Quyết định 4299/QĐ-UBND

Quyết định 4299/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 4299/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ tỉnh Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4299/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính ph
(Cục KSTTHC);
- TT T
nh ủy, HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin;
- V
0, V1- 4, CV NCTH VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

DANH MỤC

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Qung Ninh)

STT

Tên báo cáo

Tn sut thực hiện

Văn bản quy định

Lĩnh vực

Cơ quan nhận báo cáo

Đơn vị thực hiện

1.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương

Hàng tháng

Quyết định số 2152/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Công Thương

UBND tnh (Sở Công Thương tổng hợp)

UBND cấp huyện

2.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý cùa ngành Công Thương

Hàng quý

Quyết định số 2152/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý cùa ngành Công Thương trên địa bàn tnh Quảng Ninh

Công Thương

UBND tỉnh

S Công Thương

3.

Báo cáo kết quả thực hiện Quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Hàng năm

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ca các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bán tỉnh Quảng Ninh

Thông tin

UBND tnh (Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp)

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

4.

Báo cáo tình hình giá vật liệu xây dựng, vật tư, máy, thiết bị xây dựng

Hàng quý

Quyết định số 1770/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Vật liệu xây dựng

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện

5.

Báo cáo kết quả công tác quản lý bảo trì hệ thống đường đô thị

Hàng năm

Quyết định số 2718/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh

Giao thông đường bộ

Sở Giao thông Vận tải

UBND cp huyện

6.

Báo cáo kết quả công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch

Hàng tháng

Quyết định 3268/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tnh ban hành Quy chế tạm thời về quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tnh Quảng Ninh

Du lịch

UBND tỉnh (Sở Du lịch tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan; UBND cấp huyện

7.

Báo cáo kết qucông tác quản lý bãi tm du lịch

6 tháng/lần

Quyết định s 2526/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế qun lý bãi tm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Du lịch

UBND tỉnh (SDu lịch tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan; UBND cấp huyện; Tổ chức quản lý, khai thác bãi tắm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4299/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4299/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4299/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4299/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4299/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4299/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Thắng
        Ngày ban hành14/10/2019
        Ngày hiệu lực14/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4299/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ tỉnh Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4299/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ tỉnh Quảng Ninh

         • 14/10/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/10/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực