Quyết định 432/QĐ-UBND

Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành tính đến ngày 31/12/2012 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2013 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 432/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ VĂN BẢN QPPL CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 19/TTr-STP ngày 20/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành tính đến ngày 31/12/2012 hết hiệu lực thi hành, gồm: 36 văn bản, trong đó 32 quyết định hết hiệu lực toàn văn; 02 quyết định hết hiệu lực một phần và 02 chỉ thị hết hiệu lực toàn văn.

1. Năm 1997: 01 văn bản (01 quyết định);

2. Năm 1998: 01 văn bản (01 quyết định);

3. Năm 1999: 01 văn bản (01 quyết định);

4. Năm 2000: 01 văn bản (01 quyết định);

5. Năm 2001: 02 văn bản (01 quyết định; 01 chỉ thị);

6. Năm 2002: 01 văn bản (01 quyết định);

7. Năm 2003: 01 văn bản (01 quyết định);

8. Năm 2005: 04 văn bản (03 quyết định; 01 chỉ thị);

9. Năm 2006: 01 văn bản (01 quyết định);

10. Năm 2007: 05 văn bản (05 quyết định);

11. Năm 2008: 03 văn bản (03 quyết định);

12. Năm 2009: 08 văn bản (07 quyết định hết hiệu lực toàn văn và 01 quyết định hết hiệu lực một phần);

13. Năm 2010: 04 văn bản (03 quyết định hết hiệu lực toàn văn và 01 quyết định hết hiệu lực một phần);

14. Năm 2011: 02 văn bản (02 quyết định);

15. Năm 2012: 01 văn bản: (01 quyết định).

(Có kèm theo Danh mục chi tiết - Mẫu 02).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Cổng Thông tin Điện tử;
- Trung tâm Công báo;
- CV các khối;
- NC (A);
- Lưu: VT. Tr 07/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

Mẫu số 02

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Cơ quan ban hành

Số, ký hiệu Văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

VB, điều khoản bãi bỏ

Lý do

I. Quyết định

1

UBND

63/QĐ-UB

14/8/1997

Về việc ban hành tiêu chuẩn lò giết mổ, buôn bán vận chuyển heo, trâu, bò.

Toàn văn

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế và hiện đang áp dụng trực tiếp Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 quy định vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn và Thông tư số 61/2010/TT-BTNMT ngày 25/10/2010 Quy định vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm.

2

UBND

28/1998/QĐ-UB

12/6/1998

Về việc ban hành định mức sản lượng tính thuế ngành khai thác thủy sản biển.

Toàn văn

Không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Vì không tính thuế căn cứ vào định mức sản lượng khai thác nên không cần ban hành văn bản thay thế.

3

UBND

08/1999/QĐ-UB

05/3/1999

Về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động Trung tâm Khuyến ngư tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Do hiện nay sáp nhập tổ chức khuyến ngư và khuyến nông lại thành một.

4

UBND

14/2000/QĐ-UB

27/7/2000

Về việc điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Hết hiệu lực theo thời gian vì quyết định chỉ thực hiện giai đoạn 2005-2010.

5

UBND

31/2001/QĐ-UB

19/10/2001

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản Iý nguyên liệu thủy sản chuyên ngành.

Toàn văn

Vì trong thực tế Đội này đã giải thể không còn tồn tại.

6

UBND

18/2002/QĐ-UB

05/6/2002

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Không còn phù hợp. Vì đã có Luật Thi hành án và Cục Thi hành án hiện là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp.

7

UBND

08/2003/QĐ-UB

26/3/2003

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Tổ hợp tác sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực ngư - nông - lâm nghiệp.

Toàn văn

Vì hiện nay áp dụng trực tiếp Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ chức hợp tác và Thông tư số 04/2008/TT-BKHĐT ngày 09/7/2008 hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP.

8

UBND

24/2005/QĐ-UB

31/3/2005

Về việc ban hành “Quy định về trình tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã, phường, thị trấn.

Toàn văn

Vì có QĐ số 306/QĐ-UBND ngày 22/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện cơ chế một cửa tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế và ngày 03/6/2011 Chủ tịch UBND tỉnh có QĐ số 914/QĐ-UBND về việc thực hiện cơ chế một cửa tại UBND xã, phường, thị trấn, thay thế Quyết định số 306/QĐ-UBND.

9

UBND

47/2005/QĐ-UBND

17/10/2005

Ban hành quy chế xét, tặng giải thưởng văn học nghệ thuật “Phan Ngọc Hiển” tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 Ban hành quy chế xét tặng “Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển” tỉnh Cà Mau, thay thế.

10

UBND

54/2005/QĐ-UBND

07/12/2005

Về việc ban hành Quy định chế độ quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 20/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

11

UBND

35/2006/QĐ-UBND

27/10/2006

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 02/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, thay thế.

12

UBND

02/2007/QĐ-UBND

25/01/2007

Ban hành quy định về quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 Ban hành quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

13

UBND

05/2007/QĐ-UBND

28/02/2007

Về ban hành tập Đơn giá xây dựng lưới địa chính cấp I, II, đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Toàn văn

Có QĐ số 1608/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau “Ban hành Bộ đơn giá xây dựng lưới địa chính; đo vẽ bản đồ địa chính, đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng tỉ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và trích đo thửa đất, thay thế.

14

UBND

29/2007/QĐ-UBND

03/10/2007

Ban hành “Quy chế phối hợp trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Không còn phù hợp. Vì đã có Luật Thi hành án và Cục Thi hành án hiện là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp.

15

UBND

31/2007/QĐ-UBND

07/11/2007

Ban hành Quy định về quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 18/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

16

UBND

35/2007/QĐ-UBND

06/12/2007

Về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học, công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Toàn văn

Có QĐ số 18/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 Ban hành Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

17

UBND

02/2008/QĐ-UBND

30/01/2008

Về việc ban hành quy định việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 ban hành Quy định việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Cà Mau, bãi bỏ.

18

UBND

20/2008/QĐ-UBND

25/9/2008

Ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 12/2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 Ban hành Quy định về phân cấp và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, thay thế.

19

UBND

28/2008/QĐ-UBND

12/11/2008

Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về “Ban hành mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân”.

Toàn văn

Có QĐ số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 12/01/2008 của UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 25/01/2008 của HĐND tỉnh Cà Mau “về Ban hành mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân” bãi bỏ.

20

UBND

01/2009/QĐ-UBND

22/01/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, thay thế.

21

UBND

02/2009/QĐ-UBND

19/02/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 07/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 về việc ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau, thay thế.

22

UBND

03/2009/QĐ-UBND

27/02/2009

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

Một phần tại Chương II; Chương III và khoản 2 điều 55 Chương V

Hết hiệu lực tại Chương II vì có QĐ số 10/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 ban hành quy định trình tự thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế; đồng thời hết hiệu lực tại Chương III và khoản 2 điều 55 Chương V vì có QĐ số 11/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 Ban hành quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

23

UBND

04/2009/QĐ-UBND

03/3/2009

Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành NQ số 11/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 về mức chi hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 23/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Cà Mau về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau, thay thế.

24

UBND

11/2009/QĐ-UBND

19/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 15/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, thay thế.

25

UBND

14/2009/QĐ-UBND

30/6/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm.

Toàn văn

Có QĐ số 29/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau ngày 28/12/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

26

UBND

22/2009/QĐ-UBND

12/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 21/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau, thay thế.

27

UBND

27/2009/QĐ-UBND

30/12/2009

Về việc đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 06/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 Ban hành đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

28

UBND

01/2010/QĐ-UBND

05/01/2010

Về việc Quy định diện tích đất tối thiểu được phép sau khi tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 10/2011/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế

29

UBND

05/2010/QĐ-UBND

30/3/2010

Ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau với các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 14/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 Ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

30

UBND

11/2010/QĐ-UBND

13/8/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp, quản lý cán bộ, viên chức của tỉnh Cà Mau.

Một phần tại Điều 2

Có QĐ số 12/2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 Ban hành Quy định về phân cấp và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, thay thế Điều 2 của quyết định.

31

UBND

31/2010/QĐ-UBND

17/12/2010

Ban hành Quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 20/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

32

UBND

08/2011/QĐ-UBND

18/5/2011

Ban hành quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 13/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 Ban hành quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

33

UBND

20/2011/QĐ-UBND

16/12/2011

Ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 26/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 Ban hành quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

34

UBND

03/2012/QĐ-UBND

09/4/2012

Về việc ban hành mức giá (tỷ lệ %) đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có QĐ số 26/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

II. Chỉ thị

1

UBND

22/2000/CT-UBND

05/9/2000

Về việc cấm đưa tạp chất vào nguyên liệu thủy sản.

Toàn văn

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế và hiện nay áp dụng trực tiếp Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

2

UBND

04/2005/CT-UB

26/5/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Toàn văn

Có Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh Cà Mau về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

Tổng số: 36 văn bản, trong đó 34 quyết định (32 quyết định hết hiệu lực toàn văn; 02 quyết định hết hiệu lực một phần) và 02 chỉ thị hết hiệu lực toàn văn.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 432/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu432/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2013
Ngày hiệu lực28/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 432/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2013 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2013 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cà Mau
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu432/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýDương Tiến Dũng
       Ngày ban hành28/03/2013
       Ngày hiệu lực28/03/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2013 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2013 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cà Mau

           • 28/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực