các cơ sở Bảo trợ xã hội Nhà nước.

Còn hiệu lực

07/5/2007

 

 

234.

Quyết đnh

14/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007

Về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

10/8/2007

 

 

235.

Quyết đnh

16/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007

Quyết định về việc ban hành chế độ hội nghị, chế độ công tác phí và tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

23//9/2007

QĐ số 35/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 bãi b Điu 1, Điu 2, Quy định ban hành kèm theo Quyết đnh

 

236.

Quyết đnh

17/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007

Quyết định về việc ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

23//9/2007

Quyết đnh số 30/2008/QĐ-UBND ngày 19/9/2008 bãi bĐiểm 11.1, mc 11 ti Biểu danh mc phí, lệ phí

 

237.

Quyết đnh

21/2007/QĐ-UBND ngày 27/11/2007

Quyết định về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

30/11/2007

 

 

5. M 2008

 

238.

Quyết đnh

01/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008

Về việc ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

21/01/2008

 

 

239.

Quyết đnh

02/2008/QĐ-UBND ngày 17/01/2008

Về việc ban hành Quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã.

Còn hiệu lực

27/01/2008

 

 

240.

Quyết đnh

06/2008/QĐ-UBND ngày 20/2/2008

Về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lc.

02/3/2008

 

 

241.

Quyết đnh

08/2008/QĐ-UBND ngày 03/3/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lc.

13/3/2008

 

 

242.

Quyết đnh

09/2008/QĐ-UBND, ngày 27/3/2008

Về việc bổ sung một số quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 59/2004/QĐ-UB ngày 29/7/2004 của UBND tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

06/4/2008

 

 

243.

Quyết đnh

10/2008/QĐ-UBND ngày 03/4/2008

Về việc ban hành kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn từ năm 2008-2020.

Còn hiệu lực

03/4/2008

 

 

244.

Quyết đnh

11/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008

Về việc ban hành quy định, trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

16/5/2008

 

 

245.

Quyết đnh

12/2008/QĐ-UBND ngày 14/5/2008

Về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà.

Còn hiệu lực

14/5/2008

 

 

246.

Quyết đnh

14/2008/QĐ-UBND ngày 27/5/2008

Về việc ban hành bộ Đơn giá dự toán thu, gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải tại thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

06/6/2008

 

 

247.

Quyết đnh

15/2008/QĐ-UBND ngày 28/5/2008

Về việc ban hành bộ đơn giá dự toán duy trì cây xanh tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

07/6/2008

 

 

248.

Quyết đnh

17/2008/QĐ-UBND ngày 04/6/2008

Ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lc.

14/6/2008

 

 

249.

Quyết đnh

18/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

10/7/2008

 

 

250.

Quyết đnh

21/2008/QĐ-UBND ngày 17/7/2008

Về điều chỉnh, bổ sung quy định về giá đất tại khu đô thị mới Đắk Nia theo Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND ngày 07/12/2005 của UBND tỉnh.

Còn hiệu lc.

27/7/2008

 

 

251.

Quyết đnh

25/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008

Về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

8/8/2008

 

 

252.

Quyết đnh

30/2008/QĐ-UBND ngày 19/9/2008

Quyết định về việc không thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

29/9/2008

 

 

253.

Quyết đnh

33/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008

Về việc ban hành quy định mức giá đất tại khu dân cư đường N6-Khu trung tâm hành chính tỉnh, thuộc phường Nghĩa Đức thị xã Gia Nghĩa.

Còn hiệu lực

21/11/2008

 

 

254.

Quyết đnh

38/2008/QĐ-UBND 22/12/2008

Về việc phê duyệt định hướng chiến lược phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.

Còn hiệu lc.

01/01/2013

 

 

255.

Quyết đnh

1424/2008/QĐ-UBND 06/10/2008

Quyết định về việc quy định cấm xe máy kéo nhỏ tham gia giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

 

 

 

6. M 2009

 

256.

Quyết đnh

02/2009/QĐ-UBND 07/1/2009

Ban hành quy định quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013

17/01/2009

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 thay thế một phần

 

257.

Quyết đnh

04/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009

Quyết định về việc ban hành các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

29/01/2009

 

 

258.

Quyết đnh

05/2009/QĐ-UBND ngày 09/2/2009

Quyết định về mức thu, nộp, quản lý, sử dụng và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

Còn hiệu lực

19/02/2009

 

 

259.

Quyết đnh

07/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định mức giá đất để thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư B- xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong.

Còn hiệu lực

04/4/2009

 

 

260.

Quyết đnh

09/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

Quyết định về việc cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

21/4/2009

 

 

261.

Quyết đnh

10/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009

Về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh.

Còn hiệu lực

04/6/2009

 

 

262.

Quyết đnh

11/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về việc ban hành Quy định việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet tại tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

19/6/2009

 

 

263.

Quyết đnh

12/2009/QĐ-UBND ngày 23/6/2009

Về việc phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Còn hiệu lực

01/7/2009

 

 

264.

Quyết đnh

13/2009/QĐ-UBND ngày 17/8/2009

Về việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Còn hiệu lực

27/8/2009

QĐ số 08/2010/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 sửa đổi, bổ sung.

 

265.

Quyết đnh

15/2009/QĐ-UBND ngày 02/9/2009

Về việc ban hành Quy chế giao ban báo chí hàng quý trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

12/9/2009

 

 

266.

Quyết đnh

17/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định cụ thể về điều kiện an toàn đối với hoạt động của phương tiện thủy nội địa dưới 1 tấn hoặc có sức chứa dưới 5 người.

Còn hiệu lực

20/9/2009

 

 

267.

Quyết đnh

19/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Quyết định về việc quy định chế độ phụ cấp và khoán công tác phí cho CBCC làm việc tại bộ phận một cửa.

Còn hiệu lực

8/10/2009

 

 

268.

Quyết đnh

20/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009

Về việc đặt, đổi tên đường phố, đánh số và gắn biển số nhà thị xã Gia Nghĩa.

Còn hiệu lực

30/9/2009

 

 

269.

Quyết đnh

21/2009/QĐ-UBND ngày 14/10/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Còn hiệu lực

24/10/2009

 

 

270.

Quyết đnh

22/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009

Về việc ban hành Quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước vào nguồn nước quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

25/10/2009

 

 

271.

Quyết đnh

23/2009/QĐ-UBND ngày 10/11/2009

Về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

Còn hiệu lực

20/11/2009

 

 

272.

Quyết đnh

25/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009

Về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 của ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

25/12/2009

 

 

273.

Quyết đnh

724/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ qua địa bàn tỉnh.

Còn hiệu lực

 

 

 

274.

Quyết đnh

776/2009/QĐ-UBND ngày 22/5/2009

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý xe máy kéo nhỏ trên địa bàn tỉnh

Còn hiệu lực

 

 

 

275.

Quyết đnh

01/2010/QĐ-UBND ngày 14/01/2010

Ban hành quy định ghi tên họ dân tộc M’Nông (cho đối tượng chưa ghi tên họ) ở tỉnh Đắk Nông.

Còn hiệu lực

24/01/2010

 

 

276.

Quyế