Quyết định 4318/QĐ-BYT

Quyết định 4318/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Nội dung toàn văn Quyết định 4318/QĐ-BYT 2020 công bố thủ tục hành chính phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4318/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định số: 2865/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế (Danh mục cụ thể xếp theo số thứ tự thủ tục hành chính “cấp trung ương: 138 và cấp tỉnh: 91” tại phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Quyền Bộ trưởng (để b/c)
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Cổng Thông tin điện tử- Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……../QĐ-BYT ngày …. tháng …. năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VB QPPL quy định nội dung bãi bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A1

Thủ tục hành chính cấp trung ương

138

B-BYT-046884

Mã mới 1.001947

Thủ tục cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Bộ Y tế, ngân hàng mô thuộc bệnh viện, trường đại học y, dược trực thuộc Bộ Y tế hoặc thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Nghị định số 118/2016/NĐ-CP

Khám bnh, chữa bệnh

Vụ Tổ chức cán bộ

A2

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

91

B-BYT-047062

Mã mới 1.001957

Thủ tục cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý

Nghị định số 118/2016/NĐ-CP

Khám bnh, chữa bệnh

Sở Y tế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4318/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4318/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2020
Ngày hiệu lực14/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(19/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4318/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 4318/QĐ-BYT 2020 công bố thủ tục hành chính phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4318/QĐ-BYT 2020 công bố thủ tục hành chính phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4318/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Trường Sơn
       Ngày ban hành14/10/2020
       Ngày hiệu lực14/10/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTuần trước
       (19/10/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4318/QĐ-BYT 2020 công bố thủ tục hành chính phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4318/QĐ-BYT 2020 công bố thủ tục hành chính phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế

           • 14/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực