Quyết định 43/2002/QĐ-BGDĐT

Quyết định 43/2002/QĐ-BGDĐT về Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành

Quyết định 43/2002/QĐ-BGDĐT Quy chế Công tác HSSV ngoại trú trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đã được thay thế bởi Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và được áp dụng kể từ ngày 02/12/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2002/QĐ-BGDĐT Quy chế Công tác HSSV ngoại trú trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 *******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 *******

 Số: 43/2002/QĐ-BGDĐT

Hà Nội , ngày 22 tháng 10 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG  
Nguyễn Minh Hiển

 

QUY CHẾ

CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI  TRÚ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
(ban hành kèm theo Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT  ngày 22/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung.

1. Học sinh, sinh viên không ở trong các ký túc xá do nhà trường quản lý được gọi là học sinh, sinh viên ngoại trú.

2. Học sinh, sinh viên ngoại trú phải chịu sự quản lý của nhà trường, chính quyền địa phương và có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của nhà trường và chính quyền địa phương trong công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh.

Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú này được áp dụng thống nhất cho học sinh, sinh viên ngoại trú thuộc tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong phạm vi cả nước: Đối với học sinh, sinh viên nước ngoài có quy định riêng.

Điều 3. Mục tiêu, yêu cầu của công tác học sinh, sinh viên ngoại trú.

1. Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp nhằm các mục tiêu sau đây:

a) Góp phần rèn luyện học sinh, sinh viên ngoại trú trong việc thực hiện nhiệm vụ của người học theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ nhà trường và quy chế cụ thể của từng trường;

b) Xây dựng nề nếp, kỷ cương trong việc quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú; bảo đảm nắm bắt kịp thời thực trạng học sinh, sinh viên ngoại trú;

c) Ngăn chặn, đẩy lùi, xóa bỏ cơ bản những biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh trong học sinh, sinh viên ngoại trú, đặc biệt là các tệ nạn xã hội, cờ bạc, ma túy.

2. Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các đơn vị trong nội bộ nhà trường, trước hết giữa Phòng (Ban) Quản lý học sinh, sinh viên với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên nhà trường.

b) Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.

c) Sâu sát kịp thời trong việc nắm bắt thực trạng học sinh, sinh viên ngoại trú.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú của nhà trường.

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

2. Ban hành các quy định cụ thể của nhà trường về công tác học sinh, sinh viên ngoại trú phù hợp với các quy định của Quy chế này.

3. Tổ chức bộ máy quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú.

4. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác học sinh, sinh viên ngoại trú.

Điều 5. Trách nhiệm của nhà trường.

1. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp chỉ đạo công tác học sinh, sinh viên ngoại trú của trường.

2. Phòng (Ban) Quản lý học sinh, sinh viên có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá công tác học sinh, sinh viên ngoại trú của trường.

3. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường, trước hết là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, có trách nhiệm góp phần thực hiện công tác học sinh, sinh viên ngoại trú theo quy định của Quy chế này.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng (Ban) Quản lý học sinh, sinh viên.

1. Phối hợp với công an, chính quyền địa phương nơi có học sinh, sinh viên của trường thường trú hoặc đang tạm trú để:

a) Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn dân cư đối với học sinh, sinh viên ngoại trú.

b) Tổ chức gặp mặt định kỳ (ít nhất mỗi học kỳ một lần) với học sinh, sinh viên ngoại trú để cung cấp những thông tin về nhà trường, địa phương và lấy ý kiến của học sinh, sinh viên về công tác học sinh, sinh viên ngoại trú.

c) Giao ban ít nhất mỗi năm một lần để thông báo giữa nhà trường với công an và chính quyền địa phương về tình hình học sinh, sinh viên ngoại trú, từ đó đề ra những biện pháp phối hợp nhằm quản lý tốt học sinh, sinh viên ngoại trú.

2. Hướng dẫn học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường và quy định của chính quyền địa phương.

3. Cấp giấy chứng nhận cho học sinh, sinh viên của trường được phép ở ngoại trú để công an phường (xã, thị trấn) có cơ sở giải quyết cho đăng ký tạm trú.

4. Lập danh sách trích ngang học sinh, sinh viên ngoại trú theo từng đơn vị lớp, khoa, ghi rõ đầy đủ địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (họ và tên chủ nhà, số nhà, đường phố (thôn, xóm), phường (xã, thị trấn), quận (huyện), và ngày đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

5. Kết thúc mỗi học kỳ, năm học thu giấy nhận xét của công an (theo mẫu Phụ lục số 1 kèm theo) đối với học sinh, sinh viên ngoại trú về việc chấp hành luật pháp của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương, những thành tích đóng góp cho địa phương, hoặc những khuyết điểm vi phạm của học sinh, sinh viên.

6. Căn cứ vào nhận xét của công an để kết hợp với việc phân loại học sinh, sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Phối hợp với chính quyền và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh địa phương để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên ngoại trú.

Điều 7. Trách nhiệm của học sinh, sinh viên ngoại trú.

1. Làm thủ tục đăng ký ở ngoại trú với nhà trường (theo mẫu Phụ lục số 2 kèm theo), để đăng ký tạm trú với công an phường (xã, thị trấn) theo đúng Nghị định số 51/CP của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu, Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và quy định của Quy chế này.

Riêng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi trường đóng và cùng ở với gia đình, chỉ làm đơn không cần có ý kiến của công an phường (xã, thị trấn).

2. Khi được phép của công an phường (xã, thị trấn) cho đăng ký tạm trú, chậm nhất sau 15 ngày học sinh, sinh viên phải báo cáo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú của mình: họ tên chủ nhà trọ, số nhà, đường phố (thôn, xóm), phường (xã, thị trấn), quận (huyện), điện thoại liên hệ (nếu có).

3. Học sinh, sinh viên có trách nhiệm thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng với chủ nhà trọ; không đưa người khác vào nhà trọ khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà trọ; báo với chủ nhà trọ đăng ký tạm vắng với công an phường (xã, thị trấn) trong trường hợp rời khỏi nhà trọ từ 24 giờ trở lên.

4. Khi thay đổi chỗ ở ngoại trú mới, học sinh, sinh viên phải làm đơn xin phép nhà trường để làm lại thủ tục đăng ký tạm trú với công an phường (xã, thị trấn) và phải báo cáo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú mới của mình.

5. Học sinh, sinh viên phải cam kết với nhà trường và công an phường (xã, thị trấn) nơi đang ngoại trú thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương về trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sống lành mạnh.

6. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hoạt động khác do địa phương tổ chức.

7. Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

a) Sản xuất, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma túy, các loại vũ khí, chất nổ, chất gây cháy, chất độc hại.

b) Tham gia các hoạt động đánh bạc, số đề, mại dâm và đua xe trái phép.

c) Tàng trữ, lưu hành, sử dụng hoặc truyền bá phim ảnh, băng đĩa và các văn hóa phẩm đồi trụy, kích động bạo lực, các tài liệu có nội dung phản động.

d) Gây ồn ào, mất trật tự và các hành vi thiếu văn hóa khác; gây gổ, kích động đánh nhau; tổ chức băng nhóm, bè phái, tụ tập gây rối trật tự, trị an; gây ô nhiễm môi trường nơi đang ở.

đ) Truyền đạo trái phép, truyền bá mê tín, hủ tục.

8. Mười lăm (15) ngày trước khi kết thúc học kỳ, học sinh, sinh viên phải nộp Giấy nhận xét của công an phường (xã, thị trấn) nơi đang ngoại trú cho nhà trường.

Điều 8. Quyền của học sinh, sinh viên ngoại trú.

1. Được hưởng các quyền công dân cư trú trên đĩa bàn; được chính quyền địa phương, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việc ngoại trú.

2. Được quyền khiếu nại, đề đạt nguyện vọng chính đáng của mình đến chính quyền địa phương, Hiệu trưởng nhà trường và các cơ quan có liên quan khác về những vấn đề có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên ngoại trú.

Chương 3:

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 9. Khen thưởng.

1. Tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác học sinh, sinh viên ngoại trú được khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Học sinh, sinh viên có thành tích trong công tác học sinh, sinh viên ngoại trú, tùy theo mức độ sẽ được nhà trường xét khen thưởng và tính điểm rèn luyện.

Điều 10. Kỷ luật.

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Học sinh, sinh viên vi phạm Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị nhà trường xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách, cảnh cáo đến đình chỉ học tập, buộc thôi học (theo Khung xử lý kỷ luật kêu theo Quy chế này)./.

 

KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT HỌC SINH, SINH VIÊN VI PHẠM QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ
(ban hành kèm theo Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

Số thứ tự

Nội dung vi phạm kỷ luật

Số lần vi phạm và hình thức kỷ luật

 

Khiển trách

Cảnh cáo

Đình chỉ

1 năm

Buộc

thôi học

 

1

Vào năm học mới sau 1 tháng không khai báo chỗ ở.

2 lần

3 lần

 

 

 

2

Lấy cắp tài sản của nhà trọ và dân địa phương

Tuỳ theo mức độ mà bị xử lý khiển trách đến buộc thôi học

 

 

3

Làm ô nhiễm môi trường, gây ồn ào ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư, bị chính quyền địa phương lập biên bản

1 lần

2 lần

Tuỳ theo mức độ và số lần vi phạm

 

 

4

Tổ chức, tham gia đánh bạc ăn tiền, số đề

Tuỳ theo mức độ mà bị xử lý khiển trách đến buộc thôi học

 

 

5

Gây gổ đánh nhau gây thương tích

 

 1 lần

2 lần

 3 lần

 

6

Không thanh toán tiền thuê trọ cho chủ nhà, bị chủ nhà khiếu nại

2 lần

3 lần

 Tuỳ theo tính chất và số lần vi phạm

 

7

Tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy tham gia các hoạt động truyền đạo trái phép, mê tín, dị đoan, bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản

 

 

1 lần

 

2 lần

 

3 lần

 

 

8

Sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, rủ rê người khác sử dụng ma túy

 

 

 

1 lần

 

 

9

Sử dụng ma túy

(Xử lý theo quy định xử lý học sinh, sinh viên sử dụng ma tuý)

 

 

10

Tham gia hoạt động mại dâm

 

1 lần

2 lần

3 lần

 

 

11

Chứa chấp, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng quốc cấm, hàng lậu, vũ khí, chất nổ, chất gây cháy, chất độc hại

Tuỳ theo mức độ mà bị xử lý khiển trách đến buộc thôi học

 

 

12

Đưa phần tử xấu vào nhà trọ để thực hiện các hành vi phạm pháp, bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản

 

 

1 lần

2 lần

 

 

13

Tham gia đua xe trái phép

 

 

1 lần

2 lần

 

 

14

Tham gia lôi kéo người khác biểu tình, vẽ tranh, viết sách báo, truyền đơn trái pháp luật

 

 

 

1 lần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

Công an Phường (xã, thị trấn)........................................................... Quận (huyện, thành phố)..................................................... Tỉnh (thành phố).... ..................................................

Chứng nhận: Anh (Chị)..............................................................................

Là học sinh, sinh viên lớp................. Khoa.........................trường.............

Đã đăng ký tạm trú tại nhà ông (bà)...........................................................

Số nhà .............đường phố (thôn, xóm)............phường (xã, thị trấn)..........

Từ ngày................................đến ngày......................................................

Chúng tôi nhận xét về học sinh, sinh viên.................................................. ........................................................................đang tạm trú tại địa phương như sau:

1. Ý thức chấp hành luật pháp Nhà nước, quy định của địa phương:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Những thành tích đóng góp cho địa phương:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Những khuyết điểm, vi phạm:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............ngày......tháng.......năm 200.....

Trưởng Công an phường (xã, thị trấn)

(Ký tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

GIẤY XIN ĐĂNG KÝ Ở NGOẠI TRÚ

 

Kính gửi: Công an Phường (Xã, Thị trấn)....................................

Tôi tên là:........................................................sinh ngày............................

Hiện nay đang học tại lớp..................... khoa.........................trường..........

Số thẻ học sinh, sinh viên:..................................số CMND........................

Cấp ngày.............................. tại.................................................................

Hộ khẩu thường trú tại Xã (Phường, Thị trấn) ...........................................

Quận (Huyện, Thành phố).................................. Tỉnh (Thành phố)............

Tôi xin đề nghị Công an Phường (Xã, Thị trấn)..........................................

Cho phép tôi được ở ngoại trú tại nhà Ông (Bà)............................số nhà.....

đường phố (thôn, xóm)........................................ Phường (Xã, Thị trấn)

Quận (Huyện, Thành phố).........................................

Tỉnh (Thành phố)......................................................................

Quan hệ với chủ hộ đang ở:........................................................................

Thời gian xin ngoại trú từ ngày...........tháng...........năm.....đến……….

ngày..tháng...................năm.................

Tôi xin cam đoan thực hiện tốt các quy định của địa phương và Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú

 

Ý kiến của Nhà trường

 

Ý kiến của Công an Phường (Xã, Thị trấn)

 

Ngày........ tháng........ năm 200.......

Người làm đơn

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2002/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2002/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2002
Ngày hiệu lực06/11/2002
Ngày công báo30/11/2002
Số công báoSố 60
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2002/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 43/2002/QĐ-BGDĐT Quy chế Công tác HSSV ngoại trú trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2002/QĐ-BGDĐT Quy chế Công tác HSSV ngoại trú trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2002/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Minh Hiển
        Ngày ban hành22/10/2002
        Ngày hiệu lực06/11/2002
        Ngày công báo30/11/2002
        Số công báoSố 60
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 43/2002/QĐ-BGDĐT Quy chế Công tác HSSV ngoại trú trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2002/QĐ-BGDĐT Quy chế Công tác HSSV ngoại trú trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp