Quyết định 62/2019/QĐ-UBND

Quyết định 62/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2019/QĐ-UBND

Long An, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2015/QĐ-UBND NGÀY 18/9/2015 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3350/TTr-SGDĐT ngày 13/12/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/01/2020.

Việc tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An thực hiện theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm và Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố quyết định hết hiệu lực các điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2019
Ngày hiệu lực03/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 62/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu62/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Văn Cần
       Ngày ban hành19/12/2019
       Ngày hiệu lực03/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 62/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Long An

           • 19/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực