Quyết định 78/2009/QĐ-UBND

Quyết định 78/2009/QĐ-UBND về giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 78/2009/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên nước địa bàn thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 4374/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 78/2009/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên nước địa bàn thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 78/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998;
Căn cứ Pháp lệnh Thuế tài nguyên ngày 10/4/1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6, Pháp lệnh Thuế tài nguyên ngày 22/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6, Pháp lệnh Thuế tài nguyên;
Xét: Tờ trình số 7046/TTrLN ngày 29/04/2009 của Liên ngành: Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc giá 1m3 nước ngầm khai thác làm cơ sở xác định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và Báo cáo thẩm định số 471/STP-VBPQ ngày 31/03/2009 của Sở Tư pháp Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá nước ngầm để làm căn cứ xác định giá tính Thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội là: 4.000 đ/m3 (bốn nghìn đồng, một mét khối)

Điều 2. Thuế suất và các quy định liên quan đến việc thu thuế tài nguyên nước được thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực TU, HĐND TP (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Bộ: Tài chính, Tài nguyên và MT (để báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng giao tiếp điện tử, Trung tâm công báo TP;
- CPVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu78/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2009
Ngày hiệu lực21/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 78/2009/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên nước địa bàn thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 78/2009/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên nước địa bàn thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu78/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýHoàng Mạnh Hiển
        Ngày ban hành11/06/2009
        Ngày hiệu lực21/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 78/2009/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên nước địa bàn thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 78/2009/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên nước địa bàn thành phố Hà Nội