Quyết định 431/QĐ-UBND

Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 431/QĐ-UBND 2014 phổ biến luật phòng chống tham nhũng Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 431/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng;

Căn cứ Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 411/TTr-STP ngày 19 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 431/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng; Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 và Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016;

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, đồng thời cụ thể hóa các hoạt động để thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

3. Yêu cầu

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, tập trung triển khai sâu rộng một số hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng; kế thừa những kết quả và khắc phục những hạn chế của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã thực hiện.

- Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng với phổ biến việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Kết hợp với các chương trình, đề án khác có liên quan về phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống tham nhũng trong quá trình thực hiện Đề án.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Kế hoạch này được triển khai ở tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân (bao gồm cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp). Trong đó, đối tượng được tập trung ưu tiên bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các hoạt động chủ yếu

1.1. Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, chú trọng giới thiệu, phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; cập nhật các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, thiết thực phục vụ yêu cầu phòng, chống tham nhũng của địa phương.

1.2. Tiếp tục xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

a) Nhân rộng mô hình điểm tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng hoặc tình hình tiêu cực, tham nhũng diễn biến phức tạp.

b) Nội dung thực hiện:

- Nhân rộng mô hình tại cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với các hoạt động cụ thể:

+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, tổ chức; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

+ Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cho người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

+ Công khai Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc; người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân ngoài việc công khai tại nơi thường xuyên làm việc còn phải công khai tại hội nghị cử tri theo quy định của Hội đồng bầu cử; người dự kiến được bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng Nhân dân công khai với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân; Người có nghĩa vụ kê khai là đại diện phần vốn của Nhà nước, của doanh nghiệp nhà nước và giữ chức danh từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên trong doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước thì công khai tại cơ quan, doanh nghiệp cử người đó làm đại diện.

+ Hỗ trợ tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức.

+ Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng (bằng điện thoại và email), bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân.

+ Xây dựng panô, áp phích, tranh ảnh cổ động, phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến giải quyết công việc tại trụ sở cơ quan, tổ chức.

- Xây dựng mô hình tại các xã, phường, thị trấn, bao gồm các hoạt động:

+ Khảo sát nhận thức về tác hại của tham nhũng; phòng, chống tham nhũng và nhu cầu tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong nhân dân.

+ Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng cho “Nhóm nòng cốt” tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại mô hình điểm.

+ Tổ chức một số hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại mô hình điểm: Tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, nói chuyện chuyên đề, đối thoại về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại địa bàn dân cư; xây dựng và phát hành tờ gấp; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa hoặc sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng pa - nô, áp - phích; tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cơ sở tại địa bàn...

1.3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật (có thể lồng ghép trong tập huấn kiến thức pháp luật định kỳ hàng năm, lồng ghép với việc thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đối mới, phát triển của đất nước”), bảo đảm 100% báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn.

- Thực hiện bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, ưu tiên đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ở các vị trí dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

- Nội dung tập huấn: Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại địa phương; tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (cập nhật thông tin về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương)...

- Thời gian tập huấn: Trong Quý III/2014.

1.4. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong thực hiện “Ngày pháp luật”.

- Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật (ngày 09 tháng 11) bảo đảm có nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Hình thức thực hiện: Mít tinh; hội thảo; tọa đàm; thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; các hình thức khác phù hợp với Bộ, ngành, địa phương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có hướng dẫn thực hiện cụ thể.

1.5. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh dành thời lượng thích hợp, xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo, đài. Tổ chức thực hiện tuyên truyền pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử. Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, diễn đàn đối thoại, góp ý kiến, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tăng số lượng tin, bài tuyên truyền (bảo đảm cập nhật, thông tin thường xuyên theo tuần, tháng).

3. Kinh phí thực hiện Đề án

Căn cứ nội dung hoạt động của Đề án, các cơ quan, đơn vị thực hiện Đề án lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan Tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp, cơ quan chủ trì thực hiện Đề án có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án trong năm 2014.

- Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng cấp phát cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật.

- Giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 30 tháng 11 năm 2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Ngoại vụ:

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cũng như các điều ước quốc tế có nội dung liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh về việc dành thời lượng thích hợp, xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo, đài; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo chí; tham gia phối hợp chỉ đạo việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng cho phóng viên, biên tập viên chuyên viết về pháp luật của các cơ quan báo, đài; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung của Đề án.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các thiết chế văn hóa cơ sở như: Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ quần chúng, chiếu bóng lưu động; xây dựng panô, áp phích tuyên truyền…; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung của Đề án.

5. Thanh tra tỉnh:

Chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp tổ chức bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng các tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại địa phương; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung của Đề án.

6. Sở Nội vụ:

Tổ chức lồng ghép và hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện lồng ghép, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong thực hiện chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng theo Đề án “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng” (được phê duyệt tại Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

8. Sở Tài chính:

Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Đề án theo quy định định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

9. Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh:

Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là ở xã, phường, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung của Đề án.

11. Hội Nhà báo, Đoàn luật sư, Hội luật gia tỉnh:

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức mình phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Đề án.

12. Đề nghị Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh:

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Đề án.

13. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố:

Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tại địa phương; bố trí kinh phí thực hiện Đề án trong năm 2014; chỉ đạo các Đài Truyền thanh của địa phương chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tăng thời lượng phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2014.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề mới sẽ kịp thời bổ sung thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 431/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu431/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 431/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 431/QĐ-UBND 2014 phổ biến luật phòng chống tham nhũng Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 431/QĐ-UBND 2014 phổ biến luật phòng chống tham nhũng Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu431/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thị Thanh Thuỷ
        Ngày ban hành26/02/2014
        Ngày hiệu lực26/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 431/QĐ-UBND 2014 phổ biến luật phòng chống tham nhũng Tây Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 431/QĐ-UBND 2014 phổ biến luật phòng chống tham nhũng Tây Ninh

         • 26/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực