Quyết định 431/QĐ-HQTH

Quyết định 431/QĐ-HQTH năm 2012 sửa đổi Quy trình kiểm tra bằng máy soi đối với hành lý, hàng hóa của người xuất nhập cảnh; hàng hóa xuất, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Na Mèo thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 431/QĐ-HQTH năm 2012 sửa đổi Quy trình kiểm tra bằng máy soi


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 431/QĐ-HQTH

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH KIỂM TRA BẰNG MÁY SOI ĐỐI VỚI HÀNH LÝ, HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI XUẤT NHẬP CẢNH; HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU NA MÈO THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2010 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng trong ngành Hải quan.

Căn cứ công văn số 6076/TCHQ-GSQL ngày 05/12/2011 của Tổng cục Hải quan về việc phân cấp ban hành quy trình kiểm tra, giám sát hải quan bằng trang thiết bị kỹ thuật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Na Mèo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm 4 phần I Quy trình kiểm tra bằng máy soi đối với hành lý, hàng hóa của người xuất nhập cảnh; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Na Mèo thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 260/QĐ-HQTH ngày 7/5/2012 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa như sau:

Thời gian lưu trữ dữ liệu thực hiện theo Quyết định số 669/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2010 của Tổng cục Hải quan cụ thể: Thời gian lưu trữ của các hình ảnh soi chiếu thường xuyên lưu theo thông số kỹ thuật của hệ thống, trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyển ra ổ cứng hoặc đĩa DVD đảm bảo thời gian là 5 năm; đối với hình ảnh soi chiếu liên quan đến vi phạm hành chính hải quan thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật về Lưu trữ hồ sơ hải quan.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ; Chánh văn phòng; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Na Mèo và các đơn vị có liên quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục GSQL-TCHQ (thay b/c);
- Lưu: VT, NV (4b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 431/QĐ-HQTH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu431/QĐ-HQTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2012
Ngày hiệu lực14/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 431/QĐ-HQTH

Lược đồ Quyết định 431/QĐ-HQTH năm 2012 sửa đổi Quy trình kiểm tra bằng máy soi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 431/QĐ-HQTH năm 2012 sửa đổi Quy trình kiểm tra bằng máy soi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu431/QĐ-HQTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Văn Huệ
        Ngày ban hành14/08/2012
        Ngày hiệu lực14/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 431/QĐ-HQTH năm 2012 sửa đổi Quy trình kiểm tra bằng máy soi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 431/QĐ-HQTH năm 2012 sửa đổi Quy trình kiểm tra bằng máy soi

            • 14/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực