Quyết định 43/2014/QĐ-UBND

Quyết định 43/2014/QĐ-UBND về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quyết định 43/2014/QĐ-UBND tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông phương tiện giao thông Vinh Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 70/2016/QĐ-UBND tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông phương tiện giao thông Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2014/QĐ-UBND tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông phương tiện giao thông Vinh Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TUYẾN ĐƯỜNG, THỜI GIAN HẠN CHẾ LƯU THÔNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Xét đề nghị của UBND thành phố Vinh tại Tờ trình số: 2946/TTr-UBND ngày 23/6/2014, Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1595/TTr-SGTVT ngày 24/6/2014; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 684/BCTĐ-STP ngày 13/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ các Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010, Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 24/5/2010, Quyết định 36/2013/QĐ-UBND ngày 13/7/2013 của UBND tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Vinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

QUY ĐỊNH

VỀ TUYẾN ĐƯỜNG, THỜI GIAN HẠN CHẾ LƯU THÔNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An phải tuân thủ các nội dung của Quy định này và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Điều 3. Nguyên tắc về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị

Phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 79, Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phạm vi hạn chế các phương tiện giao thông hoạt động trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Vinh

1. Cấm các loại xe tải có tổng trọng lượng (bao gồm trọng lượng xe cộng hàng) từ 4,0 tấn trở lên và xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe công vụ; xe buýt; xe hợp đồng; xe tham quan du lịch; xe đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang; xe phục vụ tang lễ, phục vụ đám cưới) hoạt động từ 06h00 đến 22h00 hàng ngày trên các tuyến đường được quy định tại phụ lục số 01 kèm theo. Riêng các tuyến đường: Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Lê Mao (đoạn từ ngã 5 Bưu điện tỉnh đến giao đường Trần Phú) thời gian cấm 24/24 giờ hàng ngày.

2. Cấm các loại xe tải có tổng trọng lượng (bao gồm trọng lượng xe cộng hàng) từ 10,0 tấn trở lên và xe ô tô khách trên 16 chỗ (trừ xe công vụ; xe buýt; xe hợp đồng; xe tham quan du lịch; xe đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang; xe phục vụ tang lễ, phục vụ đám cưới) hoạt động từ 06h00 đến 22h00 hàng ngày trên các tuyến đường được quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo.

3. Cấm các loại xe tải và xe khách lưu thông trên đường mương thoát nước số 1 (nối từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Hồ Thành) và đường mương thoát nước số 3.

4. Cấm các loại xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh có tổng trọng lượng (bao gồm trọng lượng xe cộng hàng) trên 10 tấn vào thành phố Vinh theo Quốc lộ 1A, trừ các xe đã được UBND tỉnh cho phép và xe của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao nhận hàng hóa trong địa bàn thành phố Vinh được ra vào với điều kiện phải có đủ thủ tục giao nhận hàng hóa hoặc được UBND thành phố Vinh cho phép.

5. Đối với các loại xe chuyên dùng:

- Các loại xe cấp nước sinh hoạt, xe cứu hộ giao thông, xe chuyên dùng giải quyết các sự cố đột xuất về điện, nước, úng ngập do mưa, lún sụt đường, gãy cành, đổ cây được phép hoạt động 24h/24h hàng ngày.

- Các loại xe cắt sửa cây, xe tưới nước rửa đường, xe hút bụi, xe và máy sửa chữa cầu đường, xe nâng đưa người làm việc trên cao không được phép hoạt động trên các đường phố trong giờ cao điểm (từ 6h30 đến 8h30 buổi sáng; từ 16h30 đến 18h30 buổi chiều).

- Các loại xe chuyên dùng vận chuyển rác, xe hút phân, xe hút bùn, xe vận chuyển bùn phục vụ thoát nước chỉ được phép hoạt động trên các đường phố từ 21h00 đến 05h00 sáng hôm sau (trừ trường hợp đặc biệt phải có giấy phép của UBND thành phố Vinh).

6. Trường hợp xe ô tô tải, ô tô khách có nhu cầu cần thiết đi vào các tuyến đường cấm nêu ở Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này phải được sự đồng ý bằng văn bản của UBND thành phố Vinh.

Điều 5. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định nêu trên tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Phân công trách nhiệm

1. Chủ tịch UBND thành phố Vinh chủ trì, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp tổ chức thực hiện.

2. UBND thành phố Vinh chỉ đạo Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh thực hiện lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hướng dẫn trên các tuyến đường và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, chưa phù hợp thì UBND thành phố Vinh, Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh thống nhất đề xuất ý kiến, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC SỐ 01:

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH CẤM XE TẢI CÓ TÔNG TRỌNG LƯỢNG TỪ 4 TẤN TRỞ LÊN VÀ XE KHÁCH TỪ 16 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN
(Kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

TÊN ĐƯỜNG

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

GHI CHÚ

 

 

1

Lê Lợi

Đường Quang Trung

Đường Nguyễn Sỹ Sách

Không cấm xe khách chạy tuyến cố định có đăng ký tuyến tại bến xe Vinh và bến xe Chợ Vinh

 

2

Quang Trung

Đường Lê Lợi

Đường Trần Phú

 

3

Phong Định Cảng

Đảo Hải Quan

Đường Nguyễn Du

 

 

4

Nguyễn Phong Sắc

Đảo Hải Quan

Đường Nguyễn Sỹ Sách

 

 

5

Nguyễn Sỹ Sách

Từ đường Lê-nin

Đường Lê Lợi

 

 

6

Lê-nin

Đảo Hải Quan

Đường Nguyễn Sỹ Sách

 

 

7

Cao Lỗ

đường Trần Phú

Đường Ngư Hải

 

 

8

Trần Hưng Học

đường Trần Phú

Đường Ngư Hải

 

 

9

Đặng Thái Thân

Ngã 4 Hồ Cá Cửa Nam

Đường Quang Trung

 

 

10

Thái Phiên

Đường Trần Phú

Đường Đinh Công Tráng

 

 

11

Ngư Hải

Đường Quang Trung

Đường Lê Mao

 

 

12

Lê Huân

Đường Phạm Nguyễn Du

Đường Trần Phú

 

 

13

Cao Thắng

Chợ Vinh

Ngã 4 Chợ Vinh

 

 

14

Lê Mao

Đường Trần Phú

Ngã 5 Bưu Điện tỉnh

cấm xe 24/24h

 

15

Trường Thi

Đảo KS Phương Đông

Đảo Hải Quan

cấm xe 24/24h

 

16

Nguyễn Thị Minh Khai

Ngã 5 Bưu Điện

Đường Lê Lợi

 

 

17

Đinh Công Tráng

Đường Quang Trung

Ngã 5 Bưu Điện tỉnh

 

 

18

Hồ Tùng Mậu

Ngã 5 Bưu Điện

Đường Trường Thi

cấm xe 24/24h

 

19

Nguyễn Văn Cừ

Đường Hồ Tùng Mậu

Đường Nguyễn Sỹ Sách

 

 

20

Lê Hồng Phong

Đường Quang Trung

Ngã 5 Đảo Hải Quan

 

 

21

Trần Quang Diệu

Đường Lê Duẩn

Đường Phan Đăng Lưu

 

 

22

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đường Lê-nin

Đường Nguyễn Phong Sắc

 

 

23

Duy Tân

Đường Herman Gmeiner

Đường Nguyễn Phong Sắc

 

 

24

Tuệ Tĩnh

Đường Nguyễn Phong Sắc

Đường Hải Thượng Lãn Ông

 

 

25

Lê Hoàn

Đường Lê Hồng Phong

Đường Nguyễn Sỹ Sách

 

 

26

Tân Phúc

Đường Lý Thường Kiệt ( kéo dài)

Đường Nguyễn Sỹ Sách

 

 

27

Herman Gmeiner

Đường Lê Hồng Phong

Đường Nguyễn Sỹ Sách

 

 

28

Nguyễn Khánh Toàn

Đường Nguyễn Văn Cừ

Đường Nguyễn Sỹ Sách

 

 

29

Nguyễn Đức Cảnh

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Đường Nguyễn Sỹ Sách

 

 

30

Nguyễn Xuân Ôn

Đường Kim Đồng

Đường Nguyễn Sỹ Sách

 

 

31

Đốc Thiết

Đường Lê Lợi

Đường Nguyễn Văn Cừ

 

 

32

Lý Thường Kiệt

Đường Lê Lợi

Đường Duy Tân

 

 

33

Tân Tiến

Đường Kim Đồng

Đường Lê Lợi

 

 

34

Kim Đồng

Đường Lê Hồng Phong

Nguyễn Văn Cừ

 

 

35

Võ Nguyên Hiến

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Đường Tân Tiến

 

 

36

Đặng Tất

Đường Ngư Hải

Đường Lê Văn Tám

 

 

37

Hoàng Nghĩa Lương

Đường Trần Phú

Đường Ngư Hải

 

 

38

Hồ Sỹ Đống

Đường Trần Phú

Đường Nguyễn Tuấn Thiện

 

 

39

Hồng Bàng

Đường Ngư Hải

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

 

 

40

An Dương Vương

Đường Trường Thi

Đường Phong Định Cảng

 

 

41

Cao Bá Quát

Đường Võ Thị Sáu

Đường Phong Định Cảng

 

 

42

Nguyễn Xí

Đường Lê Duẩn

Đường Phan Đăng Lưu

 

 

43

Phan Đăng Lưu

Đường Trường Thi

Đường Nguyễn Xí

 

 

44

Phan Sỹ Thục

Đường Phan Đăng Lưu

Đường Phong Định Cảng

 

 

45

Lý Nhật Quang

Đường Phong Định Cảng

Đường Lý Thái Tông

 

 

46

Nguyễn Huy Oánh

Đường Nguyễn Kiệm

Đường Phong Định Cảng

 

 

47

Võ Thị Sáu

Đường Lý Nhật Quang

Đường Phan Đăng Lưu

 

 

48

Nguyễn Văn Trỗi

Đường Nguyễn Du

Đường Phong Định Cảng

 

 

49

Bạch Liêu

Đường Lê Duẩn

Đường Phạm Kinh Vỹ

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02:

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH CẤM XE TẢI CÓ TỔNG TRỌNG LƯỢNG TỪ 10 TẤN TRỞ LÊN VÀ XE KHÁCH TỪ 16 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN
(Kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

TÊN ĐƯỜNG

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

GHI CHÚ

 

 

1

Phùng Chí Kiên

Đường Lê Viết Thuật

Đường Hà Huy Tập

 

 

2

Chu Văn An

Đường Lê Lợi

Đường Trường Chinh

 

 

3

Đào Tấn

Đường Quang Trung

Đường Trần Hưng Đạo

 

 

4

Phạm Ngũ Lão

Đường Thái Thân

Đường Trần Hưng Đạo

 

 

5

Phan Chu Trinh

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Quang Trung

 

 

6

Nguyễn Nghiễm

Đường Tô Hiến Thành

Đường Quang Trung

 

 

7

Lục Niên

Đường tàu cũ

Đường Trần Phú

 

 

8

Văn Thánh

Đường Ngô Đức Kế

Đường Trần Phú

 

 

9

Hoàng Danh Sưởng

Đường Ngô Đức Kế

Đường Trần Phú

 

 

10

Hoàng Nguyên Cát

Đường Ngô Đức Kế

Đường Trần Phú

 

 

11

Đề Thám

Đường Lê Hồng Sơn

Đường Đặng Thái Thân

 

 

12

Nguyễn Công Trứ

Đường Lê Hồng Sơn

Đường Đặng Thái Thân

 

 

13

Ngô Gia Tự

Đường Phan Bội Châu

Đường Nguyễn Cảnh Hoan

 

 

14

Nguyễn Đình Chiểu

Đường Chu Văn An

Đường Phan Bội Châu

 

 

15

Phan Vân

Đường Trường Chinh

Đường Nguyễn Trường Tộ

 

 

16

Nguyễn Duy Trinh

Đường Nguyễn Phong Sắc

Đường Nguyễn Gia Thiều

 

 

17

Nguyễn Gia Thiều

Đường Phong Định Cảng

Đường Tôn Thất Tùng

 

 

18

Tôn Thất Tùng

Đường Nguyễn Phong Sắc

Đường Nguyễn Gia Thiều

 

 

19

Hoàng Văn Thụ

Đường Mai Hắc Đế

Đường Hà Huy Tập

 

 

20

Hải Thượng Lãn Ông

Đường Hà Huy Tập

Đường Bùi Huy Bích

 

 

21

Hà Huy Tập

Đường Nguyễn Sỹ Sách

Đường Phạm Đình Toái

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2014/QĐ-UBND tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông phương tiện giao thông Vinh Nghệ An


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 43/2014/QĐ-UBND tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông phương tiện giao thông Vinh Nghệ An
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu43/2014/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
    Người kýHuỳnh Thanh Điền
    Ngày ban hành28/07/2014
    Ngày hiệu lực07/08/2014
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2016
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 43/2014/QĐ-UBND tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông phương tiện giao thông Vinh Nghệ An

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2014/QĐ-UBND tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông phương tiện giao thông Vinh Nghệ An