Quyết định 433/QĐ-UBDT

Quyết định 433/QĐ-UBDT năm 2013 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

Nội dung toàn văn Quyết định 433/QĐ-UBDT năm 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực quản lý nhà nước


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của y ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ v rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của y ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng y ban, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc y ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
-
Cơ quan công tác dân tộc các Tỉnh, Thành phố thuộc TW;
- Công báo;
- Website y ban Dân tộc;
- Lưu: VT, PC (05 bản).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Stt

Tên loại

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiu lc

1.

Quyết định

212/2005/QĐ-UBDT; 04/5/2005

Quyết định vviệc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của y ban Dân tộc

Bị thay thế bởi Thông tư s 01/2013/TT-UBDT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc ban hành quy định về quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của y ban Dân tộc.

15/4/2013

2.

Quyết định

264/2006/QĐ-UBDT; 13/10/2006

Quyết định vviệc sửa đi, bsung một số điều, khoản của Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của y ban Dân tộc

Bị thay thế bởi Thông tư s 01/2013/TT-UBDT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc ban hành quy định về quản lý, thực hiện nhim vụ khoa học và công nghệ của y ban Dân tộc.

15/4/2013

3.

Quyết định

32/2007/QĐ-TTg; 05/3/2007

Quyết định vviệc cho vay vốn phát trin sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Bị thay thế bởi quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát trin sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.

01/02/2013

4.

Thông tư

02/2007/TT-UBDT; 07/6/2007

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiu số đặc biệt khó khăn

Bị thay thế bởi Thông tư s 02/2013/TT-UBDT ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định s 54/2012/QĐ-TTg ngày 4 tháng 12 năm 2012 của Thtướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.

09/8/2013

5.

Nghị định

60/2008/NĐ-CP; 09/5/2008

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Bị thay thế bởi Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

 

6.

Quyết định

126/2008/QĐ-TTg; 15/9/2008

Quyết định vviệc sửa đi, bsung một số điều của Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiu số đặc biệt khó khăn

Bị thay thế bởi quyết định s 54/2012/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.

01/02/2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 433/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu433/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2013
Ngày hiệu lực30/08/2013
Ngày công báo16/09/2013
Số công báoTừ số 569 đến số 570
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 433/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 433/QĐ-UBDT năm 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực quản lý nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 433/QĐ-UBDT năm 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực quản lý nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 433/QĐ-UBDT năm 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực quản lý nhà nước

          • 30/08/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 16/09/2013

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 30/08/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực