Quyết định 4374/QĐ-UBND

Quyết định 4374/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định 4374/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 272/QĐ-UBND phê duyệt giá tính thuế tài nguyên Hà Nội 2016 và được áp dụng kể từ ngày 18/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 4374/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4374/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2007;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2010;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn ở một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 366/TTr-LS: TC-XD-CT-TN&MT ngày 18/01/2013 của Liên ngành: Sở Tài chính - Cục Thuế - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố.

(Chi tiết phụ lục kèm theo)

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan:

Khi giá bán trên thị trường các loại tài nguyên nêu trong quyết định này có biến động lớn, Sở Tài chính căn cứ các quy định của nhà nước hiện hành, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Thuế - Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khảo sát tình hình, lập phương ánh trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh kịp thời.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định khác của UBND Thành phố về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực TU;
- Thường trực HĐND TPHN;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Các PCVP, TH, GT, TNMT;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

PHỤ LỤC

GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(kèm theo Quyết định số 4374/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố

Ghi chú

1

Đất

 

 

 

1.1

Đất san lấp

đ/m3

15 000

 

1.2

Đất làm gạch ngói

đ/m3

20 000

 

2

Cát

 

 

 

2.1

Cát đen san nền các loại

đ/m3

15 000

 

2.2

Cát đen xây dựng

đ/m3

20 000

 

2.3

Cát vàng

đ/m3

70 000

 

3

Nước

 

 

 

3.1

Nước mặt

đ/m3

2 000

 

3.2

Nước ngầm

đ/m3

6 000

 

3.3

Nước khoáng

đ/m3

20 000

 

4

Puzơlan

đ/m3

25 000

 

5

Đá xây dựng

đ/m3

50 000

 

6

Sỏi

đ/m3

60 000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4374/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4374/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/07/2013
Ngày hiệu lực 19/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4374/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4374/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 4374/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4374/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành 19/07/2013
Ngày hiệu lực 19/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 4374/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 4374/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên Hà Nội