Quyết định 44/2015/QĐ-UBND

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Long An đã được thay thế bởi Quyết định 62/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Long An và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2015/QĐ-UBND

Long An, ngày 18 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 1868/TTr-SGDĐT ngày 07/9/2015 của S Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Các nội dung khác không được đề cập trong Quyết định này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-
Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
-
Bộ Tài chính;
-
TT.TU, TT. HĐND tnh;
-
CT, PCT.UBND tnh (Trần Thị Nhanh);
-
Ban VHXH- HĐND tỉnh;
-
S Tư pháp; S GDĐT;
- Phòng NCVX;
-
Cng thông tin điện t tnh;
-
Lưu: VT, SGDĐT, hg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nhanh

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Long An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định chi tiết trách nhiệm của UBND các cấp, các cơ quan quản lý giáo dục và các ngành liên quan trong việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An; việc cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; thu, quản lý và sử dụng tin học thêm và công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

2. Văn bản này áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm và các tổ chức, cá nhân tchức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm. Việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền của học sinh, không xem là dạy thêm, học thêm.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dạy thêm, học thêm

1. Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, knăng, giáo dục phm chất, năng lực của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá mức tiếp thu của người học.

2. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa đđưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục ph thông chính khóa.

3. Đi tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đng ý. Không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh phải học thêm.

4. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cvào học lực của học sinh.

5. Tchức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm vcác nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Điều 3. Các trường hợp không được dạy thêm

1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

3. Không dạy trước chương trình tiểu học cho trẻ em dưới 6 tuổi.

4. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghkhông tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

5. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có ththam gia dạy thêm ngoài nhà trường khi được Thủ trưởng đơn vị có văn bản giới thiệu;

b) Giáo viên không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được Thủ trưởng đơn vị có văn bản đồng ý.

Điều 4. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

1. Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường (được nguyện vọng đăng ký giáo viên dạy); cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm, học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết.

2. Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh, tổ chức phân nhóm học sinh theo học lực, công khai trong Hội đồng trường về việc phân công giáo viên phụ trách môn học và tổ chức dạy thêm theo nhóm học lực của học sinh.

3. Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

4. Hiệu trưởng nhà trường xét duyệt danh sách giáo viên dạy thêm, phân công giáo viên dạy thêm, xếp thời khóa biểu dạy thêm phù hợp với học lực và nguyện vọng của học sinh ngay sau khi được cấp giấy phép.

Điều 5. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:

1. Cam kết với UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) nơi đặt cơ sở dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phn xây dựng gia đình, khu phố văn hóa nơi tchức dạy thêm, học thêm và được UBND cp xã xác nhận.

2. Công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm:

a) Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách người dạy thêm;

c) Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm;

d) Mức thu tiền học thêm;

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép; thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm

Điều kiện mở lớp dạy thêm, học thêm; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép; thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm được thực hiện theo quy định tại Chương II và Chương III Thông tư s17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định vdạy thêm, học thêm.

Điều 7. Thẩm quyền cấp giấy phép; gia hạn, thu hồi giấy phép; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Ủy quyền Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp giấy phép, gia hạn giấy phép dạy thêm, phê duyệt chương trình dạy thêm; thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động dạy thêm đi với tổ chức, cá nhân hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc chương trình trung học phổ thông.

2. UBND huyện, thị xã, thành phtiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp giấy phép, gia hạn giy phép, thu hi giấy phép, phê duyệt chương trình dạy thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm đi với tổ chức, cá nhân hoạt động dạy thêm các môn văn hóa thuộc chương trình trung học cơ sở, bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sng cho học sinh tiểu học hoặc ủy quyền Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

Điều 8. Mức thu tiền dạy thêm, học thêm, thời gian tổ chức dạy thêm, quy định số tiết dạy thêm

1. Dạy thêm ngoài nhà trường

Thỏa thuận giữa gia đình và cơ sở tổ chức dạy thêm nhưng không vượt quá 300% mức lương tối thiểu/16 tiết/tháng/lớp.

2. Dạy thêm trong nhà trường

a) Đối với các lớp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sng cho học sinh tiu học: Thỏa thuận giữa gia đình và nhà trường nhưng không vượt quá 300% mức lương ti thiểu/tháng/lớp.

b) Đi với cấp Trung học cơ sở:

- Các lớp ôn tập, củng cố, nâng cao, rèn luyện kĩ năng: Thỏa thuận giữa gia đình và nhà trường nhưng thu không quá 0,45% mức lương ti thiểu/1 tiết/1 học sinh.

- Các lớp luyện thi tuyển sinh lớp 10: Thỏa thuận giữa gia đình và nhà trường nhưng thu không quá 0,6% mức lương tối thiểu/1 tiết/1 học sinh.

c) Đi với cấp Trung học phổ thông:

- Các lớp ôn tập, củng ckiến thức, nâng cao, rèn luyện kĩ năng: Thỏa thuận giữa gia đình và nhà trường nhưng thu không quá 0,6% mức lương tối thiu/tiết/1 học sinh.

- Các lớp luyện thi đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: Thỏa thuận giữa gia đình và nhà trường nhưng thu không quá 1,0% mức lương tối thiu/tiết/1 học sinh.

3. Quy định thời gian, số tiết dạy thêm

a) Thời gian:

- Buổi sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 20 giờ 00 phút.

- Các ngày lễ, tết theo quy định của Luật lao động không tchức dạy thêm.

- Không tổ chức dạy thêm các môn văn hóa trong thời gian học sinh nghỉ hè (trừ học sinh thuộc diện kiểm tra lại, học sinh lớp 9 hoặc lớp 12).

b) Stiết dạy thêm ti đa là 16 tiết/tháng/môn.

Điều 9. Quản lý, sử dụng tiền dạy thêm, học thêm

1. Khi thu tiền học thêm của học sinh, các tổ chức, cá nhân dạy thêm phải thực hiện đầy đủ hồ sơ, ssách kế toán, chứng từ thu, chi và quyết toán theo chế độ qui định hiện hành.

2. Căn cứ stiền thu được, sau khi trừ các khoản nộp thuế theo quy định (nếu có) được sử dụng như sau:

a) Dạy thêm trong nhà trường:

- 80% chi cho giáo viên trực tiếp dạy thêm (Giáo viên dạy thêm phải thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đầy đủ theo quy định).

- 10% chi bổ sung cho việc sử dụng điện nước, khấu hao cơ sở vật chất phục vụ việc dạy thêm, học thêm.

- 10% chi cho công tác quản lý tại trường.

b) Dạy thêm ngoài nhà trường:

- 80% chi cho giáo viên trực tiếp dạy thêm (Giáo viên dạy thêm phải thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đầy đủ theo quy định).

- 15% chi bổ sung cho việc sử dụng điện nước, khấu hao cơ sở vật chất phục vụ việc dạy thêm, học thêm và chi cho công tác quản lý của chủ cơ sở.

- 5% chi cho công tác quản lý của chính quyền địa phương tại nơi đặt cơ sdạy thêm (chủ cơ sở dạy thêm nộp trực tiếp cho UBND cấp xã, y ban nhân cp xã gửi biên lai chủ cơ sở và lập định mức chi).

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CÁC CẤP, CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ CÁC NGÀNH CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM

Điều 10. Trách nhiệm của UBND tỉnh

1. UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm cấp giấy phép, gia hạn giấy phép và thu hồi giấy phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; hướng dẫn việc thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm; thực hiện tt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương, đơn vị triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định này; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp giấy phép, gia hạn, phê duyệt chương trình dạy thêm; thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động dạy thêm đối với tổ chức, cá nhân hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc chương trình trung học phổ thông.

3. Đối với cấp trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra vnội dung dạy thêm, học thêm; phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

4. Tổng hợp kết quả thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo khi kết thúc năm học hoặc theo yêu cầu đột xuất.

5. Thông báo công khai nơi tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và số điện thoại dùng cho việc tiếp nhận ý kiến phản ánh về dạy thêm, học thêm để quản lý.

6. Tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác quản lý dạy thêm, học thêm hàng năm trước khi báo cáo UBND tỉnh.

7. Trong quá trình quản lý, tổng hợp ý kiến đề xuất của cơ sở, nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh Quyết định để việc quản lý dạy thêm, học thêm đạt kết quả tốt.

Điều 12. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh

1. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung chi tin học thêm, kim tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính, công tác thu, chi từ hoạt động dạy thêm, học thêm.

2. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật về dạy thêm, học thêm để phụ huynh, học sinh biết thực hiện.

3. SNội vụ: Chủ trì, phi hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc hướng dẫn xử lý các trường hợp vi phạm về dạy thêm, học thêm.

4. Thanh tra tỉnh: Thực hiện thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh về các vấn đề có liên quan đến việc tchức dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

5. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Sở ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An theo quy định.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh: Thông tin tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, cha mẹ học sinh thực hiện đúng Quy định này.

Điều 13. Trách nhiệm của UBND huyện, thị xã, thành phố

1. Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện, thị xã, thành ph theo phân cấp quản lý, tchức kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn để xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thm quyn xử lý sai phạm.

2. Chỉ đạo UBND cấp xã

a) Xác nhận vào hồ sơ xin cấp hoặc gia hạn giy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm cho các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điu 8, Điều 9 và Điều 10 của Thông tư s17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định dạy thêm học thêm.

b) Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước và quản lý tài chính về dạy thêm, học thêm trên địa bàn; kiểm tra, tham gia thanh tra, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp dạy thêm trái quy định; góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu phvăn hóa; tham gia họp cụm, giải quyết vn đdạy thêm, học thêm trên địa bàn.

3. Chịu trách nhiệm quản lý, cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm thu hi và đình chỉ giy phép dạy thêm, học thêm hoặc ủy quyền cho Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn; thực hiện việc thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm theo quy định; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với cấp học phụ trách.

a) Thực hiện chế độ hội họp, báo cáo định kỳ (1 năm/lần) hoặc đột xuất với UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp giấy phép, phê duyệt chương trình dạy thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm đi với tổ chức, cá nhân hoạt động dạy thêm các môn văn hóa thuộc chương trình trung học cơ s, bi dưỡng về nghệ thuật, thdục thể thao, rèn luyện kỹ năng sng cho học sinh tiu học.

c) Thực hiện việc quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường của tổ chức, cá nhân theo quy định của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, thị xã, thành phố về quản lý dạy thêm, học thêm liên quan cấp trung học cơ sở, bồi dưng về nghệ thuật, thể dục ththao, rèn luyện kĩ năng sống đi với cấp tiu học.

d) Phổ biến, chỉ đạo các trường, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

đ) Tổ chức hoặc phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra nội dung dạy thêm, học thêm; phát hiện và xử lý vi phạm theo thm quyn hoặc đề nghị cơ quan có thm quyn xử lý vi phạm.

e) Tổng hợp kết quả thực hiện dạy thêm, học thêm, tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác quản lý dạy thêm học thêm hàng năm trước khi báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo khi kết thúc năm học hoặc báo cáo theo yêu cu đột xut.

Điều 14. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và người đứng đầu các cơ sở giáo dục khác

1. Tuyên truyền, tổ chức, quản lý và thường xuyên kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; bo đảm các điu kiện quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm và quyền lợi của người học thêm, người dạy thêm. Quản lý, tổ chức việc dạy và học chính khóa, đảm bảo các nguyên tc dạy thêm, học thêm quy định tại Điều 2 quy định này; quản lý việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, xác nhận các nội dung yêu cầu đối với người dạy thêm theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của quy định này nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm.

2. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

3. Chịu trách nhiệm về chất lượng dạy thêm, học thêm, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

4. Chịu hình thức xử lý khi buông lỏng quản lý, còn xảy ra tình trạng dạy thêm không đúng quy định; hoặc liên đới chịu trách nhiệm.

5. Tiếp nhận đơn của giáo viên thông qua lãnh đạo (Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy, Chủ tịch Công đoàn, Lãnh đạo nhà trường) và Ban đại diện cha, mẹ học sinh cấp trường, Hiệu trưởng họp Hội đồng trường xét, ra quyết định giới thiệu giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, thông báo trong hội đng sư phạm trong kỳ họp gần nhất (kèm thông báo bản tin giáo viên của trường).

6. Phê duyệt chương trình, kế hoạch dạy học của giáo viên thuộc trường quản lý tham gia dạy thêm trong và ngoài nhà trường.

7. Tham gia họp cụm, giải quyết vấn đề dạy thêm, học thêm trên địa bàn có liên quan đến hoạt động dạy thêm của giáo viên.

Điều 15. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

1. Thực hiện các quy định tại văn bản này và các quy định khác về hoạt động giáo dục.

2. Quản lý và đảm bảo quyền của người học thêm, người dạy thêm. Nếu tạm ngừng hoặc chm dứt dạy thêm phải báo cáo cơ quan cp phép và thông báo công khai cho người học thêm biết trước ít nhất là 30 ngày. Hoàn trả các khoản tin đã thu của người học thêm tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy thêm và các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Quản lý, lưu givà xuất trình khi được thanh tra, kiểm tra hồ sơ dạy thêm, học thêm bao gồm: hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm; danh sách người học thêm; thời khóa biu dạy thêm; đơn xin học thêm, hồ sơ tài chính theo quy định hiện hành, văn bản thỏa thuận mức thu tiền học thêm giữa gia đình và cơ sở tổ chức dạy thêm.

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của chính quyền, của cơ quan có trách nhiệm quản lý giáo dục các cấp trong việc thực hiện qui định về dạy thêm, học thêm; thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý.

Chương IV

THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHEN THƯỞNG

Điều 16. Thanh tra, kiểm tra

1. Hoạt động dạy thêm, học thêm chịu sự thanh tra, kiểm tra ca cơ quan quản lý giáo dục, của các cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành có liên quan, của chính quyền các cấp theo quy định hiện hành.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phtrong việc hướng dn, tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Trong trường hợp cần thiết phải lập đoàn thanh tra, kim tra, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phải quán triệt các thành viên của đoàn thanh tra thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ.

Điều 17. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định về dạy thêm, học thêm, được cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương công nhận có nhiều đóng góp tích cực cho việc triển khai thực hiện Quy định này, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh sẽ được khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quản lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm thì bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

4. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, phê bình, nhắc nhở, kiểm tra, xử lý kỷ luật kịp thời cán bộ, giáo viên thuộc quyền quản lý khi cán bộ, giáo viên có vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm.

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) về việc thực hiện Quy định này.

2. Thủ trưởng các Sở ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2015
Ngày hiệu lực28/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2020
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Thị Nhanh
       Ngày ban hành18/09/2015
       Ngày hiệu lực28/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2020
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Long An

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Long An