Quyết định 4280/QĐ-UBND

Quyết định 4280/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn năm 2013 - 2015 và đến năm 2020 do thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 4280/QĐ-UBND thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân 2013 2015 đến 2020 Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4280/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN NĂM 2013 - 2015 VÀ ĐẾN NĂM 2020” CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 605/KH-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3118/TTr-SYT ngày 02 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn năm 2013 - 2015 và đến năm 2020 (đính kèm Đề án)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung Đề án đã được phê duyệt; đồng thời, kiểm tra, theo dõi để báo cáo và đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

ĐỀ ÁN

THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN NĂM 2013 - 2015 VÀ ĐẾN NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4280/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Phần I

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Sự cần thiết xây dựng đề án:

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, tại Điều 51 có quy định lộ trình thực hiện BHYT toàn dân. Tiến tới BHYT toàn dân vừa là mục tiêu vừa là biện pháp của việc chăm sóc sức khỏe toàn dân. Sau 3 năm thực hiện Luật BHYT, tại thành phố Cần Thơ tỷ lệ tham gia BHYT tăng dần, đạt 57,09% trên dân số vào năm 2012. Công tác khám chữa bệnh từng bước nâng cao chất lượng và tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Có nhiều yếu tố liên quan đến việc tham gia BHYT như: Điều kiện về kinh tế xã hội, sự hoàn thiện và tính đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật, cách thức tổ chức thực hiện, sự đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của hệ thống KCB, vai trò của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực thi các chính sách về BHYT. Để khắc phục những tồn tại, những hạn chế của các vấn đề này đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ và cụ thể, cách thức triển khai mạnh mẽ, phù hợp với từng thời điểm phát triển kinh tế, xã hội của đất nước với sự tham gia của cả hệ thống chính trị mới đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân.

Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân phù hợp với Đề án của Chính phủ và tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện tốt chính sách BHYT, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xây dựng “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân thành phố Cần Thơ giai đoạn 2013 - 2015 và 2020” góp phần thực hiện tốt hơn các chính sách về y tế nói riêng và các chính sách về an sinh xã hội nói chúng, nhằm ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

II. Tình hình thực hiện BHYT tại thành phố:

1. Về ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT

- Ngày 07/9/2009, Ban Bí thư khóa X ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

- Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Nghị quyết số

21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT.

- Quốc hội đã ban hành Luật Bảo hiểm y tế năm 2008.

- Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định, Quyết định, Thông tư có liên quan để hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế.

- Ngày 29/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 538/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020.

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đã được xây dựng và ban hành kịp thời, đảm bảo chất lượng và đáp ứng các yêu cầu đặt ra, đã khẳng định tính phù hợp thực tiễn của Luật BHYT.

2. Công tác triển khai thực hiện chính sách BHYT:

Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Cần Thơ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời về việc thực hiện các chính sách pháp luật về BHYT.

Các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện công tác điều tra, thống kê các nhóm đối tượng thuộc ngành quản lý, hỗ trợ kinh phí kịp thời cấp, phát thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định. Ngành BHXH xây dựng hệ thống đại lý thu và phát hành thẻ BHYT ở cấp xã, phường, thị trấn để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia BHYT.

Nhìn chung, về cơ bản việc triển khai công tác BHYT trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã được thực hiện nghiêm túc và đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

3. Bao phủ về dân số tham gia bảo hiểm y tế:

Tính đến ngày 30/11/2013, Tỷ lệ số người tham gia BHYT so dân số trung bình tại thành phố Cần Thơ đạt 58,06 % dân số, thấp hơn so với số bình quân chung cả nước (67%). (Đính kèm Phụ lục 1)

4. Bao phủ về quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế:

a) Cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:

- Năm 2013 toàn thành phố có 106 cơ sở khám chữa bệnh BHYT gồm: 24 cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập, trong đó có 02 bệnh viện Trung ương; 01 bệnh viện quân đội; 13 bệnh viện tuyến tỉnh; 8 bệnh viện tuyến quận/ huyện (có 82/85 Trạm Y tế xã/phường khám, chữa bệnh BHYT).

- Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; tại tuyến tỉnh và tuyến trung ương: đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo quy định của Luật BHYT

b) Khám chữa bệnh BHYT và tiếp cận dịch vụ y tế:

- Quyền lợi về khám chữa bệnh của người tham gia BHYT tương đối toàn diện, bao gồm khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con, khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh…

- Nhiều loại dịch vụ cao chi phí lớn cũng được bảo hiểm y tế chi trả tối đa 40 lần tháng lương tối thiểu cho 01 lần sử dụng dịch vụ. Hầu hết các loại thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi chi trả từ quỹ BHYT.

- Năm 2013, toàn thành phố đã có hơn 2,5 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, trong đó, có hơn 2,3 triệu lượt điều trị ngoại trú và 0,3 triệu lượt người điều trị nội trú; tần suất khám chữa bệnh bình quân 3,2 lần/người/năm, với tổng chi phí khám chữa bệnh hơn 558 tỷ đồng. (Đính kèm Phụ lục 2)

5. Bao phủ về chi phí khám KCB và cân đối quỹ BHYT

- Trẻ em dưới 6 tuổi và người có công được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế và được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh kể cả dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn.

- Người thuộc hộ gia đình nghèo, người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế,

được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 95% chi phí khám chữa bệnh kể cả chi phí sử dụng kỹ thuật cao, nhưng tối đa không quá 40 tháng lương/một lần sử dụng.

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 80% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh kể cả chi phí sử dụng kỹ thuật cao, nhưng tối đa không quá 40 tháng lương tối thiểu/một đợt điều trị.

- Học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh kể cả chi phí sử dụng kỹ thuật cao, nhưng tối đa không quá 40 tháng lương/một lần sử dụng.

- Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội… người sử dụng lao động, người lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế và hưởng quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

- Người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, mức đóng bằng 4,5% mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh kể cả chi phí sử dụng kỹ thuật cao, nhưng tối đa không quá 40 tháng lương/một lần sử dụng.

- Các đối tượng khác, mức đóng, mức hưởng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Trong các năm qua việc KCB tại thành phố Cần Thơ chưa đảm bảo cân đối quỹ BHYT, nguyên nhân chủ yếu do: Tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT so với dân số toàn thành phố còn thấp (đạt 57,09%, trong khi bình quân chung cả nước chiếm 67%) vì vậy chưa đảm bảo tính chia sẻ của cộng đồng trong bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tình trạng lạm dụng quỹ KCB BHYT vẫn còn xảy ra ở một số cơ sở KCB và người tham gia BHYT, vai trò phối hợp tham gia quản lý quỹ KCB BHYT tại một số cơ sở KCB còn hạn chế; trong công tác giám định, công tác giám định chưa chặt chẽ để loại trừ chi phí bất hợp lý; chi phí điều trị đa tuyến chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng chi phí; Đối tượng tham gia BHYT thuộc nhóm 2 (hưu trí, bảo trợ xã hội, người có công …) và nhóm 6 (nhân dân tham gia BHYT tự nguyện) đa số là những người mắc bệnh mãn tính và nguy cơ mắc bệnh cao nên chi phí KCB lớn dẫn đến nguồn quỹ từ nhóm đối tượng này mất cân đối. (Đính kèm Phụ lục 3)

6. Khó khăn, thách thức và nguyên nhân:

- Công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra, thanh tra và áp dụng các chế tài xử lý vi phạm Luật BHYT của các cơ quan chức năng còn hạn chế, chưa đủ mạnh.

- Công tác phối hợp của các cấp, các ngành trong triển khai chính sách BHYT ở một số nơi có lúc chưa tốt, còn nặng về hình thức, ít chú trọng chất lượng, hiệu quả, một số địa phương chưa quan tâm nhiều đến chính sách BHYT.

- Công tác tuyên truyền, vận động, triển khai chính sách BHYT chưa sâu rộng, đạt hiệu quả chưa cao, độ bao phủ thấp đặc biệt là người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Nhận thức về BHYT của một bộ phận nhân dân chưa đúng, chưa hiểu biết về quyền lợi BHYT và ý thức cùng chia sẻ trong cộng đồng. Một số đơn vị, tổ chức, đặc biệt là doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện chính sách BHYT cho người lao động.

- Tham gia BHYT tự nguyện phần lớn là người có bệnh mãn tính, người có nguy cơ mắc bệnh cao; mặt khác, mức đóng BHYT của các nhóm đối tượng chưa tương xứng với mức độ gia tăng của chi phí khám chữa bệnh cùng với tình trạng lạm dụng thuốc, lạm dụng kỹ thuật hậu quả mất cân đối quỹ BHYT.

- Phát triển đối tượng tham gia BHYT chưa đồng bộ với chính sách chi hỗ trợ từ Trung ương, với ngân sách địa phương và vận động từ cộng đồng. Một số chỉ tiêu không phù hợp với lộ trình phát triển các nhóm đối tượng theo quy định của Luật BHYT.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế tham gia khám chữa bệnh BHYT chưa tương xứng với quy mô phát triển đối tượng và nhu cầu khám chữa bệnh có chất lượng. Việc phân tuyến, đăng ký khám chữa bệnh ban đầu chưa hợp lý đã tạo ra sự mất cân đối, người bệnh dồn về tuyến trên kể cả những bệnh thông thường, tạo ra sự quá tải cục bộ; trong khi đó, nhiều trạm y tế không có người đến khám chữa bệnh.

- Một số quy định về thủ tục BHYT chưa cải tiến, thủ tục khám chữa bệnh còn phiền hà làm ảnh hưởng đến tâm lý của đối tượng tham gia BHYT.

- Quỹ BHYT bội chi qua các năm tăng dần ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh, hậu quả quỹ BHYT không đảm bảo cân đối.

Trong quá trình thực hiện chính sách BHYT gặp nhiều khó khăn, tồn tại nhưng cơ bản, tình hình phát triển BHYT trong 5 năm qua là đáng biểu dương. Sự nỗ lực

của các cấp, các ngành, của nhân dân trong thời gian qua đã mang lại kết quả, tạo ra tiền đề và điều kiện quan trọng để tiếp tục thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

Phần II

NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

I. Mục tiêu:

1. Mục tiêu chung:

Mở rộng phạm vi bao phủ của BHYT về tỷ lệ dân số tham gia BHYT, về phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng và giảm mức chi trực tiếp từ người sử dụng dịch vụ; tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT: Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYTđạt tỷ lệ 100%, duy trì mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2015 phấn đấu đạt 72% dân số tham gia BHYT và phấn đấu đến năm 2020 đạt 96% dân số tham gia BHYT.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT.

- Từng bước đổi mới cơ chế tài chính theo hướng đầu tư trực tiếp cho người thụ hưởng dịch vụ y tế thông qua hình thức hỗ trợ tham gia BHYT, bảo đảm cân đối thu chi quỹ BHYT.

3. Chỉ tiêu: Độ bao phủ dân số tham gia BHYT theo lộ trình. (Đính kèm Phụ lục 4)

II. Các giải pháp:

Các giải pháp được đề xuất trong Đề án này thực hiện cho giai đoạn 2013 - 2015, sau năm 2015, mục tiêu cụ thể với các nhóm đối tượng, nhiệm vụ và các giải pháp sẽ được điều chỉnh cụ thể trên cơ sở tổng kết quá trình thực hiện Đề án giai đoạn 2013 - 2015 và thực hiện các quy định mới của Luật BHYT sửa đổi.

1. Xây dựng và hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế:

- Tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế trình Quốc hội trong năm 2014, theo hướng: quy định tham gia theo hộ gia đình; xây dựng gói khám chữa bệnh ban đầu, thanh toán, chuyển tuyến…

- Nghiên cứu đóng góp về cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm y tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, bảo đảm tính đồng bộ trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm: các văn bản quy phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, dược, trang thiết bị y tế, y tế dự phòng, viện phí, tự chủ tài chính, nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, xã hội hóa trong y tế; đồng thời với thúc đẩy xây dựng và triển khai các chương trình y tế, các đề án về giảm quá tải bệnh viện, đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đề án bác sĩ gia đình, đề án giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT…

2. Cam kết chính trị mạnh mẽ và sự tham gia của hệ thống chính trị:

Tham gia BHYT là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân, đồng thời là trách nhiệm của nhà nước và toàn xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, các đoàn thể phải xác định rõ nhiệm vụ và chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện pháp luật về BHYT.

Hội đồng nhân dân các cấp cần xây dựng Nghị quyết về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại các địa phương, đưa chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế thành chỉ tiêu bắt buộc về kinh tế xã hội của mỗi địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thực hiện nghiêm túc tiêu chí phát triển bảo hiểm y tế trong chương trình phát triển nông thôn mới; chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, của mỗi cá nhân để hỗ trợ cộng đồng tham gia BHYT.

3. Tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế:

Đối với các nhóm đối tượng đã đạt tỷ lệ bao phủ trên 90% thì tiếp tục duy trì tỷ lệ bao phủ và các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường tiếp cận các dịch vụ y tế đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

Đối với một số nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế thấp, cùng với giải pháp chung như tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế chính, vận động tham gia, tăng cường tính hấp dẫn của bảo hiểm y tế, tổ chức các đại lý bảo hiểm y tế bảo đảm người có nhu cầu được tiếp cận với thông tin về bảo hiểm y tế và thuận lợi cho việc tham gia bảo hiểm y tế với những giải pháp cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng như sau:

a) Nhóm người lao động trong các doanh nghiệp

- Xây dựng cơ chế thu đóng bảo hiểm y tế công khai, minh bạch, thuận lợi với hoạt động của doanh nghiệp.

- Thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế ở các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm.

- Tham gia nghiên cứu, đề xuất cơ chế sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, củng cố cơ sở y tế trong các cơ quan, doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc.

b) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

- Quy định các thành viên phải tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

- Bố trí kịp thời ngân sách hỗ trợ của địa phương theo quy định của Luật

- Kiểm tra và lập danh sách người thuộc gia đình cận nghèo, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

c) Học sinh, sinh viên

- Xác định trách nhiệm của nhà trường trong phối hợp thực hiện pháp luật về BHYT, quyền lợi về khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; công tác chăm sóc sức khỏe học đường.

- Phát triển và nâng cao chất lượng y tế trường học: Xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn và nội dung công tác y tế trường học, sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để lại chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên tại các trường học, đảm bảo nguồn nhân lực cho y tế học đường.

- Xây dựng kế hoạch phát triển BHYT đối với học sinh, sinh viên của nhà trường, đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của các trường học.

d) Nhóm trẻ em dưới 6 tuổi

- Tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, quyền được cấp thẻ BHYT và quyền lợi về khám chữa bệnh của trẻ em dưới 6 tuổi, hướng dẫn cha mẹ, người giám hộ đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ dưới 6 tuổi.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác hướng dẫn lập danh sách, bàn giao danh sách trẻ dưới 6 tuổi giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội.

- Trách nhiệm của cha mẹ có con dưới 6 tuổi hoặc người bảo trợ, nuôi dưỡng cho trẻ dưới 6 tuổi có trách nhiệm đăng ký cấp thẻ BHYT đồng thời với việc làm giấy khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

đ) Hộ gia đình nông, ngư, nghiệp có mức sống trung bình

- Tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT để người dân hiểu về quyền và trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế, mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT tế, chính sách hỗ trợ của nhà nước, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan liên quan trong tổ chức, hướng dẫn vận động tham gia BHYT.

- Hoàn thành công tác điều tra, lập danh sách người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trong năm 2013 và điều chỉnh bổ sung hàng năm.

- Tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, áp dụng với tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình và thực hiện giảm mức đóng theo quy định của Luật BHYT, xây dựng cơ chế phối hợp, kế hoạch cụ thể và chỉ tiêu hàng năm về vận động các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo từng địa phương.

e) Nhóm tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế

- Tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, quyền và trách nhiệm tham gia BHYT, mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT, quyền lợi về khám chữa bệnh, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT; vận động tham gia bảo hiểm y tế, hướng dẫn đăng ký tham gia BHYT.

- Hướng dẫn cách thức đăng ký tham gia BHYT và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong tổ chức thực hiện.

4. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh:

a) Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Việc triển khai chính sách bảo hiểm y tế phải thực hiện từng bước và đồng bộ với việc củng cố, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp để bảo đảm chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế ở cả hệ thống cơ sở khám chữa bệnh nhà nước và tư nhân:

- Chỉ đạo việc tổ chức khám chữa bệnh, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện, xây dựng và triển khai bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện làm cơ sở kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Tăng cường chăm sóc toàn diện người bệnh. Nâng cao chất lượng điều trị, giảm số ngày điều trị một cách hợp lý.

- Cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đến khám chữa bệnh. Mở rộng loại hình điều trị ngoại trú và triển khai một số mô hình dịch vụ mới trong khám chữa bệnh (bệnh viện vệ tinh, bác sĩ gia đình). Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Nghiên cứu xây dựng gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, sự ổn định của quỹ bảo hiểm y tế, hệ thống cung ứng dịch vụ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

- Xây dựng, bổ sung các chính sách cung cấp thuốc cho người bệnh bảo hiểm y tế theo hướng đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế; xây dựng các cơ chế kiểm soát giá thuốc thanh toán bảo hiểm y tế.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ bệnh viện vệ tinh và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình bác sỹ gia đình.

b) Đầu tư trang thiết bị, xây dựng, cải tạo và mở rộng cơ sở hạ tầng

- Mạng lưới khám chữa bệnh

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới khám chữa bệnh trong tỉnh; quy hoạch phát triển mạng lưới của các chuyên khoa để hoàn chỉnh mạng lưới bệnh viện, đảm bảo cơ cấu và tỷ lệ giường bệnh phù hợp giữa các tuyến kỹ thuật và các chuyên khoa vào năm 2020.

+ Phát triển mạng lưới y tế dự phòng với sự tham gia phối hợp của nhiều ngành để giải quyết những vấn đề sức khỏe cấp bách của cộng đồng, sự gia tăng của các bệnh không truyền nhiễm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường...

- Hệ thống bệnh viện vệ tinh

+ Hình thành mạng lưới bệnh viện vệ tinh của một số bệnh viện Trung ương, bệnh viện tuyến Trung ương thuộc các nhóm chuyên khoa: Ung bướu, tim mạch, sản, nhi... tại các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến thành phố. Đầu tư, nâng cấp, mở rộng giường bệnh cho các bệnh viện nhận làm bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện thuộc nhóm chuyên khoa trên.

+ Thành lập mạng lưới bệnh viện vệ tinh tại tuyến huyện. Nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại các bệnh viện vệ tinh, từng bước giảm người bệnh chuyển lên tuyến trên.

- Tăng cường năng lực các tuyến trong khám chữa bệnh c) Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ y tế tuyến dưới

- Ban hành các quy định về phân tuyến và chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm nguyên tắc phù hợp với năng lực chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh, thuận lợi trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, đầu tư trang thiết bị, tạo điều kiện để phát triển kỹ thuật ở tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở.

- Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, thực hiện hình thức chuyển giao kỹ thuật trọn gói từ tuyến trên cho tuyến dưới thông qua việc cử cán bộ tuyến trên xuống đào tạo cho tuyến dưới hoặc cán bộ tuyến dưới lên học ở tuyến trên hoặc gián tiếp thông qua hệ thống công nghệ thông tin để tăng cường năng lực cho tuyến dưới, hạn chế chuyển người bệnh lên tuyến trên.

- Phát triển mô hình bác sỹ gia đình: Đăng ký với Bộ Y tế xin thực hiện thí điểm đề án phát triển mô hình bác sỹ gia đình, đưa mô hình bác sỹ gia đình lồng ghép với mạng lưới cơ sở y tế sẵn có để quản lý và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cá nhân, gia đình.

- Nâng cao năng lực của trạm y tế xã

+ Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn và cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia bảo hiểm y tế.

+ Tăng tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ làm việc, bảo đảm đến năm 2015 đạt 100%

trạm y tế xã có bác sỹ làm việc;

+ Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Trạm y tế xã về quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm; có cơ chế khuyến khích người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại trạm y tế xã.

- Xây dựng cơ chế phù hợp để các cơ sở y tế tư nhân, bao gồm cả các phòng khám tư nhân có đủ điều kiện tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

d) Đảm bảo nguồn nhân lực

- Xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực cho y tế tuyến cơ sở, ưu tiên cho các bệnh viện vệ tinh, tuyến huyện, trạm y tế xã;

- Xây dựng chính sách quy định trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ xã hội của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

5. Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu:

- Phòng chống các bệnh truyền nhiễm: Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình tiêm chủng, các giải pháp cộng đồng và cá nhân trong dự phòng các bệnh truyền nhiễm, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”.

- Phòng chống các bệnh không lây nhiễm: triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống một số bệnh không lây nhiễm, tập trung vào các hoạt động truyền thông, giáo dục thực hành thói quen, lối sống có lợi cho sức khỏe, tăng cường rèn luyện thể lực, cùng với các biện pháp chuyên môn y tế để quản lý tốt các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở y tế và tại cộng đồng.

- Phòng chống suy dinh dưỡng: thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống suy dinh dưỡng và phòng ngừa tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em.

- Tiếp tục kiện toàn, củng cố mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em nhằm cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm y tế

- Bảo hiểm xã hội thành phố là đầu mối chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách BHYT.

- Hình thức, nội dung tuyên truyền

+ Đổi mới nội dung và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế và nghĩa vụ của mỗi người dân trong tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế.

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động rộng rãi trong nhân dân về chính sách bảo hiểm y tế, làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên các phương diện: Vai trò của bảo hiểm y tế trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội; lợi ích của bảo hiểm y tế đối với mỗi người dân và với toàn xã hội; cách thức tham gia bảo hiểm y tế thông qua các đại lý bảo hiểm y tế, người hoặc tổ chức đại diện, hoặc tại cơ quan Bảo hiểm xã hội; sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hợp lý; tiếp cận cơ sở y tế theo tuyến chuyên môn kỹ thuật.

- Công tác truyền thông, tuyên truyền cần được tiến hành với tất cả các nhóm đối tượng, bao gồm cả các cấp chính quyền, đoàn thể, trường học, các chi bộ, đảng viên... và thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm các đối tượng của truyền thông tiếp cận đầy đủ với thông tin về chính sách bảo hiểm y tế và cách thức tham gia.

- Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm dự toán kinh phí tuyên truyền hàng năm báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội thành phố xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí các hoạt động tuyên truyền, thực hiện chính sách BHYT từ nguồn ngân sách địa phương.

7. Đổi mới cơ chế tài chính và phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Chính phủ về đổi mới cơ chế tài chính có liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, y tế dự phòng, các chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ của bệnh viện…

- Tiếp tục tiến trình thực hiện việc chuyển đổi cơ chế cấp ngân sách nhà nước gắn với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế, thực hiện chuyển hình thức cấp ngân sách của nhà nước cho cơ sở cung ứng dịch vụ sang cấp cho đối tượng thụ hưởng thông qua hình thức bảo hiểm y tế, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng giai đoạn.

- Bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội khác và hỗ trợ mức đóng cho một số đối tượng như: Cận nghèo, học sinh sinh viên... Nghiên cứu, đề xuất tăng tỷ lệ hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng khó khăn trong thành phố.

- Triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo hướng tính đúng, tính đủ các yếu tố cấu thành chi phí của dịch vụ.

- Đổi mới phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh: Thay dần phương thức thanh toán theo phí dịch vụ bằng phương thức thanh toán theo định suất hoặc theo trường hợp bệnh, giám định thanh toán theo tỷ lệ …

- Tham gia xây dựng cơ chế khuyến khích về tài chính hoặc mức hưởng bảo hiểm y tế (như giảm mức cùng chi trả đối với người nhiều năm liên tục không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh) để người có thẻ bảo hiểm y tế tăng cường ý thức rèn luyện giữ gìn sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hợp lý.

- Tham gia nghiên cứu xây dựng gói quyền lợi BHYT phù hợp với mức đóng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời với việc đảm bảo cân đối quỹ và sự bền vững của chính sách BHYT.

- Nghiên cứu áp dụng hình thức thanh toán đa tuyến phù hợp với địa phương, cụ thể áp dụng tạm thanh toán 50% đa tuyến đến tại các bệnh viện tuyến thành phố trên cùng địa bàn thành phố và 50% còn lại thanh toán sau khi cân đối quỹ BHYT, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế tuyến huyện được ưu tiên trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp chuyển tuyến, vượt tuyến.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

- Ủy ban nhân dân thành phố, quận/huyện chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT.

- Sở Y tế chỉ đạo thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về BHYT; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT.

- Các cấp, các ngành có liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp xử phạt theo

Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ.

9. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thực hiện BHYT

a) Công tác quản lý nhà nước về BHYT

- Hoàn thiện mô hình quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và chất lượng phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về BHYT, thành lập Phòng bảo hiểm y tế tại Sở Y tế; củng cố, nâng cao năng lực bộ máy thực hiện BHYT từ tuyến thành phố đến quận/ huyện, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác BHYT.

b) Tổ chức thực hiện chính sách BHYT

- Nghiên cứu, đề xuất tổ chức và phương thức giám định BHYT đảm bảo tính khách quan, công bằng và hiệu quả.

- Đề xuất cán bộ chuyên trách BHYT cấp xã, tổ chức các đại lý bảo hiểm y tế nhằm phát triển đối tượng tham gia BHYT. Tiếp tục ký hợp đồng đại lý thu với các trường học để làm nhiệm vụ đại lý thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để thực hiện việc vận động tuyên truyền và thu bảo hiểm y tế đối với những người tự nguyện tham gia BHYT.

- Hỗ trợ chi phí phát hành thẻ BHYT đến tay đối tượng thụ hưởng đối với những đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội đối với việc bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHYT. Đề xuất các giải pháp tăng khả năng tiếp cận của người dân với chính sách BHYT.

10. Cân đối và bảo toàn Quỹ bảo hiểm y tế

- Triển khai thực hiện các giải pháp quản lý nguồn thu BHYT của người dân, của ngân sách nhà nước trên cơ sở quy định của Luật BHYT đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ khám chữa BHYT.

- Thực hiện tốt các quy định về quản lý và sử dụng quỹ BHYT để quỹ BHYTphát triển ổn định, bền vững, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng cường trách nhiệm của địa phương trong quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT.

- Tăng cường công tác giám định BHYT cả về số lượng và chất lượng; đổi mới phương pháp giám định theo hướng giám định tập trung và mở rộng thực hiện giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tỷ lệ; tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong giám định BHYT.

- Xây dựng kế hoạch hạn chế vượt quỹ BHYT, phấn đấu đến cuối năm 2015 cân đối được quỹ bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn tỉnh và tiến đến có kết dư trong những năm tiếp theo.

11. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý

Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành; nâng cấp hệ thống phần mềm thông tin quản lý thu, chi, giám định bảo hiểm y tế, thống kê, báo cáo công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thống nhất trong cả nước, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, giảm thủ tục hành chính. Các giải pháp cụ thể gồm:

- Từ 2013, nghiên cứu sử dụng thẻ bảo hiểm y tế dưới dạng thẻ thông minh hoặc thẻ bảo hiểm y tế có ảnh cho một số đối tượng ít thay đổi như: công chức, người nghỉ hưu, người dân tộc thiểu số,... (thực hiện theo Đề án do Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng). Mã hóa các dịch vụ kỹ thuật, thuốc nhằm quản lý thống nhất và cung cấp cơ sở dữ liệu để xây dựng chính sách.

- Xây dựng phần mềm mã nguồn mở để áp dụng chung cho cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở khám, chữa bệnh; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và chia sẻ thông tin giữa ngành Bảo hiểm xã hội và Y tế (do Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng).

Phần III

NGÂN SÁCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. Nguồn kinh phí thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án thực hiện mục tiêu:

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; Đầu tư trang thiết bị, xây dựng, cải tạo và mở rộng cơ sở hạ tầng; Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế tuyến dưới; Đảm bảo nguồn nhân lực; Đẩy mạnh công tác dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm y tế; Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, Hạn chế vượt quỹ BHYT....: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố giao: các Sở, ngành chức năng thực hiện xây dựng kế hoạch cho từng chương trình/kế hoạch dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

II. Kinh phí thực hiện các hoạt động triển khai Đề án:

Kinh phí được giao cho Sở Y tế thành phố chủ trì triển khai thực hiện các hoạt động thực hiện các hoạt động của Đề án BHYT toàn dân bao gồm:

+ Giai đoạn năm 2014 - 2015:

- Nguồn ngân sách của địa phương: 660.000.000 đồng để triển khai thực hiện đề án tạm tính theo dự án thực hiện trong năm 2014 và năm 2015 khi nguồn quỹ BHYT do BHXH Việt Nam phê duyệt không đủ để triển khai đề án. Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định.

- Nguồn quỹ BHYT: Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm dự toán kinh phí từ nguồn thu BHYT trình Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt thực hiện đề án giai đoạn năm 2014 - 2015

+ Giai đoạn năm 2016 - 2020:

- Nguồn ngân sách của địa phương: Sở Y tế dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động của đề án hàng năm khi nguồn quỹ BHYT do BHXH Việt Nam phê duyệt không đủ để triển khai đề án. Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định.

- Nguồn quỹ BHYT: Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm dự toán kinh phí hàng năm từ nguồn thu BHYT trình Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt thực hiện các hoạt động đề án.

III. Nguốn kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng:

- Giai đoạn năm 2013 - 2015: Dự kiến ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT năm 2013 so với tổng thu BHYT khoảng 30% (tổng ngân sách hỗ trợ đóng BHYT khoảng 130 tỷ đồng). Dự kiến ngân sách hỗ trợ các năm như sau: năm 2014 khoảng

170 tỷ đồng và năm 2015 khoảng 210 tỷ đồng.

- Giai đoạn từ 2016 - 2020: Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT thực hiện theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHYT.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Thành lập Ban Chỉ đạo:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp; căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung của đề án này, Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố là Trưởng ban, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh là Phó ban, các thành viên là đại diện các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể liên quan.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.

II. Phân công trách nhiệm:

1. Sở Y tế:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các giải pháp của Đề án theo từng giai đoạn; Xây dựng kế hoạch kinh phí triển khai các hoạt động chủ yếu của đề án; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố và các cấp, các ngành liên quan nghiên cứu, đóng góp việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT; hướng dẫn và ban hành danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố đưa chỉ tiêu tỷ lệ BHYT toàn dân vào hệ thống chỉ tiêu, kế hoạch của thành phố.

- Tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và các giải pháp về dự phòng, nâng cao sức khỏe.

- Phối hợp với Sở, ngành có liên quan xây dựng chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng theo đặc thù của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

- Xây dựng các Đề án về giảm quá tải bệnh viện, Đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Đề án bệnh viện vệ tinh, Đề án bác sĩ gia đình, Kế hoạch hạn chế vượt quỹ BHYT....

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo mạng lưới cán bộ, cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tham gia vào công tác tuyên truyền chính sách BHYT, tham gia làm các đại lý BHYT vì đây là lực lượng có điều kiện tiếp cận thông tin và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

2. Bảo hiểm xã hội thành phố:

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án theo từng giai đoạn; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra; tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án theo từng giai đoạn.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với tất cả các nhóm đối tượng, trên địa bàn thành phố và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHYT.

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT cụ thể của từng nhóm đối tượng. Xây dựng các giải pháp, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ những địa phương phát triển các nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT thấp.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính: Tổ chức Đại lý thu - phát hành thẻ bảo hiểm y tế có tính chuyên nghiệp, thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, phù hợp điều kiện từng địa phương; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong công tác phát hành thẻ, thu phí, đăng ký khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý quỹ BHYT, đảm bảo thuận lợi, giảm phiền hà cho người tham gia BHYT.

- Xây dựng kế hoạch củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phục vụ.

- Chủ trì phối hợp với Sở, ngành có liên quan xây dựng chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng theo đặc thù của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thống nhất với Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố đưa chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào hệ thống chỉ tiêu, kế hoạch của thành phố.

- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố và các ngành có liên quan thực hiện thẩm định các Dự án phát triển mạng lưới khám chữa bệnh BHYT từ nay đến năm 2020.

- Hỗ trợ Bảo hiểm xã hội thành phố cập nhật danh sách các doanh nghiệp đăng ký sản xuất, kinh doanh, phục vụ cho quản lý và phát triển đối tượng tham gia BHYT đầy đủ tại các doanh nghiệp theo Luật.

4. Sở Tài chính:

- Giao dự toán kinh phí đầy đủ, đúng quy định theo mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng và các hoạt động thực hiện giải pháp của đề án tiến tới lộ trình BHYT toàn dân.

- Bố trí kinh phí cho các hoạt động thực hiện giải pháp của Đề án tiến tới lộ trình BHYT toàn dân.

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện các giải pháp liên quan đến việc sử dụng quỹ BHYT.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội và các ngành có liên quan tổ chức điều tra, cung cấp số liệu, danh sách các nhóm đối tượng thuộc ngành quản lý chuyển cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để phát hành thẻ BHYT.

- Hoàn thành việc điều tra, lập danh sách hộ gia đình nông, ngư nghiệp có mức sống trung bình chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội hàng năm.

- Đề xuất các giải pháp cụ thể về chính sách, cơ chế, cách thức tổ chức thực hiện việc xác định đối tượng, lập danh sách, quản lý đối tượng, cơ chế thu, đóng BHYT, phát hành thẻ BHYT đối với các nhóm đối tượng.

- Phối hợp với các Sở, ngành tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ mức đóng

BHYT cho một số nhóm đối tượng thuộc ngành quản.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với thực hiện các giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học, tổ chức thực hiện các giải pháp liên quan đến mở rộng BHYT đối với học sinh, sinh viên theo quy định.

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học trong tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật BHYT; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT theo lộ trình là một trong các tiêu chí thi đua đối với các trường học.

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn

Tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế.

Tổ chức tốt thực hiện các giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học.

7. Sở Thông tin và truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan Báo, đài tại địa phương tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT, đảm bảo công tác tuyên truyền thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả cao.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Sở Y tế và các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ truyền thông, tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế dưới nhiều hình thức, nội dung phù hợp với các nhóm đối tượng theo quy định.

8. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án BHYT toàn dân tại địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc quận, huyện thực hiện các giải pháp tiến tới BHYT toàn dân.

- Đưa mục tiêu, kế hoạch, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là một chỉ tiêu trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và ngắn hạn của địa phương, triển khai thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trong chương trình nông thôn mới. Giao chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT cho từng xã, phường.

- Chủ trì thực hiện các giải pháp về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tập trung vào các nhiệm vụ: rà soát, phê duyệt danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ và hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế; lập danh sách thành viên hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và xây dựng cơ chế phối hợp, kế hoạch và chỉ tiêu hàng năm trong vận động nhóm đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế.

- Vận động cộng đồng hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng khó khăn có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời có trách nhiệm trong chỉ đạo việc quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế tại địa phương.

- Chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế tại địa phương, các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

9. Trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể:

a) Mặt trận Tổ quốc:

- Phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia bảo hiểm y tế.

- Huy động các nguồn lực hỗ trợ việc tham gia bảo hiểm y tế của nhân dân. Phối hợp giám sát, đánh giá triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và việc triển khai Đề án.

b) Liên đoàn Lao động:

- Phối hợp tuyên truyền về chính sách, pháp Luật Bảo hiểm y tế đối với người lao động, người sử dụng lao động.

- Vận động người sử dụng lao động, người lao động tuân thủ các quy định về bảo hiểm y tế.

- Tham gia giám sát, thanh tra, kiểm tra việc tham gia bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp và đề xuất các cơ chế, chính sách bảo hiểm y tế đối với người lao động.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ:

- Phối hợp tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, vận động các hội viên

Hội phụ nữ các cấp, gia đình và người thân tích cực tham gia bảo hiểm y tế.

- Tham mưu đề xuất tham gia xây dựng các chính sách liên quan tới bảo hiểm y tế đối với phụ nữ trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe, gắn với mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

- Phối hợp giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và việc triển khai Đề án.

d) Hội Nông dân:

- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên hội nông dân các cấp về chính sách bảo hiểm y tế, vận động người nông dân và gia đình tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt chú trọng tới hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nông dân có mức sống trung bình đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế.

- Vận động các nguồn lực hỗ trợ cho hộ gia đình nông dân tham gia bảo hiểm y tế.

- Phối hợp giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

đ) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

- Tuyên truyền, giáo dục cho các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về chính sách bảo hiểm y tế.

- Vận động các đoàn viên, thanh niên tham gia bảo hiểm y tế.

e) Các tổ chức khác

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, vận động, huy động, hỗ trợ các gia đình, các cá nhân trong cộng đồng tham gia bảo hiểm y tế./.

 

PHỤ LỤC 1

TỶ LỆ BAO PHỦ BHYT THEO ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

TT

Đơn vị

Thẻ BHYT

Dân số

Tỷ lệ %

Tổng cộng

690.274

1.209.192

57,09

1

Quận Ninh Kiều

115.114

249.451

46,15

2

Quận Ô Môn

61.383

131.972

46,51

3

Quận Bình Thủy

48.620

116.349

41,79

4

Quận Cái Răng

35.684

88.432

40,35

5

Quận Thốt Nốt

73.111

161.563

45,25

6

Huyện Vĩnh Thạnh

50.275

114.358

43,96

7

Huyện Cờ Đỏ

53.503

124.789

42,87

8

Huyện Phong Điền

34.007

100.026

34,00

9

Huyện Thới Lai

53.048

122.252

43,39

10

Phòng Thu BHXH TP

165.529

 

 

 

PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

Năm

Số lượt người KCB.BHYT

Bình quân số lần KCB/năm

Tổng chi phí

KCB.BHYT

Tổng số

Nội trú

Ngoại trú

2008

839.610

41.602

798.008

2.15

80.229.053.700

2009

1.272.716

69.647

1.203.069

2.21

149.246.476.318

2010

1.485.504

98.321

1.387.183

2.56

233.523.203.854

2011

2.012.471

153.778

1.858.693

2.77

360.654.605.111

2012

2.485.235

207.221

2.278.014

3.2

558.660.636.890

 

PHỤ LỤC 3

TÌNH HÌNH THU, CHI BHYT QUA CÁC NĂM

Năm

Tổng số thu

Tổng chi

2008

75.971.251.755

80.229.053.700

2009

118.813.641.014

149.246.476.318

2010

274.274.709.756

233.523.203.854

2011

335.701.380.035

360.654.605.111

2012

424.709.806.185

558.660.636.890

 

PHỤ LỤC 4

ĐỘ BAO PHỦ DÂN SỐ THAM GIA BHYT THEO LỘ TRÌNH

Nội dung

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dân số

1.228.056

1.237.488

1.246.920

1.256.352

1.265.784

1.275.216

1.284.648

1.294.080

Có thẻ BHYT

759.921

828.869

898.779

969.652

1.041.487

1.114.283

1.188.042

1.262.763

Tỷ lệ %

58

65

72

77

82

87

92

96

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4280/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4280/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2013
Ngày hiệu lực13/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4280/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4280/QĐ-UBND thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân 2013 2015 đến 2020 Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4280/QĐ-UBND thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân 2013 2015 đến 2020 Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4280/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Hùng Dũng
        Ngày ban hành13/12/2013
        Ngày hiệu lực13/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4280/QĐ-UBND thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân 2013 2015 đến 2020 Cần Thơ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4280/QĐ-UBND thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân 2013 2015 đến 2020 Cần Thơ

         • 13/12/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/12/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực