Quyết định 4271/QĐ-UBND

Quyết định 4271/QĐ-UBND năm 2017 về ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 4271/QĐ-UBND 2017 bồi dưỡng cán bộ Chương trình 135 Lào Cai 2017 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4271/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ CƠ SỞ VÀ CỘNG ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Gim nghèo bn vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu s và miền núi giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/05/2017 của Ủy ban dân tộc Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bn vững giai đoạn 2016-2020,

Theo đ nghị của Trưng ban Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 28/TTr-BDT ngày 19/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ sở đào tạo triển khai:

- Biên soạn tài liệu tập hun cho cán bộ cơ sở từ chuyên đ1 đến chuyên đề 14; tài liệu tập huấn cho cộng đồng từ chuyên đ1 đến chuyên đ 8.

(Có Chương trình khung kèm theo)

- Phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ sở đào tạo tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo kế hoạch hàng năm và nội dung Chương trình khung đã ban hành tại quyết định này.

Điu 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Dân tộc tnh; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT2,4;
- Như Điều 3
QĐ;
- CVP, PCVP2,3;
- Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, TH1, VX1, NLN 1,2

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyn Hữu Th

 

CHƯƠNG TRÌNH

KHUNG BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ CƠ SỞ VÀ CỘNG ĐỒNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Ban hành theo Quyết định số 4271/QĐ-UBND ngày 03/10/ 2017 của UBND tỉnh Lào Cai)

I. Mục đích

Chương trình Khung bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 là cơ sở đxây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu và tổ chức triển khai các lớp tập huấn thuộc tiểu dự án đào tạo và nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 nhằm đạt được các mục tiêu của chương trình theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

II. Đi tượng nâng cao năng lực

Đối tượng nâng cao năng lực bng nguồn vốn Ngân sách nhà nước của Chương trình thực hiện theo Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm:

1. Cộng đồng

Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, lãnh đạo t, nhóm; Cán bộ chi hội đoàn th, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng và người dân, ưu tiên người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực.

2. Cán bộ cơ sở:

Cán bộ xã và thôn (bao gồm ccán bộ luân chuyn, cán bộ tăng cường) cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã và thôn; ưu tiên cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực.

III. Nội dung khung chương trình đào tạo, tập huấn

1. Đối với cán bộ cơ sở: Thời gian tập huấn tối đa 05 ngày/chuyên đề, gồm các chuyên đ:

(1) Chuyên đề: Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, Quyết định 2085/QĐ-TTg và Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Chuyên đề: Quản lý đầu tư, thanh quyết toán công trình hoàn thành; Cơ chế đặc thù trong Qun lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016): Cung cấp những kiến thức nội dung cơ bản về trình tự các bước lập hồ sơ thi công xây dựng công trình; Cung cấp những kiến thức nội dung cơ bản về quản lý đầu tư xây dựng và trình tự thủ tục thanh toán, quyết toán theo cơ chế đặc thù (Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016).

(3) Chuyên đề: Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135: Cung cấp những kiến thc nội dung cơ bản về trình tự các bước lập hồ sơ hỗ trợ phát triển sản xuất.

(4) Chuyên đề: Nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu cộng đồng cho cán bộ làm công tác đấu thầu thuộc Chương trình 135: Cung cấp những kiến thức cơ bản về Nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu cộng đồng thuộc Chương trình 135.

(5) Chuyên đề: Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 135: Cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 135.

(6) Chuyên đề: Kỹ năng giám sát thi công, xây dựng công trình thuộc Chương trình 135: Cung cấp nhng kiến thức nội dung cơ bản về Kỹ năng giám sát thi công, xây dựng công trình thuộc Chương trình 135.

(7) Chuyên đề: Quản lý tài chính ngân sách, tài sản nhà nước và dự án cấp xã; hướng dẫn thanh quyết toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp: Cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về Kỹ năng quản lý ngân sách tài chính, tài sản nhà nước tại xã và hướng dẫn thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp thuộc Chương trình 135.

(8) Chuyên đề: Quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH và thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH với sự tham gia của cộng đồng (người dân) cấp xã 135: Cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về quy trình, kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch với sự tham gia của cộng đồng (người dân) cấp xã 135.

(9) Chuyên đề: Quy trình triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020: Cung cấp kiến thức cho cán bộ xã về quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thng cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, thủy lợi, thông tin liên lạc) trong phát triển sản xuất và phục vụ đời sng của đồng bào; Nâng cao nhận thức, trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để họ có thể đảm đương được chức năng nhiệm vụ của mình trong việc triển khai thực hiện hp phần xây dựng cơ Sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

(10) Chuyên đề: Quy trình triển khai dự án hỗ trợ Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, các thôn, bản đặc biệt khó khăn: Cung cấp kiến thức về tổ chức, hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển sản xuất thuộc phạm vi đầu tư thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; Các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ đphát triển sản xuất, hướng dẫn nông dân chuyn đi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi; bảo vệ rừng và phát triển nghề rừng theo hướng lâm nghiệp xã hội.

(11) Chuyên đề: Phát triển cộng đồng và các phương pháp phát triển cộng đồng trong xóa đói giảm nghèo trên địa bàn Chương trình 135: Cung cấp các phương pháp phát triển cộng đồng, ban hành stay phát triển cộng đồng trong xóa đói giảm nghèo trên địa bàn Chương trình 135.

(12) Chuyên đ: Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020: Thông tin cơ bản về quy trình công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

(13) Chuyên đ: Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo và phát triển KT-XH trên địa bàn Chương trình 135: Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

(14) Chuyên đề: Tham quan, học tập trao đi kinh nghiệm các mô hình XĐGN có hiệu quả: Tham quan, học tập kinh nghiệm tốt của các mô hình xóa đói giảm nghèo có hiệu quả đvận dụng vào thực tế của địa phương mình.

2. Đối với cng đồng: Thời gian tập huấn tối đa 04 ngày/chuyên đề, gồm các chuyên đề:

(1) Chuyên đề: Kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù: Cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù.

(2) Chuyên đề: Công tác vận hành duy tu bảo dưỡng công trình cơ shạ tầng thuộc Chương trình 135: Cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về Công tác vận hành duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc CT-135

(3) Chuyên đề: Phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động phát triển cộng đồng: Cung cấp nhng kiến thức về kỹ năng về phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện.

(4) Chuyên đề: Thực hiện quy trình giám sát đối với chương trình 135: Cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về Nghiệp vụ Giám sát đầu tư cộng đồng, Dự án cơ sở hạ tầng, hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình 135...

(5) Chuyên đề: Xây dựng và vận hành tnhóm, tiếp cận thị trường, liên kết sản xuất: Cung cấp nhng thông tin cơ bản về xây dựng và vận hành tnhóm, tiếp cận thị trường, liên kết sản xuất địa bàn Chương trình 135.

(6) Chuyên đề: Quy chế dân chủ cơ sở, bình đẳng gii trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: Cung cấp những kiến thức nội dung cơ bản về Quy chế dân chủ cơ sở, bình đẳng giới trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

(7) Chuyên đề: Ph biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chương trình 135 cho người có uy tín trong đng bào dân tộc thiu số: Cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về một số chính sách xóa đói giảm nghèo của Đảng và nhà nước về lĩnh vực đang được thực hiện trên địa bàn Chương trình 135.

(8) Chuyên đề: Liên kết sản xuất gn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và vai trò của HTX nông nghiệp trong chuỗi liên kết: Giới thiệu các văn bản liên quan; Vai trò của chuỗi giá trị nông sản và sản xuất theo chuỗi giá trị; bản chất và vai trò của hoạt động liên kết sản xuất theo hp đng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4271/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4271/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2017
Ngày hiệu lực03/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4271/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4271/QĐ-UBND 2017 bồi dưỡng cán bộ Chương trình 135 Lào Cai 2017 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4271/QĐ-UBND 2017 bồi dưỡng cán bộ Chương trình 135 Lào Cai 2017 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4271/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Thể
        Ngày ban hành03/10/2017
        Ngày hiệu lực03/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4271/QĐ-UBND 2017 bồi dưỡng cán bộ Chương trình 135 Lào Cai 2017 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4271/QĐ-UBND 2017 bồi dưỡng cán bộ Chương trình 135 Lào Cai 2017 2020

         • 03/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực